Dumpet med et brag – nådesløs kritik i høringssvarene til regeringens koranlov, men dog ros fra muslimerne

Det er alvorlig læsning for regeringen.

 

Bortset fra en muslimsk paraplyorganisation plus en enkelt biskop og en grundtvigsk forening, er der i høringssvarene hele vejen rundt stort set dumpekarakterer til regeringens forslag til en koranlov.

 

Fristen for at afgive høringssvar udløb i fredags den 22. september, og dommen er hård i langt hovedparten i de svar, er der kommet, og som Den Korte Avis har haft adgang til.

 

Generelt kører kritikken på lovforslagets formulering ”utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.”

 

En formulering, der medfører, at ”Nu skal jeg fandme også tænke over, om en anden form for religiøs tosse kan finde på at melde mig til politiet,” som kunstneren bag Dronningens store gobelin, Bjørn Nørgaard, har udtrykt det.

 

”Elastik i metermål,” lyder det fra Politiforbundet.

 

Opfordring til regeringen: Skrot det lovforslag

Selv Amnesty International er ude med riven og skriver kort og godt i en overskrift til sit omfattende høringssvar: ”Lovforslaget om forbud mod koranafbrænding bør skrottes.”

 

Og hos Dansk Journalistforbund er man enig:

 

”Det fremlagte lovforslag vil efter DJ’s vurdering indskrænke ytringsfriheden i en for vidtgående og unødvendig grad, der går meget længere end den ”juridiske nålestiksoperation”, som regeringen forinden havde bebudet,” skriver DJ i sit høringssvar og konkluderer:

 

”På den baggrund opfordrer DJ regeringen til at trække sit lovforslag tilbage.”

 

Justicia henviser i sit omfattende høringssvar blandt andet til en central anbefaling i Ytringsfrihedskommissionen betænkning fra 2020:

 

Kommissionen anbefaler, at man fra lovgivers side vender tilbage til den tilgang, der var den fremherskende herhjemme i mange år efter 2. verdenskrig. Det betyder, at udfordringerne i langt højere grad, end det har været tilfældet de senere år, skal mødes ved at værne om ytringsfriheden i stedet for at begrænse den.”

 

Og Justicia konkluderer:

 

”På den baggrund anbefales det at forkaste lovforslaget.”

 

 

Heller ikke hos Billedkunstnernes Forbund er der begejstring at hente:

 

”Billedkunstnernes Forbund er imod regeringens forslag om at indføre en ny bestemmelse i straffelovgivningen – § 110 e, stk. 2 – der vil kriminalisere utilbørlig behandling af genstande, der har væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.” skriver forbundet indledningsvis i sit høringssvar.

 

Et helt uacceptabelt grundlag

Den samme holdning går igennem i de øvrige høringssvar fra en lang række forbund inden for kunst og litteratur.

 

”Et abstrakt forbud mod ‘utilbørlighed’ i omgangen med symboler er et helt uacceptabelt grundlag for et samfund baseret på en mangfoldighed af menneskelige udtryksformer,” skriver således Danske Forlag og Dansk Forfatter Forening i sit høringssvar.

 

Fra Dansk Kulturliv, der organiserer over 1000 kulturinstitutioner, altså landets museer med videre, lyder det eksempelvis således:

 

”Vi er stærkt bekymrede for, at lovforslaget begrænser ytringsfriheden på alle landets kunst-og kulturinstitutioner, og ikke kun de koranafbrændinger, som lovforslaget er udarbejdet for at begrænse.”

 

Heller ikke hos Institut for Menneskerettigheder er der bifald at hente til regeringens lovforslag:

 

”Det fremgår ikke af lovudkastet, at håndhævelsen af loven i nogle tilfælde kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,” skriver instituttet blandt andet i sit høringssvar og fortsætter:

 

”Lovudkastet giver heller ingen nærmere anvisninger til, hvordan myndigheder og domstole skal beskytte menneskerettighederne, når loven anvendes.”

 

En del af høringssvarene indeholder også en kritik af, at lovforslaget ikke har været udsendt i høring til kunstneriske og publicistiske organisationer, men derimod næsten udelukkende til religiøse institutioner.

 

Ligeledes kritiseres det, at regeringen skriftligt fremsatte sit lovforslag inden høringsfristens udløb.

 

Sideløbende med høringssvarene har 336 danske kunstnere, intellektuelle og samfundsdebattører med flere skrevet under på en erklæring med opfordring til regeringen om at droppe lovforslaget.

 

Samme opfordring er i en fælles henvendelse til regeringen kommet fra udlandet, hvor 77 intellektuelle, forskere og videnskabsmænd, der iblandt professorer fra så kendte universiteter som Oxford, Cambridge og Yale, der betegner forslaget som farligt og misforstået.

 

Problemer med Grundloven og Menneskerettighederne

Hvad angår den stringente juridiske side af sagen, er der hos Advokatrådet betænkeligheder med hensyn til både Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor også Institut for Menneskerettigheder som nævnt har sin tvivl.

 

Således efterlyser Advokatrådet en uddybende beskrivelse ”i forhold dels til grundlovens § 79, 3. pkt., om forsamlingsfriheden, dels til grundlovens § 77, 2. pkt. om censur og andre forebyggende forholdsregler.”

 

I forhold til Menneskerettighedskonventionens artikel 10 om ytringsfrihed anfægter Advokatrådet Justitsministeriets udlægning af en dom og skriver:

 

”Advokatrådet antager, at det er en beklagelig fejl, at Justitsministeriet i et lovforslag af så principiel betydning har fremstillet Menneskerettighedsdomstolens praksis så klart misvisende, dels ved at oversætte ”may …be included” til ”omfatter”, dels ved kun at redegøre for dele af retspraksis.”

 

Fuld opbakning fra muslimerne

Medens danske organisationer og jurister således kritiserer regeringens forslag til en Koranlov sønder og sammen, kan regeringen dog glæde sig over, at der fra i det mindste fra én befolkningsgruppe i Danmark er udtalt tilfredshed med lovforslaget.

 

Muslimerne klapper i hænderne.

 

”Dansk Muslimsk Union vil på vegne af sine medlemsorganisationer og andre medunderskrivere (Se listen) udtrykke vores støtte til det fremlagte lovforslag, der sigter mod at forbyde offentlig forhånelse eller utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund,” skriver Dansk Muslimsk Union i sit høringssvar.

 

I sit svar går Dansk Muslimsk Union så vidt, at man kommer med yderligere 13 forbedringer.

 

Blandt andet skal det sikres, at ”loven også dækker digitale platforme, hvor forhånelse og utilbørlig behandling kan finde sted. Der bør være klare retningslinjer for, hvordan digitale platforme som sociale medier skal håndtere sådanne overtrædelser.”

 

Ligeledes bør der ”etableres støttemekanismer for ofre for forhånelse eller utilbørlig behandling af religiøse genstande. Dette kan inkludere rådgivning, psykologisk støtte og juridisk vejledning,” hedder det blandt andet i muslimernes høringssvar, der også har denne anbefaling:

 

”Efter en passende periode bør der være en evaluering af lovens effektivitet og dens indvirkning på samfundet,” og videre hedder det:

 

”Dette vil give mulighed for at justere loven, hvis det er nødvendigt, og sikre, at den fortsat tjener sit formål. Vi anbefaler at det bliver indenfor nuværende regeringsperiode.”

 

Dansk Muslimsk Union er en paraplyorganisation for muslimske trossamfund i Danmark. Blandt dem Dansk Islamisk Trossamfund og Dansk Tyrkisk Stiftelse. (Se separat artikel om dette høringssvar).

 

Og så kan muslimerne i øvrigt glæde sig over, at lovforslaget er langt mere vidtrækkende end først antaget.

 

Op til tre års fængsel for at billige lovovertrædelse

Den tidligere preussiske ministerpræsident, Otto von Bismarck (1815 – 1898) skal engang have udtalt, at en regering må betale for de ruder, landets presse slår itu.

 

Det er trusler af den karakter, en flok muslimske taberlande nu har udstedt mod Danmark, og som har fået regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen til at bøje nakken

 

Således har regeringen placeret sit lovforslag om indskrænkning af ytringsfriheden i straffelovens paragraf 12, der handler om statens sikkerhed.

 

Men det slutter ikke her, påpeger professor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet og henviser i Altinget.dk

 

Han henviser til straffelovens paragraf 136, hvor det hedder, at:

 

“Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlende forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år”.

 

Sagt med andre ord, så vil man altså også blive straffet, hvis man eksempelvis offentligt bifalder eksempelvis Firoozeh Bazrafkans kunstneriske happening, hvor hun foran Irans ambassade flåede Koranen i stykker på et rivejern i protest mod mullaherne i Teheran.

 

”De binder os på mund og hånd, / men de kan ikke binde ånd,” sang Liva Weel under den tyske besættelse til en tekst af Poul Henningsen.

 

Lad os så håbe det, selvom regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen og efter trusler fra muslimske taberlande forsøger at gøre sit bedste for at presse den danske åndsfrihed og frihed til at udtrykke sig tilbage til tiden fra før Reformationen.

 

Tilbage til den formørkede middelalder, som islam repræsenterer.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

Amnesty International, høringssvar: https://amnesty.dk/amnesty-mener-lovforslag-mod-koranafbraendinger-boer-skrottes/

 

Dansk Journalistforbund, høringssvar: https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/H%C3%B8ringssvar%20fra%20DJ%20om%20koranlov.pdf

 

Justicia, høringssvar: https://justitia-int.org/hoeringssvar-til-koranloven-forbud-mod-utilboerlig-behandling-af-genstande-med-vaesentlig-religioes-betydning/

 

Billedkunstnernes Forbund, høringssvar: https://bkf.dk/hoeringssvar-fra-bkf-til-forbud-mod-utilboerlig-behandling-af-genstande-med-vaesentlig-religioes-betydning/

 

Dansk Forfatterforening – Danske Forlag, høringssvar: https://www.danskeforlag.dk/media/2617/022-hoeringssvar-fra-dansk-forfatterforening-og-danske-forlag-vedr-utilboerlig-behandling-af-religioese-genstande.pdf

 

Dansk Kulturliv, høringssvar: https://db.dk/nyheder/koranloven/

 

Institut for Menneskerettigheder, høringssvar: https://menneskeret.dk/nyheder/uklart-lovudkast-koranafbraendinger-rammer-retssikkerheden

 

Advokatrådet, høringssvar: https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/nyheder/2023/advokatradet-koranforslag-mangler-tydeligere-afgraensninger/

 

Altinget.dk: https://www.altinget.dk/artikel/ingen-af-de-to-juraeksperter-havde-opdaget-det-men-en-detalje-i-straffeloven-kan-goere-koranloven-endnu-mere-vidtgaaende

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…