Samråd i dag: Inger Støjberg bliver slået i hovedet med lov og konventioner i sagen om barnebrude – men hvor er det så lige, de er overtrådt?

Inger Støjberg

Minister for alle udlændinge, Inger Støjberg, skal i dag i samråd. Hun skal redegøre for om hun bevidst og på egen hånd har tilside sat loven, da hun udstedte en generel instruks. Den handlede om at de mindreårige piger, som kom til Danmark som asylansøgere, skulle adskilles fra deres voksne mænd og placeret på hver sit asylcenter.

 

Embedsværket tordnede og oplyste om alle de advarsler, Støjberg fik, da hun besluttede sig for at beskytte børnene, får vi at vide.

 

Et ramaskrig lød fra venstrefløjen, der har den samme opfattelse af barnebrude som Grimshøj-talsmanden. Det skal vi bare acceptere. Ganske vist ville de under ingen omstændigheder lade deres egne småpiger blive gift med en voksen mand for slet ikke at tale om at få børn med ham, men nu var der jo ”bare” tale om muslimske piger, og så kommer det vel ikke os andre ved.  Opfattelsen synes at være, at skal børn have børn, skal det for alt i verden holdes inden for muslimernes egne rækker.

 

Andre så ikke så let på det, men protesterede kraftigt over denne leflen for en importeret og  inkompatibel kultur.

 

Alternativet, for hvem intet kan blive alternativt nok, råbte op om en rigsretssag mod Støjberg. En rigsretssag for ikke alene at overholde nationale love, men tillige henholde sig strikt til internationale konventioner? Man ved ikke, om man skal le eller græde.

 

Barnebrude på asylcentrene

Hele balladen startede, at det i januar 2016 kom til offentlighedens kendskab, at der i asylcentrene er piger helt ned til 14 år med deres mange år ældre mænd. Mange er gravide, flere har allerede et eller to børn. Flere grelle eksempler er fra Norge. Men også i Danmark er der på asylcentrene barnebrude på 14 år. Det har udløst et ramaskrig både i Norge, Sverige og Danmark, og Inger Støjberg krævede dette uvæsen stoppet omgående. Hun ønsker, at loven og konventionerne bliver overholdt.

 

De mest hårrejsende tilfælde kom til offentlighedens kendskab i december 2015 fra Norge, hvor en 14-årig pige i et norsk asylcenter havde et barn på 18 mdr. og var gravid igen. Ægtemanden var 9 år ældre. Når henses til, at der er 9 måneders leveringstid på et barn, kan pigen næppe have været mere end højst 12 år, da dette ægteskab blev indgået. I februar 2016 kunne det igen berettes fra Norge, at der blandt barnebrudene var et barn så ungt som 11 år.

 

I overensstemmelse med love, konventioner, paragraffer og artikler forbød Støjberg, at migrantbørn, der havde fået børn med voksne mænd, kunne bo sammen med børnenes fædre i asylcentrene. Fædrene blev dog ikke nægtet samvær med deres børn, så  Børnekonventionen, art. 9, stk. 3 er ikke blevet overtrådt.

 

Naser Khader udtalte på TV, da disse historier om børneægteskaberne kom til offentlighedens kendskab, at man ikke i Syrien tidligere har bortgiftet småpiger, men at det skyldtes krigen og fattigdommen. Manden får ved ægteskabet ansvaret for pigen og kan tage hende med sig til Europa.

 

Børnekonventionen

Blandt migranterne ser vi nu to slags børn, nemlig børn som mødre og børn som barnemødrenes afkom. Begge slags børn har krav på beskyttelse fra myndighedernes side, også børn der søger flygtningestatus (art. 22).

 

Som flere konventioner gør det, omtaler denne konvention også familieplanlægning (art. 24f).

 

Samtlige artikler i Konventionen omhandler beskyttelse af barnet, og at barnets tarv kommer i første række. Uanset om børn er blevet mødre eller stadig har fået lov til at være børn lidt endnu, er vi forpligtet til at beskytte dem.

 

Ægteskabsloven

Ifølge ægteskabslovens § 1a skal man være fyldt 18 år for at kunne gifte sig. Der kan gives dispensation fra 18-års reglen, hvis der ikke er rimelig grund til nægtelsen. Der er dog næppe nogen sinde givet dispension til et barn under den seksuelle lavalder.

 

Efter ægteskabslovens ægteskabslovens § 22b (stk. 2) anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået, men det anerkendes dog ikke,

  • hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen

  • hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller

  • hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.

 

Dog er der ved lov nr. 81 af 24.1.2017 indført et stk. 3 til § 22: Uanset stk. 2 anerkendes ægteskabet, hvis der foreligger tvingende grunde herfor og parterne stilles i en urimelig situation, hvis ægteskabet ikke anerkendes.

 

Og hvad betyder så lige den kryptiske tilføjelse? Umiddelbart ser ud som en kattelem til anerkendelse af pædofili-ægteskaber (som Jaleh Tavakoli retteligt kalder ægteskab mellem børn og voksne mænd).

 

CEDAW-Konventionen (Afskaffelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder)

Denne konvention retter sig ikke blot mod kvinder, men også pigebørn, og forpligter medlemslandene til at beskytte dem mod misbrug og udnyttelse og at afskaffe sædvaner og traditioner, der er skadelige for dem (art. 2f), at give rådgivning om familieplanlægning (art. 10h), frit at kunne vælge ægtefælle og blive gift med sin frie og fulde accept (art. 16b, stk. 1), selv bestemme antal børn og intervallet mellem fødslerne (art. 16e, stk. 1), og art. 16, stk. 2, at ægteskab med et barn ikke skal have gyldighed.

 

Der er altså intet i vejen for, at ægteskabet mellem i hvert fald for børn under 15 år og ægtefællen kan opløses. For den muslimske pige ville det imidlertid være en katastrofe at være ugift og have børn. Måske er det på denne baggrund, ovenævnte tilføjelse til ægteskabsloven er vedtaget.

 

Menneskerettighedskonventionen

Som om det ikke var nok at have alle venstrefløjspartierne og embedsværket på Christiansborg på nakken, at skulle forklare sig i samråd og møde en kødrand af mikrofonholdere, der som en mur stod omkring Støjberg, gik endog Ombudsmanden ind i sagen.

 

Efter det oplyste, klandrer han Støjberg for at overtræde Menneskerettighedskonventionen. Det kan være lidt svært at se, hvor denne konvention er overtrådt, når man ser på de to artikler, det kan dreje sig om i denne sag.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Art. 8, stk. 2: ”Ret til respekt for privatliv og familieliv” tager det forbehold, at det skal ske

i overensstemmelse med loven og [….] for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed. (mine fremhævelser).

 

  1. Art. 12 om retten til at indgå ægteskab:

Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love … (mine fremhævelser).

 

Hvor er det så lige, at Inger Støjberg har handlet i strid med loven? Hvor har hun handlet i strid med konventionerne?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…