Helt groteskt: Rumænsk politi kan ikke få tre efterlyste forbrydere udleveret, da Højesteret mener, at fængslerne i landet er for dårlige

Colourbox

Det her er den omvendte verden.

 

Normalt har Danmark besvær med at få nogle lande til at modtage deres udviste forbrydere, efter at de har afsonet deres straf i danske fængsler.

 

Nu er der pludselig opstået det stik modsatte problem.

 

På baggrund af en europæisk arrestordre har rumænsk politi bedt om at få udlevet tre rumænske forbrydere, som har søgt tilflugt i Danmark.

 

Men nu nægter Højesteret at udlevere dem med den begrundelse, at fængselsforholdene i Rumænien er for dårlige.

 

Højesteret underkendte dermed Justitsministeriets og Landsrettens afgørelse om, at der ikke ville noget til hinder for at efterkomme de rumænske myndigheders anmodning om at få de tre forbrydere udleveret til strafforfølgning i Rumænien.

 

Men det bliver værre endnu

Som begrundelse for at nægte at udlevere de tre rumænere anførte Højesteret også, at Justitsministeriet ikke havde stillet som betingelse for udleveringen, at de tre rumænere ville blive overført til afsoning af deres straf i et dansk fængsel.

 

Altså at danske fængsler skulle huse rumænske statsborgere, der var blevet dømt ved en rumænsk domstol for forbrydelser begået i Rumænien.

 

Således skriver Højesteret, at:

 

”Justitsministeriet havde ikke betinget afgørelserne om udlevering af T1, T2 og T3 af, at de pågældende skulle overføres til Danmark med henblik på fuldbyrdelse af en eventuel fængselsstraf i Rumænien,” hedder det blandt andet i Højesterets afgørelse, som fortsætter:

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

”Der skulle derfor også tages stilling til, om der ville være en reel risiko for, at de pågældende under afsoning af en eventuel straf i Rumænien kan blive udsat for behandling i strid med artikel 3.” (i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.)

 

”Det lyder meget mærkeligt,” siger formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg vil nu spørge ind til justitsministeren om sagen.”

 

Hvad skal der nu ske med rumænerne?

Det store spørgsmål er nu, hvad de danske myndigheder vil stille op med tre kriminelle rumænere, som ifølge Højesteret ikke må udleveres til retsforfølgning i EU-landet Rumænien for kriminalitet begået i Rumænien.

 

Det vil Peter Skaarup nu have afklaret:

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

”Det her er jo helt vanvittigt, og jeg vil nu bede justitsministeren forholde sig til det faktum, at de tre rumænere undgår at blive dømt på trods af, at de formentlig har begået strafbare forhold, der er så alvorlige, at de rumænske myndigheder udsender en europæisk arrestordre på dem,” siger Peter Skaarup og fortsætter:

 

”Ligeledes bør ministeren forklare, om han finder det rimeligt, at Danmark spænder ben for et andet EU-lands muligheder for at gennemføre en helt legitim retssag mod tre af landets kriminelle statsborgere.”

 

Og i øvrigt, fortsætter Peter Skaarup, ”så må ministeren også redegør for, hvad man rent faktisk har tænkt sig at stille op med de tre efterlyste rumænere. Skal de nu være her på tålt ophold på trods af at de er EU-borgere, eller hvilket andet opholdsgrundlag har ministeren sig?

Danmark som fristed for internationalt efterlyste kriminelle

Peter Skaarup påpeger i den forbindelse, at Højesterets afgørelse fremadrettet kan få nogle dybt bekymrende konsekvenser.

 

”Hvis det rygtes blandt kriminelle i andre lande, at Danmark ikke udviser dem til retsforfølgelse i hjemlandet alene af den grund, at fængselsforholdene er kritisable, er der én ting, der ligger helt fast,” lyder det fra Peter Skaarup.

 

”Og det er, at Danmark risikerer at blive et fristed for efterlyste internationale kriminelle, som vil undgå en retssag i deres hjemlande.”

 

Læs også
EU straffer fattige risbønder i Asien

Danske børnehavebørn dårligere stillet end rumænske kriminelle

I øvrigt rejser sagen også et helt andet perspektiv.

 

Højesteret begrunder blandt andet sin afgørelse med, at de tre rumænere kun vil få et personligt rum på to kvadratmeter, hvor Højesteret mener, at minimumskravet skal være et personligt rum på tre kvadratmeter.

 

Det krav undrer Dansk Folkepartis børneordfører, Pernille Bendixen, sig over.

 

”Fakta er, at danske børnehavebørn ifølge Bygningsreglementet BR10, kun har krav på to kvadratmeter gulvplads per barn. Altså mindre, end Højesteret mener, at rumænske kriminelle har krav på, hvis menneskerettighederne skal holdes,” siger Pernille Bendixen til Den Korte Avis.

 

Pernille Bendixen vil nu have undersøgt, om det kan have sin rigtighed.

 

”De fleste af Folketingets politikere går så meget op i konventioner. I hvert fald i dem, der forhindrer Danmark i at udvise uønskede kriminelle,” fastslår Pernille Bendixen og fortsætter:

Læs også
Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

 

”Så jeg vil nu høre socialministeren, om der ikke er en eller anden konvention, der i lighed med de kriminelle også angiver, hvor meget friplads, et barn i en børnehave har krav på.”

 

Pernille Bendixen oplyser, at hun begrunder sit spørgsmål med henvisning til Højesterets afgørelse om pladskravene i til rumænske kriminelle, når de skal afsone i fængslerne i Rumænien.

 

Her kan du læse Højesterets afgørelse:

http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(H%C3%B8jesteretten).31478.aspx?recordid31478=1411

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…