Ulovlig kælderlejlighed

Foto: Colourbox

Spørgsmål:

 

 

Min søn har lejet en kælderlejlighed (2 rum + køkken + WC), men i BBR står der, ”kælderen må ikke bruges til beboelse”. Hvad gør man?

 

Han har 3 måneders opsigelse.

 

Vi har lige fundet en ny lejlighed (ny og han sparer 100 kr. pr. måned). Hvad kan man gøre ved de 3 måneders husleje + 3 måneders depositum? Min søn er studerende.

 

 

Svar:

 

Hej

 

Der er tale om en retlig mangel ved lejligheden, at den ikke lovligt må bruges til beboelse. Da der er tale om en retlig mangel, vil udlejer næppe kunne rette op på manglen, da det vil kræve en godkendelse fra kommunen.

 

Det er reglen i lejelovens § 15, som finder anvendelse. Der står:

 

”Er brugen af det lejede helt eller delvis i strid med lovgivning, andre offentlige forskrifter, servitutter eller andre lignende rettigheder over ejendommen, som var gældende ved aftalens indgåelse, kan lejeren kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen og erstatning.  Lejeren kan endvidere hæve lejeaftalen, såfremt brugen indskrænkes væsentligt, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

 

Læs også
Privat udlejning gennem Airbnb fortsætter dansk vækst: 732.000 gæster på 12 måneder

Stk.2. Stk. 1 gælder ikke, hvis lejeren vidste, at brugen var retsstridig, og heller ikke, hvis hans ukendskab skyldes grov uagtsomhed. Endvidere finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis det retsstridige forhold ikke har medført nogen indskrænkninger i lejerens brugsret, og udlejeren efter opfordring straks bringer forholdet i orden.”

 

Den korrekte fremgangsmåde vil være, at din søn retter skriftlig henvendelse til kommunen og bede dem tage stilling til, om han må bo i kælderlejligheden eller ej. Siger kommunen nej så vil det være tilstrækkeligt grundlag til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

 

Samtidig kan han  skrive til udlejer, at han har konstateret, at lejemålet er ulovligt, og såfremt udlejer ikke får det bragt i orden inden 14 dage, så vil man ophæve lejeaftalen. På den måde kan man stoppe lejebetalingerne fra den dato din søn faktisk fraflytter, medmindre udlejer forinden dokumenterer, at forholdet er bragt i orden. Som det fremgår af paragraffen, så har det væsentlig betydning, om din søn da han underskrev lejekontrakten var klar over, at lejligheden ikke var lovlig til beboelse. Var han det, kan han ikke ophæve lejeaftalen, men må opsige den med de sædvanlige 3 måneders varsel.

 

Ophæves lejeaftalen med rette skal udlejer tilbagebetale depositum og evt. forudbetalt husleje.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Vasegaard Andreasen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…