Derfor er din vandregning så stor – og fra i år kan der falde en ekstra regning på 1000 kroner pr husstand

Colourbox

Hvor mange er klar over, hvor meget udgifterne til familiens almindelige vandforbrug er steget i de sidste år?

 

Statsafgifter på vand og andre grønne afgifter sniger sig nemlig stille og roligt ind, fordi skatteyderne sjældent opdager det. For de borgerlige partier har det også været en bekvem måde at finansiere udgiftskrævende forslag på.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti har stort set været tilfredse, hvis der blev taget hensyn til erhvervslivet. Men hvad med forbrugerne?

 

Min familie er miljøbevidst og har hvert år, langsomt og sikkert sænket forbruget af vand (og dermed vandafledning), varme og renovation. Vi er helt til grin, fordi regningen i de sidste 10 år er steget med 300 pct. Det er simpelthen skruen uden ende.

 

Hvorfor skal skatte- og afgiftsstigninger camoufleres som nødvendige, adfærdsregulerende og grønne afgifter? Mon ikke årsagen er, at vi i Danmark for længst har overskredet grænsen for det acceptable skattetryk? Samtidig har de politiske partier ikke modet til at foretage de nødvendige tilpasninger på udgiftssiden.

 

SÅ MEGET TJENER STATEN

 

Det kommunalt ejede selskab, Nordvand, leverer vand til ejendommene i Gladsaxe og Gentofte. Ejendomsejerne i Gentofte kommune skal i 2015 betale

43.80 kr. pr. m3 vand, der leveres af Nordvand. Taksterne for vand og spildevand udgør henholdsvis 13.03 kr. og 15.48 kr. som betyder, at selve betalingen til Nordvand for det leverede vand udgør

28.51 kr. pr. m3.

 

Hertil kommer, at ledningsført vand er pålagt en statsafgift på 6,53 kr. pr.

m3. Afgiften er sammensat af en afgift pr. m3 på 5.86 kr. og et såkaldt drikkevandsbidrag på 67 øre pr. m3. Vand er desuden pålagt den sædvanlige moms på 25 pct. der endog beregnes af statsafgiften og dermed udgør 8.76 kr.

pr. m3.

 

Læs også
Vand – en pengemaskine for kommunale forsyningsselskaber

For en parcelhusejer i Gentofte, der har et moderat forbrug på 120 m3 årligt, er det en samlet udgift på 5.256 kr. Virksomhederne slipper med en langt lavere vandudgift.

 

I 2015 forventes et provenu af statsafgiften på ledningsført vand på

1.700 mio. kr. Momsprovenuet på vand forventes at udgøre omkring 2.500 mio.

kr. og staten ”tjener” dermed 4,2 mia. kr. på danskernes vandforbrug.

 

Vandforbrugerne i Gentofte er taknemmelige for ethvert forsøg på fra Nordvand at forbedre vandkvaliteten, forsyningssikkerheden, modstandskraften over for klimaændringer og tiltag, der kan sænke vandpriserne. Staten og mange kommuner derimod forekommer mere interesseret i at udnytte godtroende vandforbrugere og virksomheder.

 

SKAT KRÆVER EKSTRA

 

Med vandsektorloven fra 2009 blev vandforsyningsselskaberne omdannet til offentligt ejede selskaber, der samtidig blev skattepligtige. Ved lovens vedtagelse var det forventningen at selskabernes skattemæssige afskrivninger ville begrænse skattebetalingen til et minimum.

 

Læs også
Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!

SKAT har imidlertid underkendt vandforsyningsselskabernes værdiansættelse af kloakker, vandledninger, pumpestationer og ejendomme, da selskaberne i

2010 blev udskilt fra kommunerne og gjort skattepligtige.

 

Her mener SKAT, at værdierne var noget lavere, end de værdier, som vandselskaberne satte på deres anlægsaktiver ud fra nogle standardpriser.

 

Får SKAT medhold i den vurdering, så vil den over årene akkumulerede skatteregning på op mod 4 mia. kr. havne hos forbrugerne i form af en ekstraregning til vandforbrugerne på i gennemsnit 1.000 kr. om året.

 

Det er nok de færreste vandforbrugere, der finder det rimeligt at beskatte et selskab i en sektor, der skal hvile i sig selv, men hvorfor skal vi overhovedet beskattes af vandpriserne?

 

PENGEMASKINE

Vandselskabernes forening, Danva, har anlagt sag ved domstolene mod staten, og de politiske forhandlinger om vandsektorloven er p.t. brudt sammen som følge af skattespørgsmålet. Selskabsskatten er imidlertid kun en del af van(d)viddet.

 

Læs også
Det reneste grundvand findes ikke i byerne men på landet – alligevel bliver man ved med at skærpe kravene til landmændene

Hvorfor skal vi betale moms af en statsafgift? Hvis vandprisen skal nedsættes skal momsen ubetinget fjernes. Vandprisen skal kun indeholde elementer, der er nødvendige for håndtering af vand. Statsafgiften og drikkevandsafgiften skal ligeledes væk.

 

De såkaldte grønne afgifter blev begrundet i at beskytte vores ressourcer af

grund- og drikkevand. De aktuelle ekstreme regnmængder øger grundvandsdannelsen, og der er absolut ikke mangel på rent drikkevand.

 

BEHOV FOR ÆNDRINGER

 

Der kan i nogle kommuner også være behov for, at de reelle omkostninger i forbindelse med vejafvandingen konteres rigtigt. Denne vandmængde tegner sig for 33 pct. af afvandingen, og en væsentlig del af udgifterne afholdes af vandforsyningen og ikke af de pågældende kommuner.

 

I mange områder er man i fuld gang med udskiftning af drikkevandsledningsnettet. Spørgsmålet er om udskiftningen af den yngre del af ledningsnettet ikke bør udsættes og erstattes af levetidsforlængende tiltag. Det må ikke glemmes, at renter og afdrag på anlægsudgifterne fuldt ud overvæltes i vandpriserne.

 

Man må betvivle, at forsyningsselskabernes bestyrelser formår at tøjle selskabernes umådeligt anlægslystne ingeniører, som har ubegrænset kredit til rådighed.

Læs også
7 ting, som sker med din krop, når du begynder dagen med et stort glas vand

 

I mange kommuner gennemføres ganske ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der med separering af vandet betyder reduceret tilførsel af vand til de store rensningsanlæg.

 

Vandforbrugerne – der jo betaler projekterne – bør også få det fulde udbytte i form af reduceret udledningsafgift til renseanlæggene.

 

Endelig har vandforbrugerne i årevis været belastet af grønne statslige vandafgifter angiveligt for at animere til vandbesparelser.

 

Spørgsmålet er om vandforsyningsselskaberne har tilstrækkelige incitamenter til at begrænse lækagetab og udgifter til reparation af ledningsbrud? Her er der måske behov for at kritiske vandforbrugere er mere aktive.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…