Kold krig: Professor Bent Jensen retter hårdt angreb mod Morten Bødskov og tidligere PET-chef Jacob Scharf

Gyldendal, PR-foto

Den 27. februar udkommer professor Bent Jensens længe ventede tobindsværk, ”Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945 – 1991”.

 

Tobindsværket på tilsammen små 1.600 sider er resultatet af den forskning, der under Bent Jensens ledelse blev gennemført på Center for Koldkrigsforskning (CFKF), der med en tre-årig bevilling fra 2007 – 2010 blev etableret af et folketingsflertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti med det formål at lave en tilbundsgående undersøgelse af Danmark under Den Kolde Krig.

 

Socialdemokratiet rasede og Morten Bødskov forsøgte at sabotere

I Socialdemokratiet og SF var man åbenbart rædselsslagne ved tanken om en både nøgtern og kritisk forskning om forholdene i Danmark under Den Kolde Krig, og da Bent Jensen efter sin ansættelse som Centrets forskningschef i en kronik i Jyllands-Posten den 14. januar 2007 refererede et PET-dokument, hvoraf det fremgik, at journalist Jørgen Dragsdahl ifølge både KGB og PET var KGB-agent, gik Morten Bødskov helt grassat.

 

”Regeringen må trække hans arkivadgang tilbage,” erklærede han i Jyllands-Posten den 3. maj, og efterfølgende dyngede han daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen til med spørgsmål om Bent Jensens arkivadgang. Alene i perioden 26. april – 3. maj stillede Bødskov således statsministeren ikke færre end 12 skriftlige spørgsmål om dette emne.

 

Med i billedet hører, at Morten Bødskov på det tidspunkt og frem til slutningen af 2011, hvor han blev justitsminister, var formand for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, det såkaldte Kontroludvalg.

 

Ligeledes hører det med i billedet, at Morten Bødskovs gamle ven fra DSU-dagene, Jacob Scharf, i 2007 blev ansat som chef for PET. Altså på samme tidspunkt, hvor Morten Bødskov som formand for Kontroludvalget gjorde, hvad han kunne, for at forhindre Bent Jensen i at få adgang til PET’s arkiver.

 

Chikane og benspænd

I dag, hvor det omfattende værk om Danmark under Den Kolde Krig, nu er færdigtrykt og sendt ud til anmelderne, kan værkets forfatter, professor emeritus dr. Phil Bent Jensen fortælle en helt utrolig historie om chikane og benspænd fra PET og ikke mindst fra Morten Bødskovs side.

 

”Medens Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste har været meget imødekommende og kun afslået et fåtal af anmodninger om afklassificering af kildemateriale, har det forholdt sig lige modsat, når det har drejet sig om materiale fra PET’s arkiv,” fortæller Bent Jensen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”PET har konsekvent afvist snesevis af anmodninger om afklassificering. Her til kommer, at Justitsministeriet, som er ankeinstans i PET-sager, uforbeholdent og uden argumentation af nogen art har støttet PET’s afslag,” fortæller Bent Jensen, som også kan berette om ufatteligt smøl fra Justitsministeriets side under Morten Bødskovs ledelse:

 

Læs også
Vores folkestyre er i dyb og alvorlig krise

”Og efter at have trukket sagen i langdrag i 11 måneder og dermed overskredet alle mulige frister for besvarelser meddelte Justitsministeriet i 2012 i en skrivelse på nogle få linjer, at ministeriet ikke havde fundet grundlag for at tilsidesætte PET’s afgørelser.”

 

Der til kommer noget, der ligner regulær chikane.

 

”Sagen er den, at når vi ansøgte, skulle vi argumentere for hvert aktstykke, vi ønskede at få indblik i, hvilket påførte os et kolossalt og tidskrævende ekstraarbejde,” fortæller Bent Jensen, som også beretter om sager, der er forsvundet:

 

”Der er tale om et foruroligende stort antal tilfælde, hvor PET ikke har været i stand til at genfinde sager, som CFKF har gennemset og efterfølgende anmodet om at få afklassificeret.”

 

Magtmisbrug og inhabilitet

Dertil kommer, at PET-kommissionen, der bestod af embedsmænd og ikke forskere, uhindret har kunnet bruge de mange sager, som CFKF har fået afslag på at benytte i værket, og dermed efter Bent Jensens opfattelse reelt har fået monopol på at beskrive og fortolke vigtige sider af Den Kolde krig i Danmark

 

”Det forekommer underligt, at en embedsmand som Jacob Scharf på denne måde uden videre kan maltraktere et forskningsprojekt, som regering og Folketing har besluttet at iværksætte og begå magtmisbrug, som han her har gjort det,” siger Bent Jensen og fortsætter:

Læs også
Under min tjeneste i Søværnet og Hjemmeværnet under den kolde krig oplevede jeg en stor naivitet i forhold til behovet for at forsvare Danmark

 

”Forholdet bliver ikke mindre angribeligt af, at Morten Bødskov i sin tid som justitsminister var politisk ansvarlig for Justitsministeriets støtte til PET’s mange afslag samtidig med, at han som medlem af Folketinget var en af de mest aggressivt indstillede politikere over for projektet,” påpeger Bent Jensen og understreger:

 

”Under normale forhold ville han blive betragtet som inhabil.”

 

Har især ramt værkets kapitler om spionage

Daværende PET-chef Jacob Scharfs og ligeledes daværende justitsminister Morten Bødskov trænering af CFKF’s forskning har sammen med en tilsvarende modvilje fra Statsministeriets side især ramt værkets kapitler om spionage og skjult meningspåvirkning, oplyser Bent Jensen

 

Det har blandt andet medført, at mellem 25 og 30 alvorlige sager, hvor navngivne personer har udført regulær spionage til fordel for Sovjetunionen, ikke kommer til offentligheden kendskab.

 

”På samme måde som PET har Statsministeriet ligeledes efter at have trukket besvarelserne i langdrag i adskillige måneder konsekvent afvist samtlige 94 anmodninger om at anvende oplysninger i referater af møder i Embedsmændenes Sikkerhedsudvalg og Regeringens Sikkerhedsudvalg,” fortæller Bent Jensen.

 

Læs også
Under 2. Verdenskrig reddede Sverige mange jøder – med deres svigt af balterne er en “sort plet”

Alt i alt drejer det sig skønsmæssigt om 150 afslag fra de to ministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet.

 

”Og det er svært at tro på, at der er blevet foretaget en konkret sagsbehandling i de to afvisningsministerier. Hvis der var, ville de to ministerier givetvis have kunne finde et par sager, der kunne frigives til offentliggørelse,” påpeger Bent Jensen.

 

Han anslår, at hvis man medregner de sager, som PET pludselig ikke har kunnet finde samt de sager, hvor aktstykkerne er lige så pludseligt er blevet makuleret, efter at CFKF har haft dem til gennemsyn, vil tallet overstige langt over 200 afslag.

 

Underlige påbud

Under hele forskningsforløbet har professor Bent Jensen og hans medarbejdere modtaget det ene besynderlige påbud vedrørende behandlingen af PET-kilder efter det andet.

 

Blandt andet fortæller Bent Jensen, at Jacob Scharf på et tidspunkt havde krævet, at det i forbindelse med offentliggørelsen af de notitser og notater med videre, der er udarbejdet af medarbejdere ved PET udtrykkeligt skulle anføres, at de ikke er udtryk for PET’s vurderinger.

 

Jacob Scharf understregede i den forbindelse, at kravet også gjaldt, selvom dokumenterne havde dannet grundlag for PET’s orientering af regeringen eller andre myndigheder, herunder justitsministeriet.

Læs også
Den frie forskning er truet: Højesteret har dømt professor Bent Jensen for injurier mod journalist Jørgen Dragsdahl. Læs her om PET-dokumenter

 

Som Bent Jensen udtrykker det:

 

”Med andre ord, hvis PET orienterer regeringen om landets sikkerhedssituation, herunder terrortruslen, så var det efter PET’s daværende ledelses opfattelse ikke nødvendigvis et udtryk for PET’s ledelses opfattelse.”

 

Kravet er selvfølgelig ikke blevet efterfulgt i værket ”Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991”, der som nævnt udkommer torsdag den 27. februar, og som vil blive anmeldt her i avisen samme dag.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…