Gaveregn til indvandrere: Endnu flere penge for at rejse hjem

Flygtninge og indvandrere, der har fortrudt, at de slog sig ned i Danmark og fik opholdstilladelse, får nu en ekstra sum penge, hvis de beslutter at rejse tilbage, hvor de kom fra og var flygtet fra.

 

Det oplyste social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) i går i forbindelse med fremlæggelsen af regeringen finanslovsforlag.

 

Ifølge Annette Vilhelmsen vil blandt andet engangsbeløbet for at rejse tilbage fortsat være hævet til 125.000 per voksen eller 250.000 kroner for et ægtepar.

 

Desuden vil det samlede beløb nu blive udbetalt på én gang i modsætning til tidligere, hvor kun en brøkdel blev udbetalt ved udrejsen og det resterende beløb efter et års forløb.

 

”Vi skal give dem gode betingelser”

Som reglerne er skruet sammen, kan eksempelvis en asylansøger, der har fået asyl og dermed opholdstilladelse i Danmark, straks efter beslutte sig for at rejse tilbage til det land, vedkommende er flygtet fra, og samtidig tage en pæn sum penge med sig fra den danske stat.

 

For de skal have gode betingelser, understreger Annette Vilhelmsen.

 

”Det er vigtigt at give flygtningene og indvandrere, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland, gode betingelser for deres fremtidige tilværelse. Det gør vi ved forbedringer af repatrieringsloven,” siger Annette Vilhelmsen.

 

De 125.000 kroner er kun toppen af isbjerget

I forbindelse med fremlæggelsen af finansloven satte Annette Vilhelmsen ikke konkrete tal på de områder, hvor regeringen vil forbedre repatrieringsloven, der blandt andet fastsætter de økonomiske rammer for flygtninge og indvandrere, der ønsker at rejse tilbage, hvor de kom fra.

 

Den Korte Avis har set på den nugældende repatrieringslov med de beløb, der i øjeblikket udbetales til flygtninge og indvandrere, der rejser tilbage til deres hjemlande, og det viser sig at engangsbeløbet på de 125.000 kroner kun er toppen af isbjerget.

 

Læs også
Den enorme indvandring er årsag til forhøjelse af pensionsalderen – så lad os tale om elefanten i rummet

For eksempel kan en pensionist i al fremtid få sin pension fra den danske stat udbetalt i det land, vedkommende vender tilbage til, ligesom der også i hjemlandet er livsvarige pensioner fra den danske stat til flygtninge og indvandrere fra 50 år opefter, og som har forladt Danmark.

 

En familie med tre børn: 365.000 kroner i hånden ved udrejse

Engangsbeløbet for voksne var tidligere ifølge Udlændingestyrelsen på 117.581 kroner per voksen, der blev udbetalt med 17.581 kroner ved udrejsen, medens restbeløbet blev udbetalt efter et års forløb.

 

Beløbene er siden 2012 blevet midlertidigt hævet til 125.262 kroner for voksne og 38.202 kroner for børn under 18 år barn med udløb ved årsskiftet. Nu har regeringen videreført beløbene til næste års finanslov.

 

Men med den afgørende forskel, at hele beløbet i modsætning til tidligere nu udbetales på én gang, når flygtningen eller indvandreren forlader landet.

 

Det betyder, at en familie med for eksempel tre børn, der har fortrudt, at den var flygtet til Danmark, ved afrejsen tilbage til hjemlandet her og nu får udbetalt 365.130 kroner, når de siger farvel og tak for opholdet i Danmark med alt betalt.

 

Hjemrejsen er gratis og bohavet følger med

Læs også
Over fem hundrede somaliere skal sendes hjem – en far er nu gået under jorden med seks børn

De 365.000 kroner, flygtningefamilien med tre børn får med sig tilbage til det land, de er flygtet fra, skal udelukkende bruges til etablering i hjemlandet, der typisk er et ludfattigt udviklingsland, hvor beløbet repræsenterer en svimlende formue.

 

Derfor får familien også flyrejsen hjem betalt, og det samme gælder udgifterne til hjemtransporten af familien bohave. Her er der dog den begrænsning, at bohavet ikke må fylde mere end to kubikmeter per person, samt at billigste transportform skal anvendes.

 

Der til kommer en række andre beløb som for eksempel ”udgifter på højst 11.615 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 15.000 kroner til transport af sådant udstyr.”

 

Hvad der i lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. april 2010 menes med 11.615 kroner til ”genopbygningen af hjemlandet”, står hen i det uvisse.

 

Og så er der også sygesikring og livsvarige pensioner

Hvis de ikke findes en sygesikringsordning i det land, flygtningen eller indvandreren vander tilbage til, betaler den danske stat det første år for en privat sygeforsikring, eller et engangsbeløb på 5.000 kroner til sygdomsbehandling, hvis flygtningen eller indvandreren foretrækker det.

 

Desuden er der mulighed for at få penge fra den danske stat til medicin og hjælpemidler i op til et år efter afrejsen.

Læs også
Et godt tilbud til flygtninge og indvandrere: Rejs frivilligt hjem med penge på lommen – og så er der også pengepræmier til kommunerne

 

Flygtninge og indvandrere, der modtager folkepension i Danmark, kan foruden de lidt over 125.000 kroner, de får i hånden, når de rejser, også se frem til at modtage den danske stats folkepensions grundydelse som livsvarig pension i deres hjemland.

 

Desuden er der en speciel ordning for 50-årige, der skønnes ikke at være i stand til at forsørge sig selv i hjemlandet. Ud over engangsbeløbet ved udrejsen modtager de også fra Danmak såkaldt reintegrationsbistand på op til 3.500 kroner om måneden i fem år. Eller, hvis de ønsker det, kan de lave ordningen om til en livsvarig ydelse fra den danske stat på firs procent af beløbet.

 

Ordningen gælder desuden automatisk for alle, der ved udrejsen er fyldt 55 år, uanset om de er arbejdsdygtige eller ej.

 

Også familiesammenførte

Reglerne om repatriering, som officielt kaldes, gælder også for familiesammenførte i de tilfælde, hvor der er tale om enten død eller skilsmisse, og hvor den familiesammenførte herefter ønsker at vende tilbage til hjemlandet.

 

Desuden gælder reglerne også for børn, der er blevet familiesammenført, men som ønsker at vende tilbage til deres oprindelsesland, efter at de er fyldt 18 år.

 

Læs også
Drama om finansloven: Thulesen Dahl havde en stærk interesse i at stoppe skatteforhandlinger – hurtigt

Annette Vilhelmsen: beløbene vil blive forhøjet

De beløb, der er nævnt i denne artikel, er de hidtil gældende takster fra vedtagelsen af lovbekendtgørelsen fra 2010. Eneste undtagelse er som nævnt engangsbeløbene ved udrejse.

 

I forbindelse med fremlæggelsen i går af regerings finanslovsforslag sagde social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, at en del af disse takster vil blive hævet, og nævnte i den forbindelse blandt de såkaldte repatrieringsydelser for de 50-årige og dem på 55 år og opefter.

 

De kan nu se frem til endnu større månedlige ydelser fra den danske stat. Enten over en femårig periode eller livsvarigt, hvis de i stedet foretrækker at modtage 80 procent af beløbet.

 

Kan vende tilbage til Danmark

Flygtninge og indvandrere, der ønsker at repatriere og vende tilbage til deres oprindelsesland, har inden for et år mulighed for at fortryde og vende tilbage til Danmark, uden at der generelt bliver stillet krav om, at de penge, de har modtaget, skal tilbagebetales.

 

Deres opholdstilladelse vil således stadig være gyldig i op til et år efter, at de på denne måde har forladt landet. Til gengæld kan de efter tilbagekomst til Danmark ikke senere ombestemme sig og på ny modtage repatrieringsydelserne for igen at forsøge at slå sig ned i hjemlandet.

 

Læs også
Syrerne skal hjemsendes snarest muligt – Journalistisk Venstreparti må ikke få held til at afspore debatten

Sidste år benyttede i alt 476 flygtninge og indvandrere sig af ordningen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…