RED Jorden, så vi ikke er nødt til at finde en anden beboelig planet!

I 1517 reformerede Martin Luther den kristne kirke og mente, at det iflg. Biblen ville være Verdens Ende om 500 år (2017)! Det skete ikke, men flere steder på Jorden vil blive ubeboelige, hvis vi fortsætter vor nuværende levevis. Iflg. den eng. fysiker Stephen Hawking vil menneskelige aktiviteter resultere i en global opvarmning, der kan gøre Jorden ubeboelig om 100 år. NASA o.a. forsker i rumfart for at finde en planet, hvor man kan overleve som menneske.

 

De menneskeskabte aktiviteter med udledning af drivhusgasser i atmosfæren skaber en global opvarmning, der får havvandet til at stige, så lavtliggende områder vil ’drukne’. Opvarmningen vil også give mere regn, så grundvandet stiger, hvilket allerede sker i Danmark. Det betyder, at landmænd ikke kan dyrke den ’vandfyldte’ jord, hvilket går ud over fødevareproduktionen!

 

Vi mennesker bør ændre adfærd, så Jorden også kan være beboelig for vore børn og børnebørn. Problemerne er overbefolkning, forurening af luft, jord og vand – og brug af forurenende energi!

 

Det afrikanske kontinent med mange råstoffer og frugtbar jord burde kunne brødføde sin egen befolkning, men det bliver vanskeligt med en fordobling af befolkningstallet til 2,4 mia. mennesker. Egyptens befolkningstal stiger årligt med 1,5 mio. mennesker. Afrikanske lande burde gøre som Singapore, der på få år omdannede et sumpområde til et af de mest velstillede lande i Verden. Det skete med uddannelse, ligestilling, udvikling af industri – samt familieplanlægning.

 

Selvom det lyder barsk, bør der være sanktioner overfor overbefolkede lande, der ikke indfører familieplanlægning. Det er ikke kun et lokalt men et globalt anliggende, da overbefolkning skaber sult og nød, konflikter, flygtninge og forurening af atmosfæren med udledning af mere CO2.

 

Danmark var bæredygtig i 1950 med 4 mio. men har nu 5,7 mio. mennesker. Det årlige fødselstal forventes at stige med 10.000 børn – fra 62.500 i 2016 til 72.000 i 2026. Verden var bæredygtig i 1950 med 2,5 mia. – i dag 7,6 mia. mennesker. Antallet af mennesker i verden, der sulter, stiger.

 

Energi er nødvendig for udvikling, men den skal være ren, rigelig, billig – og stabil. Kul og olie bruges stadig, og fx i Tyskland dækkes 39% af energien stadig af kul. Vind- og solenergi, der ikke er stabil, kan ikke dække det globale energibehov, og vil der fx være ressourcer til at skabe batterier i stort omfang til at lagre vindkraft? Det kan blive vanskeligt til fly, skibsfart, rumfart o.a.

 

Hvis vi skal bekæmpe den globale opvarmning, der er ved at ødelægge vor Jord, er vi nødt til at bruge kernekraft som thorium, der kan erstatte alle fossile brændsler Der er flere thorium ressourcer end kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til et globalt energiforbrug i over 1000 år. Fysikeren Niels Bohr, der var med til at udvikle atombomben, mente, at en så stor kraft burde kunne anvendes til fredelige formål, men modstanden mod kernekraft er stadig stor. Mange mennesker er mere bange for kernekraft end for en global opvarmning, der kan gøre jorden ubeboelig?

 

Det er en fælles opgave at redde jorden fra en global opvarmning. I stedet for at opruste mod hinanden burde verdens lande, der alle påvirkes af klimaændringerne, stå sammen i kampen for at redde jordens klima, så vi ikke er nødt til at flytte til en anden planet.

 

Det er nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Vi skal alle tage ansvar og starte i nærområdet. Det er ikke godt at overbefolke Danmark og Verden, for mange flere mennesker resulterer i mere forurening og udledning af CO2 og kan være med til at gøre jorden ubeboelig.

 

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…