Hvorfor er dansk ikke det officielle sprog i Danmark?

Ifølge CIA (ja: CIA) er Danmark er et af de meget få lande i verden uden et officielt sprog! CIA’s “The World Factbook” har data om 240 nationer, territorier og regioner. Blandt andet oplyses hvilke sprog, der tales i de enkelte lande, og om det pågældende lands regering har fastsat et officielt sprog.

 

Langt de fleste af verdens 196 suveræne nationer har officielle sprog. Ifølge CIA’s Factbook er der kun 14 lande, der ikke har et officielt sprog: USA, Amerikansk Samoa, Australien, Tjekkiet, Danmark, Vatikanet, Island, Jamaica, Japan, Nordkorea, Sydkorea, Mexico, San Marino og Det Forenede Kongerige.

 

Hvorfor er dansk ikke det officielle sprog i Danmark?

Ifølge CIA tales der i Kongeriget Danmark dansk, færøsk, grønlandsk og tysk. Det oplyses endvidere, at ”English is the predominant second language”.

 

Almindeligvis stilles der ikke spørgsmål ved, at dansk er nationalsproget i Danmark. Dansk er således modersmål for over 90 pct. af befolkningen i Danmark.

 

Uden at være det det formelt officielle sprog i Danmark, er dansk enerådende som offentligt sprog. Således bestemmer Retsplejeloven, jf. §149, stk.1, at: ”Retssproget er dansk. Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Det samme kan under sidstnævnte forudsætning finde sted i straffesager uden for hovedforhandling for landsret”.

 

I Lov om dansk retskrivning fra 1997 fremgår det, at ”Dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentliggøres i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog”.

 

Af § 2 fremgår det, at: ”Dansk retskrivning skal følges af alle dele af den offentlige forvaltning, af Folketinget og myndigheder med tilknytning til Folketinget samt af domstolene. Det samme gælder ikke offentlige uddannelsesinstitutioner, som modtager dækning af driftsomkostningerne på halvdelen eller mere, og private og selvejende skoler, hvor børn opfylder undervisningspligten”.

 

I henhold til forvaltningslovens § 7 har offentlige myndigheder pligt til i fornødent omfang at give vejledning til borgerne. Ifølge Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område antages det, at dette også indebærer en pligt til at sørge for at betale for tolkebistand, når en person, der henvender sig til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt. Forvaltningsmyndighederne må altså sikre sig, at de er i stand til at forstå og blive forstået af udlændinge, der retter henvendelse om sager, der skal tages under behandling af myndighederne.

 

Ingen samlet opgørelse over tolkeudgifter

Translatørforeningen gennemførte i 2015 en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt brugere i den offentlige sektor inden for sundheds-, social-, rets- og asylområdet. Undersøgelsen viste at på justitsområdet var udgiften på 55 mio. kr. i 2013, regionenes udgifter til sundhedstolkning var på 102 mio. kr. i 2012 og kommunernes udgifter til socialtolkning blev i 2010 angivet til 70 mio. kr.

 

Læs også
Tidligere speciallæge i psykiatri: Frygtens dæmoniske kraft i islam

Foreningen antyder selv, at disse tal undervurderer de samlede offentlige udgifter til tolkning og translatørbistand.

 

Stat og kommuner regner med i perioden 2016-19 at bruge 48 milliarder kroner på flygtninge og asylansøgere. Så sent som i 2013, var den årlige udgift på godt fire milliarder kroner.

 

Rockwool-fonden offentliggjorde i 2014 – inden den senere voldsomme stigning i strømmen af flygtninge og asylansøgere – et arbejdspapir fra Fondens Forskningsenhed, der beregnede, at indvandringen fra ikke-vestlige lande allerede i 2014 ville koste det danske samfund 16,6 milliarder kroner netto. Det er især indvandrernes efterkommere, der er dyre, og som i 2014 belastede samfundsøkonomien med intet mindre end 12,5 milliarder kroner.

 

USA

USA er som nævnt blandt de 14 lande, der ikke har et officielt sprog. Det antages at 82 procent af befolkningen i USA normalt taler på engelsk, men det er ikke helt klart hvad det ville betyde, hvis engelsk blev fastslagt som officielt sprog. Desuagtet har der politisk i de senere år i tilknytning til stigende indvandring i USA været krav om at engelsk skulle være officielt sprog.

 

Mens USA ikke har et officielt sprog, har 31 delstater love, der fastslår engelsk som statens officielle sprog. Delstaten Virginia har således vedtaget regler i 1996, der fastslår, at “ingen statslige eller lokale myndigheder og institutioner er forpligtet til at udlevere … dokumenter, information, litteratur eller andre skriftlige materialer i et andet sprog end engelsk.”

 

Ole Stig Andersen har i dagbladet Information skrevet om sproglove og rundt omkring i verden, og tendensen til at ville beskytte eller ligefrem privilegere et bestemt sprog.

Læs også
Har danske toppolitikere glemt deres danske rødder?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…