Fra Osvald Helmuth vise: ’hva’ faen laver Krag (Lykketoft) i Nevørk den dag i dag?’

FN har vedtaget 17 mål for bæredygtig udvikling og kaldt planen revolutionerende, men kommer der handling efter disse hensigtserklæringer om at udrydde og sikre – og hvordan og hvornår?

 

1.  Udrydde fattigdom.

2.  Udrydde sult.

3.  Sikre sundhed for alle.

4.  Sikre kvalitetsundervisning til alle.

5.  Opnå ligestilling mellem kønnene.

6.  Sikre adgang til rent vand.

7.  Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig energi.

8.  Fremme økonomisk vækst og anstændigt arbejde for alle.

9.  Bygge robust infrastruktur og fremme bæredygtig industrialisering.

10.  Reducere ulighed i og mellem lande.

11. Gøre byer og bebyggelser sikre, robuste og bæredygtige.

12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

13. Bekæmpe klimaforandringer.

14. Bevare havene og deres ressourcer på bæredygtig vis.

15. Beskytte, oprette og fremme beskyttelse af økosystemer og skove.

16. Fremme fredelige samfund med adgang til retssystemer.

17. Midler til at genoplive et globalt partnerskab om bæredygtig udvikling.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Der står bæredygtig i flere punkter, men da verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. mennesker som i 1950 (7,3 mia. i 2016), mangler der et punkt om familieplanlægning, som er helt nødvendig.

 

Før Mogens Lykketoft rejste til New York for at indtage sin plads nær Magtens Centrum skrev jeg til ham, at han burde informere om FN’s Menneskepligter, der var på FN’s generalforsamling i 1998 men ikke blev vedtaget. FN’s InterAction Council, der består af tidligere præsidenter og statsoverhoveder arbejder stadig på at få dem vedtaget. Jeg sendte materiale (bl.a. bogen SAVE the earth/RED jorden) til FN’s medlemmer og bad dem hjælpe med at ratificere Menneskepligterne.

 

Ingen rettigheder uden pligter! Menneskepligterne er fornuftige regler for menneskelig opførsel og bør supplere menneskerettighederne. Artikel 18 om familieplanlægning er af betydning, hvis den globale opvarmning skal bremses, og kondomer er bedre og billigere end vindmøller – og har større effekt, da færre mennesker vil udlede mindre CO2 og andre drivhusgasser.

 

Menneskepligterne (Human Responsibilities), FN’s InterAction Council:

 

1.  Enhver person har pligt til at behandle alle mennesker på en human måde.

2.  Alle mennesker har pligt til at kæmpe for alle andres værdighed og selvagtelse.

3.  Alle har pligt til at fremme det gode og undgå det onde i alle henseender.

4.  Alle har pligt til at påtage sig et ansvar overfor andre. Hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv, skal du ikke gøre mod andre

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

5.  Alle har pligt til at respektere liv. Ingen har ret til at skade, torturere og dræbe andre, undtagen i berettiget selvforsvar.

6.  Konflikter mellem stater eller personer bør afgøres uden vold. Ingen regering bør tolerere folkemord, terror eller misbrug af kvinder og børn i krig. Enhver borger har pligt til at handle på en fredelig, ikke voldelig måde.

7.  Enhver person er værdifuld og har krav på beskyttelse. Dyr og miljø skal også beskyttes. Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer.

8.  Alle har pligt til at opføre sig moralsk anstændigt, ærligt og retfærdigt. Ingen må berøve andre deres ejendom.

9.  Alle, der kan, har pligt til at bekæmpe fattigdom, underernæring, uvidenhed og ulighed og fremme bæredygtig udvikling i hele verden for frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle.

10.  Alle har pligt til at udvikle deres evner ved flid og arbejde og bør have lige ret til uddannelse og meningsfyldt arbejde. Alle bør yde støtte til folk i nød, handicappede og ofre for diskrimination.

11.  Al ejendom og formue skal anvendes ansvarligt og retfærdigt til gavn for mennesket. Økonomisk og politisk magt må ikke anvendes til at herske over andre men til økonomisk og social retfærdighed.

12.  Alle har pligt til at tale og handle ude fra sandheden. Retten til privatliv, personlig og offentlig fortrolighed bør respekteres. Man er ikke forpligtet til altid at sige den fulde sandhed til alle.

13.  Ingen politiker, offentlig ansat, forretningsmand, videnskabsmand, forfatter eller kunstner er undtaget fra de almenfyldige etiske standarder som sandhed og retfærdighed, heller ikke læger, jurister eller andre med forpligtelser overfor klienter.

14.  Pressefrihed til at informere befolkningen og til at kritisere offentlige institutioner og regeringshandlinger skal bruges med ansvar og diskretion. Medierne har et særligt ansvar for en nøjagtig og sand nyhedsformidling. Nedværdigende sensationspresse bør undgås.

15.  Der skal være religionsfrihed. De, der repræsenterer religioner, har pligt til at undgå fordomme eller diskrimination mod andre trosretninger og bør ikke opildne til had men fremme tolerance og gensidig respekt mellem alle mennesker.

16.  Mænd og kvinder har pligt til at vise respekt og forståelse for hinanden i deres partnerskab. Ingen bør underkastes seksuel undertrykkelse. Seksuelle partnere bør tage ansvar for hinandens omsorg.

Læs også
Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

17.  Ægteskab har i alle kulturer og religioner behov for kærlighed, troskab og tilgivelse og bør sørge for sikkerhed og gensidig støtte.

18.  Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar. Forholdet mellem forældre og børn bør reflektere gensidig kærlighed, respekt, anerkendelse og omsorg. Ingen forældre eller andre voksne må udnytte, misbruge eller mishandle børn.

19.  Intet i denne erklæring må forstås således, at en regering, gruppe eller person kan udføre en handling, der har til formål at tilsidesætte disse pligter eller rettigheder i FN’s Menneskerettighedskonvention fra 1948.

 

At implementere FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling vil tage mange år og koste mange penge, mens det vil være udgiftsneutralt at indføre FN’s Menneskepligter. Alle har pligter og bør gøres ansvarlige for aktiviteter, der er ødelæggende for jord og klima.

 

Så kære Mogens Lykketoft, det er for let at sidde i New York og kritisere hjemlige forhold, mens du forpasser chancen for at informere FN og verden om Menneskepligterne, så den globale befolkning kan begynde at tage et medansvar!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…