Flere mennesker har pralet med, at de har bragt illegale asylansøgere gennem Danmark – det kan de få op til 2 års fængsel for

Mange danskere og udlændinge med ophold i Danmark har bistået illegale asylansøgere med at undgå myndighederne, så de kunne rejse gennem Danmark uden at blive registreret.

 

Den Korte Avis fortalte i går om hvordan indvandrer-bandemiljøet har taget særdeles aktiv del i dén trafik. Det har en af dem, Liban Mohammed, beskrevet i en artikel i Information.

 

Men meningsdannere som Lisbeth Zornig Andersen har også været involveret. De har de selv pralet med i medierne.

 

Den Korte Avis undrede sig over, hvordan det kunne lade sig gøre. Er det ikke menneskesmugling at hjælpe mennesker illegalt ind i Danmark? Og er menneskesmugling ikke strafbart?

 

Vi spurgte i Justitsministeriet og har fået svar. Man må ikke bistå udlændinge med at rejse ind i eller gennem Danmark. Det er ulovligt og kan straffes med fængsel i op til 2 år.

 

Men foreløbig er der ikke rejst sigtelser mod dem, der åbenlyst er stået frem og har fortalt om, hvordan de har hjulpet illegale asylansøgere ind i landet uden om myndighederne.

 

De regner måske med, at loven ikke gælder for dem, ”når de nu er så gode” 

Liban Mohammed , Lisbeth Zornig Andersen og mange andre har henvist til, at de udviser medmenneskelighed og hjælper mennesker i nød.

 

Men de mange mennesker, som for øjeblikket strømmer ind i Danmark, kommer i realiteten ikke hertil af nød. De er rejst gennem mange sikre lande, hvor de har haft mulighed for at søge asyl. Men de havde besluttet sig for, at de ville frem til lande, der var mere attraktive for dem af især økonomiske grunde. Såsom Sverige og i mindre grad Danmark og Finland.

 

De politisk korrekte ynder imidlertid at fremstille sig selv som særlig menneskekærlige. Og når de optræder som menneskesmuglere, har de svært ved at forestille sig, at det skulle falde ind under straffeloven. Når de nu bare har villet være gode.

 

Måske har de også tænkt, at det næppe kunne være noget problem, fordi politiet og justitsminister Søren Pind har ladet disse asylansøgere rejse frit igennem landet.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Det er jo en meget interessant problemstilling, om det i anklagemyndighedens øjne fritager dem for straffeansvar.

 

Kendsgerningen er i hvert fald, at de har transporteret illegale asylansøgere gennem Danmark, hvilket i sig selv er et brud på straffeloven.

 

Det store spørgsmål, som det bliver spændende at få afklaret, er nu: Vil der blive rejst sigtelse mod dem?


Dokumentation

Herunder kan man læse uddrag af loven, som oplyst af Justitsministeriet:

 

Strafansvar for menneskesmugling

 

1. Menneskesmugling er kriminaliseret i udlændingelovens § 59.

Læs også
Salam og Mohammed er danske statsborgere – de er nu tiltalt for menneskesmugling i Grækenland

 

Efter udlændingelovens § 59, stk. 8, straffes den, der:

 

1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet,

2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet,

3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i landet med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet land,

4) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gennem et andet land,

5) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet land eller

6) ved at stille husrum eller transportmidler til rådighed for en udlænding forsætligt bistår den pågældende med at arbejde her i landet uden fornøden tilladelse.

 

Overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 

Læs også
Asylansøgere og indvandrere, der dømmes for voldtægt, skal automatisk udvises, siger DF-politiker

Menneskesmugling er ligeledes kriminaliseret i straffelovens § 125 a, hvorefter den, som for vindings skyld og under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i menneskesmugling efter udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5, straffes med fængsel indtil 8 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor andres liv udsættes for fare, eller hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

 

Bestemmelsen er således en overbygning på straffebestemmelsen i udlændingeloven om blandt andet at bistå til en udlændings ulovlige indrejse eller ophold.

 

2. Medvirken til en strafbar handling er kriminaliseret i straffelovens § 23. Det følger af bestemmelsen, at den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at begå en lovovertrædelse. Dette betyder, at en person, der medvirker til en forbrydelse, efter omstændighederne kan straffes på lige fod med hovedgerningsmanden.

 

Tilskyndelse kan f.eks. bestå i, at nogen i ord eller gerning opfordrer, opmuntrer eller frister en anden til at begå et strafbart forhold. Råd omfatter vejledning og vink, mens dåd omfatter enhver deltagelse i gerningen.

 

Det er en betingelse for strafansvar, at medvirkensforholdet skal være rettet mod en konkretiseret forbrydelse for at være strafbart. Det er derimod ikke en betingelse, at den person, der rent faktisk fuldbyrder forbrydelsen, i det konkrete tilfælde kan straffes.

 

3. Offentlig opfordring til forbrydelse er kriminaliseret i straffelovens § 136, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

 

Læs også
Da jeg kom til Danmark var landet et paradis – nu er det ved at forsvinde

Bestemmelsen tager navnlig sigte på tilfælde, hvor betingelserne for at pålægge strafansvar for medvirken ikke foreligger, især fordi den forbrydelse, der tilskyndes til, ikke er således konkretiseret, at strafansvar kan pålægges.

 

Bestemmelsen retter sig mod offentlig tilskyndelse til ”forbrydelse”. Dette antages at forudsætte en ikke bagatelagtig lovovertrædelse.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…