Grundejerforeningen siger, at vores græs kun må være 7 cm højt. Kan den bestemme det?

Foto: Asger Bonnevie

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Jensen Advokatfirma, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected] Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

Spørgsmål:

 

Hej.

 

Opfordret af artiklen i Den Korte Avis sender jeg hermed nedenstående, som jeg håber du kan være behjælpelig med.

 

Vedr. “Hvad skal du vedligeholde på fortovet, belægning, beplantning?”

 

Fra vores grund-skel er der et areal med jord/græs som går ud til privat-fællesvej. I lokal plan for området er der intet sted benævnt at der skal anlægges fortov langs denne private-fællesvej.

 

Heller ikke på nogle lokalplanens tegninger/bilag hvorpå veje og stier er vist, fremgår der noget vedr. et fortov, sti eller gang areal.

 

I vores grundejerforening er der nu ved at bliver lavet regler og vedtægter, og herunder er der forslag om at det omtalte jord/græs stykke langs vejen ikke må have græs på en længde over 7 cm! Ligeledes vil man fastlægge regler om at græsbevoksning inde på folks grunde ikke må være over 15 cm.

 

Mine spørgsmål er som følger:

 

1. Kan man pålægge regler for et jord/græs område (som ovenstående benævnt), hvor der i lokal plan ikke er nævnt, tegnet eller på anden måde vist regler for dette. Kan der i så fald pålægges regler, hvad er så de regler?

 

Læs også
Tora ville meget gerne beholde sin lejlighed, men det hjalp hende ikke – for kommunen var indvandrerne vigtigere

2. Kan et grundejerforening pålægge regler for hvad folk beplantningsmæssigt gør/har inde på deres grund (herunder tænkes IKKE på hækkeplanter, højde på træerne m.m. da dette er benævnt i lokalplan). ??

 

3.Hvad er de generelle regler for klipning af bevoksning/græs på ubebyggede boliggrunde ??

 

Venlig hilsen Hugo

 

Svar:

 

Kære Hugo

 

  1. Afgørende er, om jord/græs området hører til din ejendom eller ej. Jeg forstår dit spørgsmål således, at arealet ligger udenfor skel, og jeg vurderer derfor, at det hører med til den private fællesvej, selvom det ikke er asfalteret. Er det tilfældet, så er det grundejerforeningen, der har vedligeholdelsen af og bestemmelsesretten over arealet.

 

  1. Nej. Grundejerforeningen har som udgangspunkt ingen beføjelser over, hvad den enkelte grundejer gør på sin egen ejendom. Grundejerforeningen kan således ikke bestemme, hvor højt græsset maksimalt må være. Grundejerforeningen ville heller ikke have nogen magtmidler til at tvinge en grundejer til f.eks. at klippe sit eget græs.

 

Læs også
12 tips til hvordan du gør dit hus vinterklar

Men, hvis grundejerforeningens vedtægter indeholder regler om vedligeholdelse, og vedtægterne er tinglyst på den enkelte ejendom, så vil grundejerforeningen med rettens hjælp kunne kræve, at bestemmelserne i vedtægterne overholdes.

 

  1. Udgangspunktet er, at det er den enkelte grundejer, der suverænt bestemmer, i hvilket omfang ejendommen skal vedligeholdes. Grundejeren kan altså også vælge blot at lade stå til, dog med respekt for byggelovens § 14, som siger:

 

Byggelovens § 14

Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

 

Stk.2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

 

Det vil i første omgang være op til kommunen at vurdere, om loven er overtrådt. I sidste ende vil det dog altid være retten, der afgør dette. For at en ubebygget grund skal kunne medføre fare for andre, vil der som oftest være tale om, at der er rotter på ejendommen eller lignende skadedyr.

 

Naboer til den ubebyggede grund kan klage til Hegnssynet, hvis ikke grundejeren passer hækken, eller hvis træer tæt på skel er til gene for dem.

 

Læs også
IT-brevkasse: Hvilke forholdsregler bør jeg tage, før jeg lader min 13 årige datter oprette en profil på Facebook?

Jeg kan ikke afvise, at den tinglyste lokalplan kan indeholde regler om vedligeholdelse af ubebyggede grunde indenfor lokalplanens område. Hvis det er tilfældet, vil kommunen kunne gå ind og kræve, at der sker vedligeholdelse, og opfylder man ikke et sådant påbud, vil kommunen kunne gennemføre en minimal-vedligeholdelse for grundejerens regning.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…