Det kan blive EU, som får stoppet den helt vanvittige statsstøtte til vindmøllerne

Den danske PSO-ordning strider mod EU-traktaten, mener EU-Kommissionen. Den har midt under forhandlingerne om en vækstaftale rettet henvendelse til regeringen. Regeringen tager sagen meget alvorligt, siger ministeren.

 

Uden PSO-afgiften næppe nogen nye vindmøller. Vindmøllerne er en underskudsforretning, og det er de danske el-forbrugere, der dækker underskuddet.

 

Men den finansiering strider mod traktaten, mener EU-Kommissionen. Den har rejst lignende sager i Sverige, Norge og Tyskland.

 

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R):

 

“Regeringen tager sagen meget alvorligt og arbejder på at håndtere sagen overfor Kommissionen. Vi er ikke enig i Kommissionens foreløbige vurdering og vil snarligt redegøre for, hvorfor PSO-systemet ikke er traktatstridigt, ligesom der vil blive taget kontakt til sammenlignelige medlemslande for at afklare deres tilgang,” siger ministeren i skriftligt svar til Altinget.dk.

Frie Elforbrugere er ikke forbavset, for vi har det seneste halve år forsøgt at gøre opmærksom på en sådan omstændighed. Men har talt for døve ører.

 

Ulovlig dansk statsstøtte til vindmøller ?

Vi er nemlig i besiddelse af et dokument, hvori EU-retten i en dom har kendt fransk statsstøtte til vindmøller ulovlig. Og pålagt den franske stat at tilbagebetale de franske el-forbrugere.

 

Dommen er en kendsgerning siden 19. december 2013.

 

En kendsgerning som vel også gælder danske forhold, hvor vindmøllerne modtager milliarder af kroner i statsstøtte i form af garanterede priser for produktionen.

 

Den el vindmøllerne producerer kan ikke klare sig på markedsvilkår.  Derfor skal vindmøllerne have statstilskud, og dette milliardstore tilskud opkræves hos forbrugerne af el under navnet PSO-afgiften.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

PSO-afgiften opkræves af staten og udbetales af det statsejede Energinet.dk til mølleejerne som lovgivet støtte.

 

Jeg har forsøgt at få politikere og medier til at reagere men forgæves.

 

Normalt reagerer møllebranchen med modsigelser, når den føler sig gået på klingen. Men heller ikke fra den kant har der lydt nogen kommentater, – og det er jo forståeligt ved udsigterne til konsekvenserne for den industri.

 

Regneark for større danske havmølleparker

I 2007 designede jeg første udgave af et regneark, der viser hvor store tilskud vindmøllerne har fået gennem årene.

 

Det kan ses i dette link under afsnittet Fakta:

 

http://www.frieelforbrugere.dk/Frie_Elforbrugere/Fakta.html

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Regnearket omfatter 5 større af de i drift værende havmølleparker, samt 2 måske kommende. Det har været offentligtgjort i mange sammenhænge, og aldrig blevet imødegået. Det bygger på lovgivningen og almen anerkendte værdier.

 

El-forbrugerne betaler enorme beløb i støtte til vindmøllerne

Det afslører, hvordan en forkvaklet energipolitik resulterer i særdeles favorable vilkår for vindmøller.

 

Eksempel

Ved anvendelse af en markedspris på 24 øre/kWh viser det følgende resultater:

 

At danske el-forbrugere i PSO-tillæg skal betale 74,7 milliarder kr. til disse vindmølleparker.

 

At danske el-forbrugere betaler 37 milliarder kr. i tillæg til den eksporterede energi.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Hvis havmølleparken Kriegers Flak opgives, falder PSO-tillægget med 24 milliarder kr.

 

Anholt havmøllepark er dyr for danskerne, men et guldæg for ejerne.

 

Havmølleparken ved Anholt

Da havmølleparken Anholt begyndte af producere energi, resulterede det i en kraftig stigning i PSO-afgiften.

 

Politikerne har gennem lov givet parken en pris på 105,1 øre for hver produceret kilowatttime.

 

Hvordan man er kommet frem til denne underlige pris, har jeg tænkt over og her give et kvalificeret bud på.

 

Læs også
EU straffer fattige risbønder i Asien

Parken har en installeret effekt på 400 MW, som årligt kan producere ca. 1,9 TWh.

 

Til forhandlingerne anslog møllebranchen en pris for opførelsen på 10 mia. kr. og forlangte parken betalt i løbet af 5 år.

 

Udregningen med disse tal giver resultatet 105,2 øre / kWh.

 

Keine Hexerei nur Behändigkeit er altså resultatet, når kynisk lobbyisme, sagesløse politikere og illusionen “grøn energi” blandes i en pærevælling.

 

At det drejer sig om uhyrlige summer kan nemt beregnes.

 

Den garanterede pris på 105,1 øre/kWh gælder for en produktion på 20 TWh.

 

Læs også
Iran bruger hæmningsløst dansk territorium til en intern muslimsk magtkamp, som den danske regering ikke formår at stoppe

Det giver en garanteret indtægt i løbet af ca. 10,6 år på ca. 21 mia. kr.

 

Alt selvfølgelig betalt af danske el-forbrugere incl. moms i alt 26,3 mia. kr.

 

Med en anlægspris på 10 milliarder kr. vil parken være betalt efter ca. 5 år.

 

Men senere er det kommet frem, at prisen for opførelsen kun blev det halve, hvorefter parken altså er betalt efter ca. 2,5 år.

 

Vindmølle industriens støtte er uden sidestykke

Vindmøllebranchen har formået at snøre politikerne til at beslutte så favorable vilkår i form af “kuvøsehjælp”, at det er uden sidestykke i dansk erhvervsliv.

 

Den seneste energiaftale vil gøre det endnu værre for danske el-forbrugere.

 

Realistiske beregninger viser, at beslutningen om endnu flere vindmøller vil få  regningen for den såkaldte “grønne energi” til at runde de mindst 90 mia. kr.

 

Jeg har tidligere skrevet, at vindmøllerne bliver aldrig konkurrencedygtige, men at de overlever på tro, håb og offentlige tilskud.

 

Meget tyder nu på, at der efterhånden kun bliver håb tilbage.

 

Eksport af energi

Tre af hinanden uafhængige analyser har konkluderet, at eksport af energi til vore nabolande hovedsagligt skyldes overproduktion fra vindmøllerne.

 

Den ene kvalificerede kilde angiver, at den eskporterede energi udgør ca. 50% af møllernes produktion.

 

Denne værdi er anvendt i regnearket.

 

Ved fremkomsten af den første analyse, blev den – og jeg – kraftigt imødegået af Vindmølleforeningen. Senere hen praler de endog med eksporten.

 

Bedrageri af danske el-brugere

Problemet for de danske el-forbrugere ved denne eksport er den kendsgerning, at de betaler forskellen mellem den garanterede pris og markedsprisen. Det vil sige tillægget i form af opkrævet PSO, som så foræres til ejerne af møllerne.

 

At betale for en vare, som slet ikke bliver leveret, må juridisk betegnes som bedrageri.

 

Som tidligere vist drejer det sig om 37 mia. kr. i tillæg til den eksporterede energi.

 

Hvis Kriegers Flak opgives reduceres beløbet med 12 mia. kr.

 

Skal de danske el-forbrugere virkelig stadig finde sig i det bedrageri ?

 

Vi har påpeget problemet gennem flere år, men stadig for døve ører, og uden at blive imødegået.

 

Magtmisbrug ?

Forespørger man hos Energinet.dk om udbetalt statsstøtte ( PSO ) til en mølle eller havmøllepark, får man den besked, at de kender tallene men ikke må oplyse dem.

 

Alle statens ind- & udbetalinger er jo offentlige tilgængelige, – altså bare ikke, når det gælder vindmøller.

 

Danmarks Statistik har jo til opgave at registrere næsten alt i dette samfund. Bare ikke når det drejer sig om vindmøller. Det har Svend Auken i sin tid givet dem besked om ikke at beskæftige sig med.

 

Begge dele kan man jo godt undres over – og dog ! Dertil har møllebranchen et lidt for blakket omdømme og for stor magt. Bare tænkt på problemerne med lyd og grænser og den fyrede kritiske professor.

 

Pinlig minister

Energimisteren fortsætter med erklæringer om, at el-forbrugerne ikke betaler mere for deres forbrug, fordi markedsprisen samtidig falder. Han har åbenbart ikke fattet en brik af kendsgerningerne.

 

Som regnearkene viser, stiger tillægget ( PSO ) ved faldende markedspris grundet den garanterede pris til vindmøllerne.

 

Her er definitionen på PSO-afgiften og beskrivelsen af hvordan den regnes ud:

 

http://energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/PSO-tariffen/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-PSO-tariffen.aspx

 

Niels Gundersen er næstformand i Frie Elforbrugere

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…