Ekspert: Miljøminister Kirsten Brosbøl udtaler sig i strid med sandheden

Kirsten Brosbøl (Foto: Claus Bjørn Larsen / Miljøministeriet)

I sidste uges artikel ”Naturstyrelsen druknede Nordjylland” her i avisen (21. oktober) blev de omfattende oversvømmelser i Nordjylland sat i forbindelse med Miljøministeriets/Naturstyrelsens tvivlsomme forvaltning. I artiklen hed det bl.a.:

 

”Efter de heftige oversvømmelser i Nordjylland må det stå klart, at institutionen Naturstyrelsen er et af landets helt store problemer. Det er jo ikke kun vejrgudernes rigelige forsyning med nedbør, der giver oversvømmelser. Naturstyrelsen bærer hovedansvaret, fordi den har lukket ned for afløbsmulighederne gennem reduceret vedligeholdelse (dvs. manglende oprensning) af vandløb. Hvis vandløb ikke renses for grøde og slam, reduceres transportevnen voldsomt til for eksempel halvdelen eller endnu mindre, og når plantematerialet ikke oprenses, får det lov at rådne i vandløbet og forbruge ilten til skade for livet i vandløbet”.

 

Beskrivelsen af Naturstyrelsens og dermed Miljøministeriets ansvar for de voldsomme oversvømmelser, fik miljøminister Kirsten Brosbøl til at fare i blækhuset i Nordjyske Stiftstidende (22. oktober), hvor hun kaldte påstanden ”absurd” og endvidere erklærede, at Naturstyrelsen ”absolut intet ansvar har for de store ødelæggelser”.

 

Miljøministeren nægter ansvar

Ministeren nægter ikke, at oversvømmelserne skyldes manglende vedligeholdelse og oprensning af vandløbene. Tvært imod prøver hun at fralægge sig ansvaret med bemærkningerne:

 

”Miljøministeriet har ikke pålagt nogen kommuner ændret vedligeholdelse i forbindelse med vandplanerne”, og ”At give nogle endnu ikke vedtagne vandplaner eller Naturstyrelsen skylden for oversvømmelserne giver ingen mening”.

 

Det står hen i det uvisse, hvorfor ministeren taler om ”endnu ikke vedtagne vandplaner”.

 

Artiklen konstaterede jo blot: ”Naturstyrelsen bærer hovedansvaret, fordi den har lukket ned for afløbsmulighederne gennem reduceret vedligeholdelse (dvs. manglende oprensning) af vandløb”.

 

Her kommer dokumentationen punkt for punkt

Ingen med indsigt i fagområdet er i tvivl om, at Miljøministeriet gennem sin ageren bærer et helt afgørende ansvar for de massive oversvømmelser. Ministeriets rolle i oversvømmelserne fremgår tydeligt af flere års vejledninger og andre publikationer fra Miljøministeriet til vandløbsmyndighederne:

 

I et ”Inspirationsnotat” vedrørende udarbejdelse af vandløbsregulativer opfordrer Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) i juni 2007 vandløbsmyndighederne til ”så vidt muligt at undgå at vandløb grødebeskæres” subsidiært ”begrænse skæring til én gang årligt”.

 

Læs også
Lisbeth og Ole har købt deres drømmehus – nu bliver de vækket hver morgen af vilde skrig

Allerede her er det klart, at Miljøministeriet har en finger med i spillet.

 

I Miljøministeriets (DMU) Teknisk anvisning nr. 19 fra 2005 kommer intentionerne omkring vandløbenes vandspejlshøjde endnu tydeligere frem i følgende fem citater, som jeg kommenterer undervejs:

 

1. ”Mange vandløb har i dag en unaturlig stor vandføringsevne, hvilket betyder, at de hurtigt kan lede overskudsnedbør væk fra oplandet…”.

 

Her beskrives det som ”unaturligt” at bortlede overskudsnedbør.

 

2. ”I forbindelse med genslyngninger af vandløb har det ofte været muligt at reducere den bredfyldte vandføring i vandløbet og dermed øge oversvømmelsesfrekvensen i de tilliggende arealer.”

 

Her er det tydeligvis Miljøministeriets succeskriterium at ”øge oversvømmelsesfrekvensen i de tilliggende arealer”.

 

Læs også
Landbruget har lagt sag an mod statens i strid om brug af kvælstof – her spiller en professor fra Aarhus Universitet en helt særlig rolle

3. ”Nedsættelse af vandløbets vandføringsevne og dermed en øget grundvandsstand på arealerne tæt på vandløbet kan også opnås alene ved at ændre vandløbsvedligeholdelsen. Det kan f.eks. ske ved udelukkende at bortskære grøden i en strømrende fremfor at fjerne al grøden i vandløbet. Herved nedsættes vandføringsevnen på grund af de tilbageværende planters modstand mod vandets strømning, og der skabes mulighed for en hurtig sedimenttilvækst i bredzonerne med tilbageværende grøde. Vandløbet kan dermed hurtigt indsnævres og riparisk vegetation kan indvandre i de hævede bredzoner. På sigt vil dette også medvirke til at øge oversvømmelsesfrekvensen og forstærke hævningen af grundvandsspejlet… ”.

 

Dette ordvalg dokumenterer, at Miljøministeriet finder oversvømmelser attraktive og viser, at ministeriet i virkeligheden arbejder for hyppigere oversvømmelser.

 

4. ”Gensnoning af vandløb, hævning af vandløbsbunden og ophør af vandløbsvedligeholdelse er tiltag, der vil medvirke til oversvømmelse af vandløbsnære arealer. Oversvømmelseshændelsen er underlagt de klimatiske forhold og svær at prediktere.”

 

Her beskriver Miljøministeriet, hvordan man kan fremkalde oversvømmelse af vandløbsnære arealer, og man er helt klar over, at oversvømmelserne ikke er under kontrol, da vejret er svært at forudsige.

 

5. ”Formålet med de ændringer, der foretages i forbindelse med genopretning af ådalen og vandløbet, er at sikre tilnærmede naturlige afstrømningshændelser og en højere grundvandsstand i de vandløbsnære arealer. For at nå dette mål vil de primære indgreb i vandløbet være at mindske vandføringsevnen gennem forskellige tiltag. De to vigtigste er indsnævring af vandløbsprofilet og hævning af vandløbsbunden. Dette kan dels ske gennem egentlige restaureringsindgreb og dels gennem ophør med eller ændret vandløbsvedligeholdelse”.

 

Dette er en ren tilståelse! Formålet er at ”sikre tilnærmede naturlige afstrømningshændelser og en højere grundvandsstand i de vandløbsnære arealer”. Her erklærer Miljøministeriet, at formålet er at vende tilbage til sumpen. Og de vigtigste tiltag er ”indsnævring af vandløbsprofilet og hævning af vandløbsbunden”. Begge tiltag giver reduceret vandtransportevne og hævet vandspejl  – og dermed stærkt forøget risiko for oversvømmelser.

 

Læs også
Ekspert:Politiserende embedsværk sender deres minister i Folketinget med misinformation om vandløb

Skulle ministeren stadig mangle information om, hvad hendes embedsværk i virkeligheden nørkler med, kan yderligere tilbydes to citater fra Faglig rapport nr. 625 fra DMU 2007:

 

6. ”…foranstaltninger, som iværksættes for at fremtvinge oversvømmelserne (ændret vandløbsvedligeholdelse eller vandløbsrestaurering)”.

 

Her gås endnu hårdere til værks med foranstaltninger, der ”fremtvinger” oversvømmelser.

 

7. ”Et ophør af vandløbsvedligeholdelse i form af stop for regelmæssig grødeskæring og oprensninger af vandløbet vil være den mest lempelige måde at fremtvinge en ændring af afvandingsevnen af de vandløbsnære arealer. På sigt vil vandløbet falde tilbage til sin naturlige dynamik med jævnlige oversvømmelser af de ånære arealer og genskabe et snoet forløb med stor fysisk variation.”

 

Her proklamerer ministeriet og DMU, at ophør af vandløbsvedligeholdelse vil være ”den mest lempelige måde”, hvorpå man kan ”fremtvinge en ændring af afvandingsevnen af de vandløbsnære arealer”. Altså den lempeligste måde at forsumpe arealerne på. De kunne godt have tilføjet, at det samtidig er den mest effektive måde at tyvstjæle landbrugsjorden på! På sigt kan man komme tilbage til sumpen, konstaterer Miljøministeriet/DMU med tilsyneladende tilfredshed.

 

Forvaltning i strid med Vandløbsloven

Ovennævnte dokumentation bør Miljøministeren sammenholde med Vandløbslovens hovedformål i § 1, stk. 1:

Læs også
Ny skatteskrue: Vi skal betale for at opleve naturen

 

”Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand”. (Først i næste stykke omtales det, at foranstaltninger til at sikre hovedformålet vandafledning  skal gennemføres under supplerende hensyn til miljømæssige krav til vandløbskvaliteten).

 

Miljøministeren må herefter erkende, at Miljøministeriet med forsæt har handlet i strid med Vandløbsloven gennem mange år. Forvaltningen er kørt helt af sporet. Ministeriet har bevidst forringet afvandingsforholdene og bærer dermed et kæmpestort ansvar for oversvømmelserne og den manglende klimatilpasning.

 

Uden Folketingets vidende?

Miljøminister Kirsten Brosbøls udtalelse i lørdags: ”Vi er i fuld gang med at forebygge mod oversvømmelser fra skybrud, som dem der i løbet af de sidste måneder har ramt nordjyder, vestjyder og københavnere” må opfattes som falsk propaganda, når hendes ministerium i årevis konsekvent har vejledt om ”foranstaltninger, som iværksættes for at fremtvinge oversvømmelser”.

 

Det virkeligt absurde ved denne sag er, at Miljøministeriets embedsværk – med Naturstyrelsen i spidsen – tilsyneladende gennem mange år har drevet deres egen politik uden Folketingets vidende.

 

Hvis Danmark skal holdes oven vande, må politikerne begynde med at sikre, at Vandløbsloven overholdes, så vandløbene oprenses.

 

Læs også
Ekspert: Miljøminister Kirsten Brosbøl løber fra sit ansvar i sag om oversvømmelser

Poul Vejby-Sørensen, cand. agro.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…