Borgernes mulighed for at anke en dom er truet

Foto: Colourbox

Et udvalg under Justitsministeriet vil begrænse borgernes adgang til at anke en afgørelse fra byretten til landsretten. Dette vil forringe borgernes retssikkerhed i væsentligt omfang.

 

Udgangspunktet i dansk ret har altid været to-instans princippet. At enhver har ret til at få prøvet sin sag i mindst to retsinstanser, sædvanligvis byretten og landsretten. Særligt principielle sager kan endvidere indbringes for højesteret som tredje instans.

 

Med retsreformen blev der indført en begrænsning i retten til at anke, således at sager til en værdi under 10.000 kr. nu kun kan ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Denne grænse foreslår udvalget sat op til 50.000 kr.

 

Principper er også vigtige

Grænsen på de 10.000 kr. volder allerede i dag retssikkerhedsmæssige problemer. De fleste mennesker kan tåle at tabe op til 10.000 kr., selvom man mener at byrettens dom er forkert, men det er langt fra altid at det er pengene, der er sagens kerne.

 

Ofte kan en sag som vurderes til en lav værdi handle om helt principielle retsregler og principper, og dermed være af væsentligt større betydning for individet og for samfundet.

 

Hvis Procesbevillingsnævnet efterfølgende giver afslag på tilladelse til at anke sagen til landsretten, så står vedkommende tilbage med en, måske, forkert dom og med de konsekvenser dommen nu må have for vedkommende.

 

Usikkerhed om ansvarsplacering

I et konkret eksempel ansøgte jeg Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke en byretsdom om ansvaret for betaling af el i et lejemål. Sagen drejede sig kun om få tusinde kroner, men var af interesse for alle el-selskaber i landet, og de mange tusinde aftaler, som de hvert år indgår med forbrugerne.

 

På trods af at vi kunne sandsynliggøre, at byrettens dom ikke var i overensstemmelse med tidligere domme på området, så afviste Procesbevillingsnævnet at give tilladelse til at sagen kunne ankes. Ved ikke at få prøvet afgørelsen ved landsretten, er retsstillingen på området nu usikker.

 

Hvis udvalget får held til at forhøje beløbsgrænsen vil problemet for borgernes retssikkerhed vokse eksponentielt. Rigtig mange retssager vedrører krav under 50.000 kr., da det kun er sjældent at almindelige borgere indgår aftaler, der vedrører større beløb end 50.000 kr.

 

Læs også
Arbejdsgivere til regeringen: Erhvervsskolerne skal styrkes og ikke udsultes

Langt de fleste borgere vil derfor, hvis udvalgets forslag ophøjes til lov, føle at to-instans princippet er sat ud af kraft for dem.

 

Retssikkerheden kommer først

Domstolene er presset på grund af rigtig mange retssager, men at begrænse antallet af retssager, for at spare penge og ressourcer, skal ikke gøres ved at fjerne borgernes ret til at anke en måske uretfærdig afgørelse.

 

Man må i stedet kigge på de bagvedliggende årsager til, at der føres så mange retssager og gribe ind der. Samtidig må staten ofre flere ressourcer på domstolene, så borgerne til stadighed kan føle sig overbeviste om, at de lever i et retssamfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…