Udlændinge har 16 gange slæbt Danmark for Den Europæiske Domstol – men kun tre gange er Danmark blevet dømt

Arkivfoto af tilfældige migranter fra YouTube

Danske flygtningeadvokater tjener gode penge.

 

Siden januar 2021 og til med maj i år har Danmark har de ikke færre end 16 gange haft sager kørende ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på vegne af deres udenlandske klienter.

 

Det vil sige flygtninge og kriminelle udlændinge med bopæl i Danmark, som får deres udgifter til advokatbistand med videre betalt af domstolen.

 

Det har primært været klager over udvisninger og afslag på asyl, der er havnet ved domstolen i Strasbourg,

 

Danmark får medhold i langt de fleste sager

En gennemgang, som Den Korte Avis har foretaget af de sager, der siden januar sidste år har været til behandling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, viser, at Danmark vinder langt hovedparten af sagerne.

 

Ud af de 16 sager har Danmark således kun tabt de tre og fået medhold i seks.

 

De resterende syv sager er blevet afvist af Domstolen som åbenlyst ubegrundede. Der var i alle tilfældene klager over udvisningsdomme.

 

Tuneseren Johansen fik sin sag afvist

En af de sager mod Danmark, som domstolen har afvist som ubegrundet, var anlagt af en tuneser ved navn Johansen, som havde både tunesisk og dansk statsborgerskab.

 

Han havde som følge af en dom for terror fået frataget sit danske statsborgerskab og blevet udvist for bestandig, efter at han i Syrien havde kæmpet sammen Islamisk Stat.

 

Han er i Danmark gift med en kvinde, der er konverteret til islam ligesom deres søn gik på en islamisk friskole.

 

Johansen mente derfor, at det var i strid med hans ret til familieliv at udvise ham til sit hjemland Tunesien.

 

Domstolen havde dog en anden opfattelse og mente, at familien, der jo også var muslimsk, blot kunne følge med ham til Tunesien.

 

Ligeledes lagde Domstolen vægt på, at det er myndighedernes legitime formål at beskytte offentligheden mod terrortrusler, samt at dommen og udvisningen var en konsekvens af han eget bevidste valg.

 

På det grundlag fandt Domstolen, at klagen var åbenlyst ubegrundet og afviste at behandle den.

 

Sagen blev afvist den 3. marts 2022

 

Tyrkeren Avsi fik sin sag behandlet, men tabte til Danmark

En af de seks sager, hvor Danmark fik medhold, var anlagt af den tyrkiske statsborger Avsi, som efter en dom på fire år for alvorlig narkokriminalitet desuden var blevet udvist af Danmark for bestandig.

 

Desuden var han tidligere dømt for en række småkriminelle forhold.

 

I modsætning til sagen med tuneseren Johansen havde Domstolen taget denne sag op til forhandling, da tyrkeren var født i Danmark og opvokset her.

 

Et flertal bestående af fire dommere fandt, at de danske domstole havde foretaget en grundig vurdering, ligesom flertallet fandt, at deltagelse i et organiseret netværk af narkokriminalitet er et forhold, der kan true den offentlige orden.

 

På den baggrund fandt flertallet, at udvisningen på livstid ikke var i strid med bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Et mindretal på tre dommere var uenige i dommen og fandt, at flertallet ikke havde forholdt sig tilstrækkeligt til, at der var tale om en permanent udvisning, samt at der var tale om en person, der var født og opvokset i Danmark.

 

Interessant nok fandt mindretallet desuden, ”at flertallets argumentation ikke er i overensstemmelse med tidligere afsagte domme om udvisning i sammenlignelige situationer.”

 

Det kan tyde på, at Domstolen er ved at ændre kurs i retning af at gøre det nemmere at udvise kriminelle.

 

Dommen blev afsagt den 30. november 2021.

 

Somalieren Abdi vandt til gengæld over Danmark

Efter at være blevet taget for ulovlig våbenbesiddelse, blev somalieren Abdi idømt to år og seks måneders fængsel samt udvist af Danmark for bestandig.

 

I sin vurdering af sagen anerkender Domstolen, at de danske domstole har foretaget en grundig vurdering af, hvorvidt der foreligger meget vægtige grunde til undervisningen.

 

Ligeledes anerkender Domstolen, at ulovlig våbenbesiddelse på et offentligt sted udgør en trussel for andre menneskers liv og helbred og dermed en alvorlig trussel mod den offentlige orden.

 

Alligevel underkendte Domstolen udvisningen med blandt andet den begrundelse, at somalieren ikke tidligere har begået alvorlig kriminalitet og heller ikke tidligere har fået hverken en betinget udvisningsdom eller advarsel om udvisning, samt at han heller ikke har nogen reel tilknytning til Somalia.

 

Dommen blev afsagt den 14. september 2021.

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Domstolen i Strasbourg dømmer og tolker på grundlag af bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og er højeste juridiske myndighed i de lande, der i lighed med Danmark har ratificeret Konventionen.

 

Højesteret er således underlagt strasbourgdomstolens afgørelser og indretter sine afgørelser efter de afgørelser, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har truffet.

 

Det har derfor stor betydning for udvisningsdomme i Danmark, hvis det forholder sig sådan, at domstolen i Strasbourg er begyndt at lægge en mere tolerant linje for udvisning af i hvert fald terrordømte.

 

Og det kan sagen i tyrkeren Avsi mod Danmark tyde på i og med, at mindretallet af dommerne mente, at man var begyndt at fravige hidtidig praksis.

 

Kilde til denne artikel:

https://menneskeret.dk/viden/afgoerelsesdatabasen?combine=&field_date=&exposed_year=All&field_judgement_type_value=All&field_judgement_result_value=All&page=0

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…