Danmark mangler arbejdskraft og har brug for flygtninge, lyder det – men ingen snakker om de næsten hundrede tusinde, der reelt er uden for arbejdsmarkedet

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

Danmark mangler arbejdskraft og har brug for flygtninge, lyder det – men ingen snakker om de næsten hundrede tusinde, der reelt er uden for arbejdsmarkedet

 

Både industri og arbejdsgivere råber på arbejdskraft og behovet for, at Danmark modtager endnu flygtninge og indvandrere til at dække virksomhedernes efterspørgsel både her og nu og især i fremtiden.

 

Efterspørgslen sker ironisk nok i en situation, hvor der i Danmark i 2016 var ikke færre 91.505 nettoledige i alderen 16 – 64 år.

 

Heraf var de 70.165 af dansk oprindelse, 14.520 var af ikke-vestlig oprindelse medens de resterende 6.820 var af vestlig oprindelse.

 

Stor overvægt af ledige blandt ikke-vestlige indvandrere

Målt i forhold til deres antal udgør de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere en betragtelig del af de nettoledige.

 

Deres andel af den samlede befolkning i aldersgruppen 16 – 64 årige lå på 9,7 procent, medens deres andel af de nettoledige var på 20,7 procent

 

Personer af dansk oprindelse udgjorde 84,6 procent af den samlede befolkning i den pågældende aldersgruppe, medens den danske andel af de nettoledige lå på 76,7 procent.

 

Der er dels tale om ledige dagpengemodtagere og dels om ledige arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere.

 

For de ledige ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere var fordelingen næsten fifti-fifti med 6.632 ledige dagpengemodtagere og 5.556 ledige arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere

 

Hvad angår de danske nettoledige var fordelingen noget anderledes med 55.060 ledige dagpengemodtagere og 15.105 ledige arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere.

Læs også
De fleste deltidsansatte ønsker ikke fuld tid

 

Næsten trekvart million er på fuld offentlig forsørgelse

Inklusive de små hundrede tusinde nettoledige, som der åbenbart ikke er plads til på det danske arbejdsmarked, så var i alt 746.250 personer i alderen 16 – 64 år i 2016 ifølge Danmarks Statistik ”fuldtidsmodtagelser på offentlig forsørgelse”.

 

SU-modtagere er ikke medregnet. Af gode grunde er folkepensionister heller ikke medregnet, da de er over 64 år gamle.

 

Overordnet set udgør ikke-vestlige indvandre og deres efterkommere også her en betragtelig overrepræsentation med i alt 114-207 personer eller i alt 15,3 procent på trods af, at deres andel af befolkningen i den pågældende alder som nævnt kun udgør 9,7 procent.

 

Støttet beskæftigelse og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Af dem, der ifølge Danmarks Statistik vart på fuld offentlig forsørgelse i 2016 i alderen 16 – 64 år, var de 93.925 i såkaldt støttet beskæftigelse, der omfatter virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, jobrotation og flexjob med videre.

 

Der er her tale om aktiviteter, der blandt andet er beregnet på at få ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere ind på arbejdsmarkedet, men her er der bestemt ikke tale om nogen form for kraftig overrepræsentation.

Læs også
Den danske arbejdskraftreserve og forsøgene på at udvide arbejdsudbuddet

 

Tværtimod var således blot i alt 9.662 personer af ikke-vestlig oprindelse inde under disse arbejdsmarkedsorienterede tiltag, hvilket svarer til 10,3 procent.

 

Til gengæld er danskerne overrepræsenterede, når gælder om at deltage i ordninger, der skal gøre dem jobparate. Således var i alt 81.831 personer af dansk oprindelse aktiveret i disse tiltag, hvilket svarer til 87,1 procent af samtlige.

 

Det skal ses i lyset af, at personer af dansk oprindelse i 2016 som nævnt udgjorde 84,6 procent af samtlige indbyggere i Danmark i alderen 16 – 64 år.

 

Ikke-vestlige hæver førtidspension i stor stil

Til gengæld er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere stærkt overrepræsenterede, når det gælder førtidspension.

 

Af i alt 207.910 førtidspensionister i 2016, var de 31.346 eller i alt 15,1 procent personer af ikke-vestlig oprindelse og altså langt over deres andel af befolkningen.

 

Læs også
Partierne forhandler om tidligere pension til nedslidte – samtidig er antallet af pensionister i fuld beskæftigelse steget til det dobbelte

Med 83,1 procent af førtidspensionisterne i 2016 lå danskerne under deres andel af befolkningen i alderen 16 – 64 på som nævnt 84,6 procent-

 

Statistikken her omfatter også efterløn, og ud af samtlige efterlønsmodtagere udgjorde danskerne i 2016 med i alt 67.758 personer langt hovedparten eller i alt 73,4 procent af samtlige på efterløn, medens ikke vestlige med 1.078 personer blot udgjorde 1,5 procent.

 

Men efterløn er jo som bekendt også afhængig af, at man har haft en regelmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Her er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere også med i stor stil

Medens ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere af gode grunde er stærkt underrepræsenterede, når det gælder efterløn, så er de til gengæld stærkt overrepræsenterede i Danmarks Statistiks opgørelser over ”Øvrige ydelsesmodtagere”.

 

Her drejer det sig om i alt 186.423 personer, som blandt andet omfatter ikke jobparate/aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelser, ledighedsydelser med videre.

 

Af de i alt 186.423 personer var de 20,3 procent eller lidt over en femtedel af ikke-vestlig oprindelse.

Læs også
Store forskelle i manglen på arbejdskraft

 

Det er især på kontanthjælpsområdet for ikke jobparate, ikke-vestlige personer gør sig gældende. Her udgør de med 19.750 personer ud af i alt 83.156 hele 23,8 procent af samtlige.

 

Tilbage står en undren over, hvad det er for arbejdskraft industri og arbejdsgivere efterlyser. Især når man tager i betragtning, at man fra det hold mener, at Danmark skal modtage endnu flere flygtninge.

 

Her kan du læse mere om de tal, denne artikel er baseret på:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…