Når ingen aner hvad støtten til vedvarende energi kommer til at koste

Partierne bag energiaftalen fra marts 2012 var enige om at biogas skulle bidrage til det daværende mål om 35 procent vedvarende energi i Danmark i 2020. Forventninger var, at biogasproduktionen i 2020 ville lande på 16,7 PJ (petajoule) og biogasproduktionen i 2020 ville bidrage med en CO2-reduktion på 950.000 ton. Hertil kommer, at biogas reducerer methanudslippet fra landbrug og lossepladser med 200.000 ton CO2-ækvivalenter årligt, altså i alt 1,15 mio. ton.

 

EU har en målsætning på 27 pct. vedvarende energi i 2030. Den målsætning har Danmark allerede opfyldt. Ifølge regeringsgrundlaget af 28. november 2016 for 3-kløverregeringen skal Danmark vil gå videre end det.

 

Regeringen vil derfor arbejde for at Dan­mark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi.

 

Biogas – et Kinderæg, der også bidrager til landbrugets økonomi

Den gamle energiaftales målsætninger om biogas forudsætter, at en væsentlig del af husdyrgødningen fra dansk landbrug skal udnyttes til energi. Energistyrelsen har Energistyrelsen har opgjort det samlede biogaspotentiale i Danmark til cirka 40 PJ svarende til godt 5 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark.

 

Der er 21 biogasfællesanlæg i Danmark, som modtager husdyrgødning fra landbruget og organisk affald fra industri og husholdninger. Ifølge ugebladet Ingeniøren, tog Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, i forrige uge første spadestik til tre nye storskala­anlæg, som alle skal stå klar i 2018. Yderligere ti storskala-anlæg er i pipelinen frem mod 2040.

 

Hvert år behandler biogasanlæggene cirka 2,5 millioner ton husdyrgødning og cirka 350.000 ton organisk affald fra industrier, rensningsanlæg og husholdninger.

 

Det er hensynet til biogassen, at husholdninger i mange danske kommuner i dag tvinges til at frasortere organisk husholdningsaffald – landet mangler simpelthen organisk materiale til biogasproduktionen.

 

Udover fællesanlæggene, er der omkring 45 danske landbrug, der råder over eget gårdbiogasanlæg. Desuden findes der 58 biogasanlæg på de danske rensningsanlæg. Disse anlæg afgasser slam fra renseanlæggenes bundfældningstanke. Endeligt findes der 26 lossepladsgasanlæg og 6 industribiogasanlæg.

 

Biogassen anvendes fortrinsvis på lokale kraftvarmeværker, der producerer el, som sælges til elnettet, og varme der afsættes via fjernvarmesystemet.

 

Statsstøtte på 1,65 mia.kr.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

I dag producerer Danmark 9,2 petajoule (PJ) biogas svarende til omkring 1,2 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Biogasproduktionen ventes at stige fra 9,2 PJ i 2016 til 12,0 PJ i 2017 og til 15,4 PJ i 2020. Biogasproduktionen vil i 2017 svare til omkring 2 pct. af Danmarks samlede bruttoenergiforbrug på 756 PJ og PSO-støtten vil i 2017 nå op på 1,65 mia. kr.

 

De lave elpriser betyder, at støtten til biogas og andre elementer i den ”grønne omstilling” stiger. Biogas modtager ifølge seneste beregning fra Energistyrelsen 80,7 øre i støtte pr. produceret kWh.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…