Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt – med stigende mangel på arbejdskraft.

Det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft.

 

Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet udvikler sig i en retning, hvor virksomhederne i større omfang oplever behov for arbejdskraft. Beskæftigelsen for lønmodtagere i den private sektor har haft pilen opad siden foråret 2013, og virksomhederne har oplevet, at flere og flere job er vanskelige at besætte med de rette medarbejdere.

 

Arbejdskraftsmangel koster produktion og arbejdspladser

For den enkelte virksomhed betyder den forværrede rekrutteringssituation, at det kan komme til at begrænse produktionen. Virksomhederne risikerer dermed at gå glip af fremtidige ordrer og øget indtjening.

 

For arbejdsmarkedet og samfundet som helhed betyder det en reduceret beskæftigelsesvækst, hvilket hæmmer mulighederne for fremtidig vækst og velstand.

 

Manglen på arbejdskraft er lige nu på et niveau, der historisk er på vej til at minde om situationen i midten af 00’erne, hvor manglen på arbejdskraft afstedkom et hastigt løft i omfanget af virksomheder, som fik begrænset deres produktion. Denne udvikling var særligt udtalt inden for bygge- og anlægsbranchen.

Jobvækst i den private sektor

Det seneste år har der i den private sektor hver måned i gennemsnit været en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på godt 4.500.

 

Samlet set er beskæftigelsen for lønmodtagere i den private sektor siden september 2013 løftet med 118.000. De private virksomheder beskæftigede i september 2016 godt 1.839.000 lønmodtagere.

 

 

 

 

 

 

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver flere og flere ledige stillinger.

 

Hvert kvartal opgør Danmarks Statistik udviklingen i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for de brancher, som domineres af private virksomheder. Siden undersøgelsens start i 2010 er udviklingen gået i retning af, at der bliver flere og flere ledige stillinger.

 

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
De fleste deltidsansatte ønsker ikke fuld tid

Det er udtryk for et større behov for nye medarbejdere hos virksomhederne og dermed også en større risiko for, at virksomheden ikke kan få besat deres stillinger.

 

Geografiske forskelle

Selv et lille land som Danmark er præget af geografiske forskelle i udviklingen på arbejdsmarkedet. I perioden fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 voksede antallet af ledige stillinger med 40 pct. i Region Syddanmark, mens antallet kun voksede med 13 pct. i Region Hovedstaden. Og billedet er det samme, hvis man ser på, hvor stor en andel de ledige stillinger udgjorde af både ledige og besatte stillinger.

 

Forgæves rekrutteringer vokser i omfang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver hvert halvår en rekrutteringsundersøgelse, der viser i hvilket omfang, virksomhederne har haft udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere inden for en periode på to måneder.

 

Derudover viser den seneste undersøgelse fra foråret 2016, at virksom­hederne i stigende omfang har måttet opgive at ansætte de ønskede medarbejdere. I foråret 2016 var der således 15.600 forgæves rekrutteringer, mens antallet i foråret 2015 var ca. 11.900 forgæves rekrutteringer. Det svarer til en stigning på mere end 30 pct.

 

Det er helt overvejende den private sektor, der oplever, at det er blevet vanskeligere at rekruttere de ønskede medarbejdere. De brancher, som primært hører til inden for den private sektor, står for omkring 90 pct. at de forgæves rekrutteringer.

 

Læs også
Den danske arbejdskraftreserve og forsøgene på at udvide arbejdsudbuddet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Partierne forhandler om tidligere pension til nedslidte – samtidig er antallet af pensionister i fuld beskæftigelse steget til det dobbelte

Nogle steder i landet udvikler rekrutteringssituationen sig mere kritisk for virksomhederne end i andre dele af landet. Den største stigning i antallet af forgæves rekrutteringer er sket i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, hvor der er konstateret en stigning på 40 pct. fra foråret 2015 til foråret 2016. I RAR-område Østjylland derimod var stigningen noget mindre på 23 pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenda.dk/2016/11/rekrutteringssituationen-forvaerres-for-virksomhederne/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…