Revisorer kritiserer EU-støtten til miljøvenligt landbrug

Colourbox

Det er der noget der tyder. I hvert fald fremgår det af en netop offentliggjort rapport fra Den Europæiske Revisionsret (European Court of Auditors – ECA), at man har fundet “urimeligt høje omkostninger” i forbindelse med EU-finansierede ordninger til støtte for miljøvenligt landbrug i England, Italien, Danmark og Portugal.

 

Revisionsretten er EU’s uafhængige eksterne revisor, der beskytter de europæiske skatteborgeres interesser. Den har ikke juridisk myndighed, men arbejder for at forbedre EU-Kommissionens forvaltning af EU’s budget og aflægger beretning om EU’s finanser. Det er rettens opgave, at revidere EU’s indtægter og udgifter for at kontrollere, om EU’s midler inddrives og bruges korrekt, giver valuta for pengene og bogføres rigtigt.

 

Formålet med revisorernes undersøgelse af EU’s støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, var ikke at påvise om ordningerne nødvendigvis øgede eller effektiviserede landbrugsproduktionen. Spørgsmålet var om støtten til miljøordninger på en omkostningseffektiv måde bidrager til bæredygtig anvendelse af landbrugsjord.

 

Kritik

Det er desværre ikke tilfældet. Ifølge revisionsrapporten, der blev offentliggjort den 21. januar 2016, var kun 5 af de 28 reviderede projekter omkostningseffektive.

 

Revisorerne undersøgte miljøvenlige jordbrugsprojekter i Portugal, Danmark, UK og Italien, men revisorerne påpeger, at der meget vel kan være problemer med mange flere projekter, da de påviste problemer med de 28 udvalgte projekter især kunne henføres til systemiske “svagheder i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer”.

 

Revisionsrettens kritik er alvorlig – det er store summer af EU-skatteborgernes penge, der på den måde spildes. I programperioden 2007-2013 blev der postet offentlige midler på omkring 6,5 mia. kr. i miljøvenlige jordbrugsprojekter.

 

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Især på den politiske venstrefløj i Danmark og andre EU-lande og i økologiske landbrugskredse begejstringen for støtten til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger stor, mens ordningerne er omfattet af betydelig skepsis i det konventionelle landbrug.

 

I Danmark administreres og kontrolleres miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger af NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet. Der lægges op til et sceneskift for institutionen i forbindelse med regeringens planer om at flytte dele af institutionen til et tidligere sindssygehospital i Sønderborg på Als.

 

I en mail dateret 17. september 2015 til Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, advarer departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, mod regeringens plan om at flytte NaturErhvervstyrelsen til sindssygehospitalet i Sønderborg. Flytningen ”vil med stor sikkerhed føre til længere sagsbehandlingstid, så styrelsen ikke kan nå sine udbetalingsmål”, advarer departementschefen. Problemet er, at styrelsen vil miste medarbejdere og kompetencer, hvilket vil gå ud over sagsbehandlingen af EU’s landbrugsstøtte til danske landmænd.

 

Læs også
Embedsværket prøver at skjule eget svigt

Forvaltningen af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger har altid været krævende. Revisionsrettens rapport dokumenterer, at NaturErhvervstyrelsen, der i landmandskredse er berygtet for manglende professionalisme og lange sagsbehandlingstider, ikke lever op til kravene, men tværtimod har ”svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne”.

 

Tilbagebetaling af EU-støtte

Styrelsens kritisable forvaltning er ikke kun en belastning for dansk landbrug, men også kostbar for danske skatteborgere. I 2009 blev den danske stat tvunget til at betale 750 millioner kroner tilbage til EU på grund af fejl i sagsbehandlingen i NaturErhvervstyrelsen.  I korrespondancen med finansministeriet bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet, at der ”fra 2007 til 2014 har været underkendelser for 1,2 mia. kroner”.

 

Spørgsmålet er om rapporten fra revisionsretten vil føre til at skævhederne rettes op? Må landbrugsministeren igen-igen stå skoleret i Folketinget? Vil rapporten give anledning til nye underkendelser med krav om tilbagebetaling af EU-støtte?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…