Stifterne af nyt parti: Danmark har brug for Nye Borgerlige

Formand og næstformand for Nye Borgerlige Pernille Vermund og Peter Seier Christensen (foto: Nye Borgerlige)

Vi savner et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik og et utvetydigt opgør med de overstatslige aftaler og konventioner, der begrænser det danske folkestyre.

 

Vi oplever i dag, at vores økonomiske og kulturelle frihed svækkes af en inkonsekvent politik over for indvandrere fra kulturer, der har vist sig særdeles svære at integrere i det danske samfund, og som i høj grad sætter egen religion over demokratisk vedtagne love.

 

Vi oplever, at danskernes ret til at leve et frit liv, med ansvar for sig og sine, svækkes af statens tiltagende magt, der med en omkostningstung, ufremkommelig jungle af love og regler, der fratager de stærkeste ansvaret for deres eget liv, imens de, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken.

 

Og vi oplever, at det danske folkestyre svækkes, når retten til at bestemme politikken i vores eget land begrænses af konventioner og overstatslige aftaler.

 

Derfor stifter vi Nye Borgerlige. Et parti, der vil bevare det kulturelt og værdimæssigt særegne for vores land, skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at bestemme, hvordan man indretter sin tilværelse, sikre, at sociale ydelser fra det offentlige ikke tildeles alle, men alene går til samfundets svageste og som står for et utvetydigt opgør med de overstatslige aftaler og konventioner, der begrænser vores demokrati.

 

Et stærkt, kulturelt værdifællesskab

Det stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. Derfor vil vi værne om vores fælles kultur og værdier.

 

De seneste årtiers slappe udlændingepolitik har haft en høj pris for det danske samfund. Både økonomisk og kulturelt.

 

Indvandrere fra særligt muslimske lande har vist sig at have væsentligt sværere ved at indpasse sig i vores samfund og bidrage positivt hertil end andre udlændinge. Og trods samfundets massive investeringer i integration for særligt muslimske indvandrere, klarer deres efterkommere sig generelt dårligere end forældrene.

 

Beskæftigelsesfrekvensen for eksempelvis libanesere (typisk statsløse palæstinensere), somaliere og irakere er mindre end 40%. Og kriminalitetsindekset for samme nationaliteter er mere end dobbelt så højt, som for danskere.

 

Samtidig oplever vi i dag, at en stadigt større del af muslimske indvandrere og efterkommere identificerer sig med deres religion, frem for det nationale fællesskab i Danmark, og sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning. Det ser vi som en alvorlig udfordring.

Læs også
Venstres vælgere vil have burka-forbud – men Lars Løkke og den borgerlige regering vil ikke være med

 

Danmark er et demokratisk samfund baseret på et kristent fundament. Et samfund med en homogen befolkning, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Det samfund vil vi bevare.

 

Nye Borgerlige vil føre en fornuftig og konsekvent udlændingepolitik, som værner om de danske værdier.

 

Indfødsret til udlændinge skal begrænses til mennesker, som bidrager positivt og har vist vilje og evne til at assimilere sig i vores samfund. Vi vil sætte en maksimal grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tildeles indfødsret ved lov, og ansøgerne skal bedømmes individuelt på deres vilje og evne til at assimilere sig i det danske samfund.

 

Vi vil stoppe asyl til krigsflygtninge i Danmark. Al hjælp til krigsflygtninge skal foregå i deres nærområder, og vi skal kun give beskyttelse til personligt forfulgte flygtninge med familie, som kommer direkte fra FN’s flygtningelejre på en fast årlig kvote. Krigsflygtninge, som allerede er i Danmark på midlertidigt ophold, skal returneres til nærområderne efter sikring af, at skole- og sundhedsforhold er acceptable.

 

Vi vil sikre, at vi kun modtager indvandrere, der kommer med et arbejde på hånden og kan forsørge sig selv, og vi vil differentiere indkomstkravene baseret på ansøgernes oprindelsesland. Indvandrere og asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises.

 

Enhver overstatslig aftale eller konvention, der forhindrer ovenstående, skal reformeres – ultimativt opsiges.

Læs også
Hvordan går det egentlig med den græske økonomi?

 

Mindre Stat – mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser, så flere bliver uafhængige af det offentlige. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne og vi vil sikre et samfund, som er stærkt nok til at beskytte den svage, men for svagt til at knække den stærke.

 

Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Vi vil gøre op med tanken om, at alle problemer kan løses, hvis vi bare bruger lidt flere penge på det, der ikke fungerer. Sådan ville vi aldrig handle i vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge.

 

Respekten for viden og faglighed er i dag erstattet af rigide regler, topstyring og måltal; et system, der er baseret på mistillid. Den stigende bureaukratisering kvæler såvel den offentlige sektor som det private initiativ, innovation og iværksætteri. Det koster vækst og velfærd.

 

Nye Borgerlige vil genindføre respekten for viden og faglighed, fjerne enhver regel, som ikke gør danskerne rigere eller friere og gøre et mærkbart indhug i de offentlige styrelsers ansvar, arbejdsopgaver og størrelse.

 

Vi vil give danskerne frihed til selv at disponere over flere af deres egne penge. Med færre regler at administrere, færre offentlige opgaver at løse og mindre omfordeling vil vi sænke skattetrykket, give danske virksomheder bedre vilkår for at skabe vækst og arbejdspladser og sikre, at færre lever på offentlig forsørgelse, således at sociale ydelser igen bliver for de få værdigt trængende; vore børn, ældre samt syge i krop og sind.

 

Læs også
Det er forkert, når man tror, at palæstinensernes leder Mahmoud Abbas omsider er rede til at acceptere FN’s “to stater for to folk”

Nye Borgerlige vil værne om danskernes frihed og selvbestemmelse, bevare og videregive dansk kultur og historie til kommende generationer og sikre, at vi løfter i flok, så vi alle får det bedste ud af den tid, vi har og kan være stolte af det, vi giver videre til vores børn.

 

Stifterne af Nye Borgerlige: Peter Seier Christensen, næstformand, civilingeniør og Phd, tidligere medlem af C samt undertegnede, formand, selvstændig arkitekt MAA og tidligere folketingskandidat for C

 

Læs mere om os her:

www.nyeborgerlige.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…