Palæstinenser, der blev dømt for vold og sex med børn, ville have udvisninger annulleret – har var nemlig blevet gift

Modelfoto (Arkivfoto: Privat)

en indvandrer blev ved Retten i Herning i oktober 2017 idømt 60 dages betinget fængsel samt udvisning for samleje og andet seksuelt forhold med barn.

 

To år senere var han stadig i Danmark og blev ved Retten i Århus i oktober 2019 idømt tre måneders ubetinget fængsel og på ny udvist.

 

Og i dag opholder han sig stadig i Danmark, og har netop forsøgt at få de to udvisningsdomme annulleret.

 

Sagen er endt ved Højesteret, som nu har stadfæstet udvisningerne.

 

Kom til Danmark med hele familien

Der er tale om en statsløs palæstinenser født i 1999. Han kom til Danmark sammen med sine forældre og søskende i 2014 og søgte om asyl, men familien fik i 2015 afslag.

 

Og de er her stadig, da de nægter at udrejse frivilligt. Myndighederne har forsøgt at få dem afsat til Libanon, men her vil man ikke modtage tvangsudsendte flygtninge.

 

Til gengæld ville der ikke være problemer, hvis de rejste frivilligt, fremgår det af sagens akter, som Den Korte Avis har fået indblik i.

 

Således anfører Flygtningenævnet angående den domsudviste palæstinenser, som sagen aktuelt handler om, at:

 

”Der er heller ikke konkrete oplysninger i sagen, der i øvrigt skulle indebære, at ansøgeren som statsløs palæstinenser fra Libanon er afskåret fra at indrejse legalt og tage lovligt ophold i Libanon, hvor han har adgang til beskyttelse og bistand fra UNRWA.”

 

UNRWA er FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten.

 

Den kriminelle palæstinenser fandt en kattelem

For domsudviste kriminelle udlændinge er der i den danske udlændingelovgivning en indbygget kattelem i form af paragraf 50, som giver mulighed for ved dom at få en udvisning annulleret, når visse betingelser er opfyldt.

 

Det gælder ændrede personlige forhold, ligesom der er tidsfrister for, hvornår en ansøgning om domsophævelse af udvisningen skal være fremsendt.

 

Den kattelem havde palæstinenseren formentlig med hjælp fra sin beskikkede advokat Finn Roger Nielsen fundet frem til.

 

Forinden havde palæstinenseren i øvrigt søgt om fastopholdstilladelse i Danmark, men det var blevet nægtet med henvisning til, at han havde to udvisningsdomme.

 

I stedet blev han pålagt at bo på Kærshovedgård, men her har han aldrig vist sig.

 

Den seneste udmelding om hans opholdssted stammer fra Hjemrejsestyrelsen, som i sagens akter blandt andet skriver, at:

 

”Den 3. maj 2022 er T1 (palæstinenseren, red) fortsat meldt udeblevet i udlændingemyndighedernes indkvarteringssystem. Hjemrejsestyrelsen er for nuværende ikke bekendt med T1s opholdssted.”

 

Men den gik ikke

Det faktum, at palæstinenseren var blevet gift og var blevet far, gjorde ikke synderligt indtryk på de tre højesteretsdommere, der behandlede sagen.

 

De konstaterede i deres afgørelse indledningsvis, at ”Det er ubestridt, at tidsfristerne for domstolsprøvelse i § 50, stk. 1, ikke er opfyldt.”

 

Ligeledes fandt Højesteret, at det på trods af hans giftermål ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise ham som følge af de to udvisningsdomme.

 

I lighed med Retten i Herning og Vestre Landsret afgjorde Højesteret sagen således, at der ikke var grundlag for at domstolsprøve de to udvisningsdomme, som dermed stadig står ved magt.

 

Men så er der til gengæld et andet problem.

 

Danmark har nu i otte år hængt på familien

Lige siden palæstinenseren og hans familie bestående af en far og en bror i 2015 fik afslag på asyl, da de hverken er personligt forfulgte eller krigsflygtninge, har myndighederne forsøgt at komme af med dem.

 

I april 2021 så det ud til at ville lykkedes, da myndighederne havde skaffet dem adgang til både Jordan, hvor moderen er statsborger, samt til Libanon, men det var under den forudsætning, at de ikke blev udsendt med tvang.

 

Men da de nægter at rejse frivilligt, har myndighederne måttet opgive den mulighed, og Danmark hænger derfor stadig på familien og har nu gjort det i næsten otte år, siden de i 2015 fik afslag på asyl.

 

En dyr familie – langt over ti millioner kroner

Danmark står således blandt andet med en palæstinenser, der først fik afslag på asyl og derpå ragede to udvisningsdomme til sig, og som landet ikke kan komme af med.

 

Familien har siden ankomsten i 2014 opholdt sig i asylsystemet. Først på et modtagecenter og derpå i et udrejsecenter.

 

Ifølge Udlændingestyrelsen kostede en helårsperson i asylcentrene gennemsnitlig 352.427 kroner netto i 2021.

 

Ganger vi det ud med de fire helårspersoner, som familien består af, svarer det årligt til 1,4 millioner kroner, eller til i alt 11,3 millioner kroner i 2021-priser i de otte år, familien har været her.

 

Læg så dertil udgifterne til retssagerne i Herning, Vestre Landsret og Højesteret.

 

De er blevet afholdt staten, da palæstinenseren havde fået en beskikket forsvarer til at føre sagerne.

 

Ligeledes fremgår det af sagens akter, at et hav af embedsmænd har været involveret i dels forsøg på at få familien og landet og dels i at fremsende dokumenter og redegørelser om sagen til de tre retsinstanser.

 

Det har også kostet dyrt i mandetimer.

 

Og i sidste ende skummer medlemmerne af Foreningen af Udlændingeadvokater (FAU) fløden.

 

Denne forening blev stiftet i februar 2020 og har et halvt hundrede medlemmer.

 

Kilder til denne artikel:

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/4/ikke-adgang-til-proevelse-af-udvisningsafgoerelser/

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1022

https://us.dk/media/10506/tal-og-fakta-2021-tilgaengelig-udgave.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…