Inger Støjberg kæmpede for barnebrudene, men så blev hun kørt over af Menneskerettighedskonventionen

Arkivfoto fra en anden sammenhæng (CNN/YouTube)

Så kom den længe ventede afgørelse i Rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

 

Man kunne høre en knappenål falde på gulvet, da Højesterets Præsident, Thomas Rørdam, oplæste Rigsrettens kendelse og meddelte, at Inger Støjberg var kendt skyldig og skal tres dage i fængsel.

 

Med dommerstemmerne 25 ud af 26 kendte en stort set fuldtallig Rigsret Inger Støjberg skyldig i overtrædelse af ministeransvarlighedsloven paragraf fem stk. 1.

 

Rigsretten fandt der således bevist, at Inger Støjberg var ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december gennemførte en konventionsstridig adskillelse af ægtepar, hvoraf den ene var under 18 år gammel.

 

Der var ifølge Rigsretten tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel otte om retten til familieliv.

 

Ligeledes fandt Rigsretten, at der var tale om fortsæt. Altså at Inger Støjberg helt bevidst handlede i strid med Menneskerettighedskonventionens bestemmelser.

 

Artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen lyder:

Ret til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det
sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den
nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge
uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres
ret og frihed.

 

Det er altså en af de internationale konventioner, der ligger til grund for dommen mod Inger Støjberg.

 

Inger Støjberg udtrykt det efter dommen således.

 

“Det er de danske værdier, der har tabt”, sagde hun.

 

Man kan tilføje, at hensynet til de unge piger, der var blevet gift som barnebrude end ikke var nævnt i dommen.

 

Inger Støjberg kæmpede for barnebrudene, men blev kørt over af menneskerettighedskonventionen.

 

Inger Støjberg skriver på Facebook:

I dag tabte de danske værdier!
Vi har nu en situation, hvor man som mand kan komme til Danmark med sin barnebrud. Flere af dem var blevet gjort gravide som 12-13 årig. Det kan man åbenbart gøre ustraffet.
Men jeg bliver straffet for at forsøge at beskytte pigerne. Der er ærligt talt noget helt galt!
Men jeg respekterer dommen og tager min straf uden at bøje nakken. Mit liv går videre. Det står i skærende kontrast til de piger, som oplever at blive gift som barnebrude med ældre mænd.
Jeg vil ikke skjule, at jeg er overrasket over dommen. Men jeg har altid vidst, at det ikke er gratis at kæmpe for de danske værdier. Og at vi først svigter, hvis vi stopper med at kæmpe for det, vi tror på

 

Et facebookopslag og en pressemeddelelse

Rigsretten har primært bygget sin afgørelse på et facebookopslag, som Inger Støjberg lagde ud den 25. januar 2016 og en pressemeddelelse, som Udlændingestyrelsen udsendte den 10. februar 2016.

 

I sit facebookopslag skrev Inger Støjberg:

 

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre. Det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen. Når man opholder sig i Danmark, så gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart overfor asylansøgerne”.

 

Facebookopslaget blev som nævnt efterfulgt af en pressemeddelelse den 10. februar, hvor Udlændingeministeriet indledningsvist skriver, at:

 

”Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre Fremadrettet må asylansøgere under 18 år ikke bo sammen med en ægtefælle eller samlever. I aktuelle sager om barnebrude bliver parrene nu skilt ad.”

 

Det efterfølges af et citat, hvor Inger Støjberg udtaler:

 

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket bor mindreårige i det danske asylsystem med en ægtefælle eller samlever, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det. Vi skal selvfølgelig sikre, at unge piger ikke bliver tvunget til at leve i et forhold med en voksen på asylcentrene.”

 

Efter udsendelsen af pressemeddelelsen uddybede Inger Støjberg blandt andet til TV 2, at:

 

”Jeg har meddelt Udlændingestyrelsen, at fremover kan man ikke indkvartere unge under 18 sammen, og det betyder også, at de tilfælde hvor der er unge, der er under 18, der bor sammen i dag, der vil de blive skilt ad.”

 

Pressemeddelelsen blev sendt til asylcentrene

Samme dag, altså den 10. februar, blev pressemeddelelsen sendt som instruks til asylcentrene af Udlændingeministeriets kontorchef for indkvarteringsvilkår, Ditte Kruse Dankert.

 

Her skriver Ditte Kruse Dankart blandt andet:

 

”Beslutningen fra ministeren betyder, at ingen mindreårige fremover må indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, dette uanset om der er fællesbørn. Den betyder også, at der skal ske adskillelse i de aktuelle sager, hvor en mindreårig bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever,” skriver kontorchefen og fortsætter:

 

”Vi vil derfor snarest muligt varsle flytning i samtlige disse sager. Vi vil også gerne bede om, at I fortsat holder os orienteret, hvis der opleves eksempler på sager med mindreårige, der ønsker indkvartering sammen med ældre ægtefælle, som vi ikke allerede er orienteret om.”

 

Skyldig i forsætlig overtrædelse

Efter en længere gennemgang af sagens præmisser konkluderer et flertal på 25 af de 26 dommere, at:

 

”Vi finder på den anførte baggrund, at Inger Støjberg i det omfang, der er beskrevet i pkt. 1.1- 1.5, er skyldig i forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar til den 18. marts 2016 iværksatte og fastholdt en ulovlig administration af indkvartering af asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvor den ene part var 15-17 år.”

 

Den dommer, der stemte for fritagelse, udtaler:

 

”Jeg finder, at der ikke er ført det fornødne bevis for, at Inger Støjberg er skyldig i overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1. Inger Støjbergs beslutning om at ændre den hidtidige indkvarteringspraksis var begrundet i et ønske om at beskytte mindreårige mod tvangsægteskaber og tvangssamliv. Dette er et sagligt og prisværdigt formål,” understreger vedkommende og fortsætter:

 

”Jeg finder endvidere, at Inger Støjberg har modtaget en meget mangelfuld rådgivning fra embedsmændene i Udlændingeministeriet. Hun har på denne baggrund hverken forsætligt eller groft uagtsomt overtrådt ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1.”

 

Fra bøde og indtil to års fængsel

Ministeransvarlighedsloven, der blev vedtaget den 15. april 1964, giver mulighed for at idømme alt fra bøde og indtil to års fængsel,

 

Som nævnt blev Inger Støjberg ikendt en straf på 60 dages ubetinget fængsel.

 

I vurderingen af straffastsættelsen anfører Rigsretten blandt andet, at Inger Støjberg havde modtaget en rådgivning fra sine embedsmænd, der ikke var retvisende.

 

Ligeledes anføres det, at: ”Der må tages hensyn til, at Inger Støjberg efter godt en måneds tid accepterede, at der blev åbnet for undtagelser, om end det skete efter pres og fornyede advarsler om den etablerede ordning.”

 

Desuden fremfører Rigsretten, at Inger Støjberg ikke kan drages til ansvar for, at asylmyndighederne fortsatte den ulovlige adskillelse frem til den 12 december, efter at Inger Støjberg havde åbnet muligheder for undtagelser.

 

Sådan stemte dommerne om strafastsættelsen

For så vidt angår straffastsættelsen fandt et flertal på 15 dommere, at Inger Støjberg skulle idømmes en ubetinget fængselsstraf. Af flertallets 15 dommere stemte 10 dommere for at fastsætte straffen til fængsel i 3 måneder, og fem dommere stemte for fængsel i 60 dage.

 

Blandt de resterende 11 dommere stemte 9 dommere for at fastsætte straffen til betinget fængsel i 60 dage, en dommer stemte for bødestraf, og en dommer stemte for strafbortfald.

 

Resultatet af stemmeafgivningen blev, at straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 60 dage, jf. rigsretslovens § 67 sammenholdt med retsplejelovens § 216, stk. 2.

 

Anden gang en minister dømmes

Det er nu anden gang en minister er blevet dømt i Rigsretten for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven fra 1964.

 

Den første var den tidligere konservative justitsminister, Erik Ninn-Hansen, som blev idømt fire måneders betinget fængsel for uden Folketinget havde sat en stopper for tamilske familiesammenføringer.

 

Det var i forbindelse med den sag, at daværende statsminister Poul Schlütter i 1989 udtalte, at: ”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.”

 

Du kan læse hele Rigsrettens afgørelse her:

https://rigsretten.dk/aktuelt/2021/12/rigsretten-har-afsagt-dom-i-sagen-mod-fhv-minister-inger-stoejberg/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…