Indlæg fra læserne 26. maj: Tre forslag # De tre mødre fra Syrien # Lille Mette let på tå # Biskoppelig næstekærlighed # Bestem selv reglerne

Hvad hjælper det børnene fra flygtninge lejrene, at de kommer til Danmark med de 3 mødre?

Af Morten Dreyer DF
Kan det i retten bevises, at mødrene på hver deres måde har deltaget i terroren, så står mødrene til 6 års fængsel hver. Derved er der jo ikke megen mor/ barn kontakt i perioden fremover. Som i slet ingen.
Mette Frederiksen slog i en Nytårstale fast, at der skal ske flere tvangsfjernelser af børn. Hvor børn, som mangler forældre kontakt og positive voksne rollemodeller, skal fjernes fra hjemmet for at sikre børnenes udvikling. Det er loven nu. Og en radikaliset kvinde, som er rejst ned til et Kalifat for med åbne øjne at deltage i terror og folkedrab, er ikke egnet som opdrager af børn i Danmark.
Ser man frem til 6 års adskillelse, så er den mest humane løsning vel i grunden en endelig tvangs adoption til ukendt familie, straks når de kommer til Danmark. Så børnene får en frisk start.

 

3 forslag til fri afbenyttelse

Af Lone Eriksen

 

Mette Frederiksen og socialdemokraterne er pressede. De har i de foregående årtier holdt grænserne åbne for hundredtusindvis af kulturfremmede personer, som nu har gjort Danmark til et sted hvor utryghed hersker – overalt i landet.

 

Mette Frederiksen har på overfladen prøvet at ændre denne politik, men de såkaldte støttepartier har vist, at de fuldstændig kan styre landets udlændingepolitik og dermed gøre ulykken værre og mere omsiggribende.

 

Socialdemokraterne er pressede på adskillige områder, men i dette indlæg vælges tre områder ud og det skal her forsøges at vejlede regeringen, SF, De radikale og Enhedslisten således, at der i hvert fald kan findes en fornuftig ordning på disse 3 punkter:

Langeland
De kriminelle udlændinge anbringes i Vridsløselille Statsfængsel, som nu er rømmet for fanger og sat til salg af Kriminalforsorgen. Herved sparer Staten penge og her befinder sig en hovedport, der kan åbnes, når transporterne går til Kastrup Lufthavn på vej tilbage til fødelandet. Storbyens ”flygtningevenner” og ”bedsteforældre for flygtningen” og alle andre på f.eks. Østerbro har meget nemmere ved at besøge disse ”kulturberigere”, når de bor i det storkøbenhavnske område.

 

Ulveproblemet

De individer, der befinder sig i Jylland, indfanges og anbringes i Jægersborg Hegn eller i daglig tale kendt som Dyrehaven, nord for København. Om det skal være med eller uden hegn, vil kommunalbestyrelsen i kommunen kunne afgøre. Storbyens ”ulvevenner” og ”naturromantikkerne” ligeledes fra f.eks. Østerbro vil have meget nemmere ved at iagttage disse dyr, når det sker i det storkøbenhavnske område.

 

Minkskandalen

De mink som endnu ikke er gravet ned eller mink som skal graves op igen, kan med stor fordel nedgraves på den såkaldte ”Lærkeslette” på Amager. På den måde vil folk fra Danmarks Naturfredningsforening i København med stor interesse kunne følge forrådnelsen af disse, så engang, flotte pelsdyr. Hvis der nu havde været lærker på ”sletten”, kun man måske overveje forslaget, men realiteterne er, at det er københavnske medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening og slige personer, der har givet denne græsmark dette skønne navn. Faktum har desværre vist, at der aldrig har været lærker på dette sted! Men det lyder jo godt.

 

Her er 3 forslag, der kan afbøde nogle af regeringens problemer, men de skal nok ikke sende forslagene til folkeafstemning i de nævnte områder !


 

Lille Mette let på tå

Af Jørgen Casse

 

Som nogen vil mene, vil Mette Frederiksen måske kunne sikre socialdemokratiet en sejr ved et kommende folketingsvalg, udelukkende på basis af hendes håndtering af corona krise.

 

Sejren vil i så fald være baseret på lerfødder, nemlig den store vandreflok af vælgere der hvileløst vandre rundt fra parti til parti, uden noget fast tilhørsforhold til noget parti. De stemmer så at sige vilkårligt, næsten som vinden blæser.

 

Der er ikke noget nyt i denne situation, man skal blot huske tilbage til Hilmar Baunsgaard fra de Radikale, der i 1968 blev statsminister efter en stor vælgertilslutning, eller Fremskridtspartiet efter jordskredsvalget i 1973, med Mogens Glistrup, der blev hetzet på grund af, at han havde udmanøvreret den daværende finansminister Poul Møller, Glistrup skulle kanøfles af den forsmåede finansminister, og blev det.

 

Det er dette stapeding ‘vælger kvæg’ i løsdrift, der altfor ofte afgør landets skæbne, og ikke altid til landets bedste. Dets stemmeafgivning er bestemt af øjeblikkets tendenser ofte fremført af avis journalister. Udover at blive manipuleret af journalister, foregår der også en manipulation gennem politikerne, og deres spindoktorers valg af valgtemaer.

 

Igennem mange år har det været muligt for disse tre parter, at undertrykke valgemner som for eksempel flygtninge/indvandrere problematikken, der mere og mere trænger sig på. En egentlig seriøs debat vedrørende dette emne kommer aldrig til orde, hovedsageligt fordi man sørger for, at det bliver en meget skinger debatform som man udmærket ved, at danskerne finder frastødende, dermed har man afsporet debatten og politikerne har fået frit slag til at handle som de vil i netop denne sag.

 

Den nuværende statsministers dilemma består i, at hun befinder sig på en stram slap line udspændt mellem to vulkaner, der hver især, når som helst kan gå i udbrud. De røde støttepartiers og geleklatten de Radikales trusler om at slippe linen, er nok tomme trusler, thi hvis de gør alvor af deres trusler risikerer de at miste deres indflydelse, deres marginalvælgere vil svigte dem fordi de medvirkede til at vælte en rød regering.

 

Til gengæld, hvis de ikke gør alvor af deres trusler risikerer de alligevel, at miste deres marginalvælgere, af anden etnisk herkomst end dansk, hvis stemmer gav dem fremgang, og mulighed for at få et rødt flertal i folketinget. Disse partier vil blive opfattet som svage og utroværdige, et grimt dilemma.

 

Mette Frederiksen er nok ikke helt så nervøs for de rødes trusler, som for sit eget bagland, der på den ene side er begyndt at røre på sig i protest over hendes skrappere kurs over for flygtninge/indvandrer problematikken, på hendes anden side står ‘vælger kvæget’ i løsdrift, der sikrede hende sejren i første omgang, men som meget hurtigt kan starte en stampede væk fra hende, hvis hun ikke indfrier de løfter hun afgav forud for valget, løfter der var en forudsætning for deres stemmer.

 

Lille Mette let på tå skal udføre en meget vanskelig linedans på en stram slap line. Lige Meget til hvilken side hun måtte falde, dersom hun ikke magter at blive på linen, er afgrunden dyb, sikkerhedsnettet, springlagnet, under hende består af de røde partier og RV. Men kan og vil de holde dette springlagen, og hvad hvis lagnet revner. Kan hun bagefter holde på ‘vælger kvæget’, det er hendes gordiske knude, foruden at skulle løse cirklens kvadratur?

 

Pige træd varsomt thi linen er slap; Under dig er der jo bare et gab; Før du ved af det går spillet i stå!


 

Biskoppelig næstekærlighed

Af Visti Christensen

 

Biskop Peter Skov-Jakobsen, forsøger i en kommentar i ”Altinget” 23. ds. atter at få regeringen til at opgive lovforslaget om, at prædikener, afholdt i Danmark på fremmede sprog, skal oversættes til dansk. Han mener, at myndighederne med forslaget antyder, at hvis man taler andre sprog end dansk, så har man noget at skjule.

 

Udover at man ikke helt kan følge den biskoppelige logik, må man sige, at han ikke sætter sit lys under en skæppe. Men som min afdøde far sagde: ”Det er nu heller ikke altid nødvendigt, hvis det kan være under et fingerbøl.” Skov-Jakobsen udtaler sig, som var han en kirkefader i Oldkirken, når han skriver: ”Hvorfor vil regeringen ikke debattere med os?”

 

Anledningen til biskoppens fornyede skrivelyst er, at regeringens lovforslag er udsat, men varsles fremsat før sommerferien. Samtlige biskopper har tidligere udtalt, at forslaget er besynderligt og truer vores åndsfrihed, frisind, tolerance og religionsfrihed.

 

Skov-Jakobsen finder det trist, at den socialdemokratiske regering og kirkeordfører mener, at vi bør vente og se lovforslaget, når det foreligger. Han mener det mest dansk, at man taler om ting, før man fremsætter et lovforslag, der vedkommer alle trossamfund i Danmark. Og her hopper kæden så af for den gode biskop.


Regeringens hensigt er åbenhed, og at man gerne vil hadprædikanter til livs. Men nu er det jo en velkendt ting, at Københavns biskop mener sig kaldet til også at skulle være protektor for hedenske religioner. Men så taler han uldent igen: ”Vore gudstjenester” er offentlige, og hvis det handler om ”vore muslimske medborgere”, så skylder myndighederne at sige, at der jo også prædikes på dansk i mange moskéer. (Sic!)


Biskoppen frasiger sig helt sit kristne ansvar og teologiske opgave iflg. præsteløftet – om at bekæmpe religioner, og da herunder også muslimske hadprædikanter, der forkynder ting, der strider mod den kristne tro og lære. Men det bekymrer ikke store ånder, og i stedet dulmer han samvittigheden ved at udtale, at hadprædikener mestendels foregår på nettet, og at hvis det er et problem, kan det kun løses af Politiets Efterretningstjeneste. 

 

Som folkekirkepræst gennem en lille menneskealder, virker det som gal mands tale. Og argumentet med, at vi som land er blevet multikulturelt, sætter blot udtalelsen endnu mere i ukristeligt relief. Den gode biskop gentager nemlig sit selvopfundne mantra om, at borgere her i landet må vænne sig til at skulle leve sammen med folk med, hvad han kalder ”bindestregsidentitet.” F. eks. dansk-tysk, dansk-afghansk, dansk-tyrkisk og så videre. Jo, for inden i os er der ikke nogen kamp mellem to kulturer eller to sprog, hævder han. Sprog og kulturer er blot med til at forme vort liv, siger biskoppen profetisk.
  Og han slutter: ”I demokratier gør man sig troværdig ved samtale og diskussion. Det er troværdighed, jeg efterspørger.” Men hvorfor så påtvinge andre sin uforgribelige mening, når det handler om at ville forhindre, at vi kan misbruges af hadprædikanter – og således nære hedenske slanger ved vores barm?
  Det er, som om hele den kristne bispestand føler sig stækket i den indflydelse, de tidligere havde over land og rige, lovgivning, moral og etik. Og at de nu prøver at finde nye veje og områder til at genvinde tidligere tiders landområder. Det synes foreløbig at være mere fiasko end succes.
  Især når det gælder islam. Biskopperne synes at leve i den fortid, hvor man i Mellemøsten – både i konkret og i overført betydning – kunne opleve at have muslimer liggende i næsegrus underkastelse og beundring for sine fødder. Men sådan er det ikke længere. Nu har de fundet ud af, at demokrati er en nem vej til indflydelse, og til frit at kunne fremprovokere egen voldskultur, magt og herrementalitet. 

 

Så jo, kære velmenende humanister, man gør virkelig klogt i at se sig over skulderen en ekstra gang, når man færdes på ubefærdede steder. Især hvis man er pige og kvinde.  


 

Bestem selv reglerne

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

 

Det er solskin og frikadelletid. Far er i Landbohøjskolens Forskningshave med tre små børn på ca. 3-5 år.

 

Pigen plukker lystig hovedet af mange blomster, og putter dem ned i en pose, der efterhånden svulmer godt i den lille næve. Følgende er efter min hukommelse. Far siger ” Hvis I skal plukke blomster, kunne I godt gøre det lidt mere diskret”. En af drengene siger “Hva? ” og den voksne svarer ” Jo, det er i virkeligheden forbudt at plukke blomsterne, så I kan godt gøre det lidt mere skjult “.

I virkeligheden er det forbudt. Men ikke for fars søde børn, de er jo individer og skal selv bestemme om de vil overholde reglerne. Det er ofte interessant at overvære hvordan dannelsesprocesser foregår i praksis.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…