Dansk lov og dansk værdi: ”For pigernes skyld!”

Foto: Steen Raachou og Folketinget

Hvorfor har Danmark en lov, der siger, at man skal være mindst 18 år for at indgå ægteskab? Hvis nogen skulle være i tvivl, så har vi denne lov for at beskytte børn og unge mennesker. Vi har i spørgsmålet om ægteskab, som i så mange andre livsanliggender, ladet vores fælles danske beskyttelsesmoral over for unge mennesker få udtryk i denne fælles ægteskabslov, der gælder alle i Danmark. Fælles moral og fælles værdi udtrykkes i fælles lov. Ægteskab kan som udgangspunkt ikke indgås, førend man er fyldt 18 år, og da kun på betingelse af tilladelse fra kommunen (prøvelse af, om betingelserne er opfyldt) og samtykke fra forældrene.

 

Hvis unge mennesker, der er under 18 år, er blevet viet med juridisk gyldighed i udlandet, kan vielsen i praksis ikke registreres som gyldig i Danmark, uden at sagen har været forelagt for Ankestyrelsen. Om ægteskaber indgået i udlandet siger dansk ægteskabslov i § 22b blandt andet: ”Et ægteskab, der er indgået i udlandet, anerkendes ikke – – – hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper. Dog anerkendes ægteskabet, hvis der foreligger tvingende grunde herfor og parterne stilles i en urimelig situation, hvis ægteskabet ikke anerkendes.”

 

Så nej! Man kan ikke sådan bare omgå dansk beskyttelsesmoral og danske værdier ved at rejse hertil med barnebrude fra udlandet; og altså indføre andre og fremmede værdier i forhold til småpiger. Vi finder det urimeligt at fastholde småpiger i børneægteskaber Vi beskytter småpigerne og vi beskytter vores danske ægteskabsværdi. Her drejer en undtagelsesvis dansk ”anerkendelse” sig bestemt ikke kun om, hvad disse småpiger selv vil og ikke vil.

 

Er der moralsk noget at bebrejde tidligere integrationsminister Inger Støjberg, når hun gav udtryk for sit politiske ønske om at beskytte de børn, der som indvandrede barnebrude blev ført hertil sammen med deres indvandrede ægtefælle? Og ønskede at gennemføre denne beskyttelse ved at adskille disse småpiger fra deres ægtefælle og flytte dem til andre asylcentre? Og at Støjberg gav udtryk for dette politiske ønske ved at sige: ”For pigernes skyld!”

 

Dansk værdi – dansk ægteskabsmoral – dansk ægteskabslov
I Danmark overlader og prisgiver vi ikke unge mennesker til umodenhedens beslutninger, til skæbnesvangre følger af tidlige seksualdrifters vold eller til barndommens eller ungdommens blindhed over for livsvarige konsekvenser af ægteskabelige forpligtelser, som unge mennesker ikke kan overskue. Og vi overlader heller ikke herhjemme unge mennesker til fremmede kulturers opfattelse af, at den kropslige seksualbiologiske evne er den eneste eller afgørende adgang til at indgå ægteskab. For os er det slet ikke blot et menneskes seksualbiologiske udvikling, der afgør, om et menneske er modent til ægteskab. Seksualbiologien i sig selv kaster derimod mange unge (og voksne) mennesker ud i umodne fejltagelser og forvirring. Derfor siger vi, at unge mennesker mindst skal have samlet 18 års modenhed og livserfaring, førend nogen kan indgå ægteskab. Og ja, for den sags skyld også førend end nogen – af en anden religiøs eller samfundskulturel opfattelse! – ulovligt kan tvinge unge piger og drenge ind i et ægteskab.

 

For dansk lov udspringer af dansk moral, dansk kultur og danske værdier. Alt det, som dansk historie, menneskekundskab og dansk religion, kristendommen, har lært os gennem tiden. Dansk lov udtrykker danskernes fællesforståelse af eksistensen med hinanden i et samfund. Derfor er det på alle måder en katastrofe, når fremmed lov, kultur og religion vinder indpas i det danske samfund og tvinger os til at gøre noget imod hinanden, som vi ellers aldrig ville have gjort. Eller tvinger unge mennesker til at gøre noget, som dansk lov ikke tillader. Uanset om en religion siger, at man må gifte sig som 14-årig, så siger dansk lov: nej! Det er dansk moral og værdi – udtrykt i dansk lov.

 

Vi tillader ikke, at ungdommens usikkerhed, manglende livserfaring og modenhed eller måske en barnlig tryghedssøgen i en for de unge velkendt religiøs adfærd fører et ungt mindreårigt menneske ud i et forkert valg, der kommer til at gælde for resten af livet. Vi vil have, at de med den modne selvstændighed som baggrund skal vide rent menneskeligt, hvad de gør og beslutter sig til, uanset hvad en religion siger. Her er det ikke nok, at en 13-, 15- eller 17-årig pige eller dreng siger: ”Jamen, jeg vil!” Vi siger: ”Nej, du må vente!”

 

Vi siger det for pigernes og drengenes egen skyld! Vi beskytter børn og unge mennesker ved at lade dem vente på deres egen modenhed, livserfaring, afklaring af egen identitet, forståelse af livets pligter og deres skoleuddannelse, selv om de råber nok så højt op om, at de selv ønsker det, og påstår, at de er erfarne og modne.

 

Derfor skal vi beskytte småpiger – og smådrenge! – imod islams forståelse af ægteskab. Og beskytte dem imod islamiseringens undertrykkelse af ikke blot kvinder, men også småpiger, uanset hvad internationale konventioner og fremmede religioner siger. Når dansk lov siger, at unge mennesker skal være mindst 18 år, inden de kan indgå ægteskab, så skal internationale konventioner ikke give muslimer lov til at komme her og blæse på den danske beskyttelsesmoral, som udtrykkes i dansk lov. Uanset hvad disse unge muslimske småpiger og smådrenge selv måtte mene om den sag.

 

Barnebrudenes skæbne verden over
Der findes i verden mange organisationer, fx FN og Red Barnet, der forsøger at bekæmpe barnebrudsægteskaber, børneægteskaber, tvangsægteskaber. Ud fra den beskyttelsesmoralske opfattelse, at det er et umenneskeligt og umoralsk overgreb på børn at presse dem ind i alle de ægteskabelige pligter, der kræver den voksne modenheds styrke.

 

I forskellige muslimske lande ser vi, at den i loven fastsatte minimumsalder for indgåelse af ægteskab for kvinder ligger på mellem 15 og 20 år og for mænd mellem 16 og 21 år. Men selv om mange muslimske lande i deres lovgivning har mindstealder for indgåelse af ægteskab, er der mange muligheder for, at mindreårige kan indgå ægteskab.

 

Fx ser man i Marokko, at indgåelse af ægteskaber mellem mindreårige nærmest er blevet normen, og at antallet af sådanne ægteskaber fortsat stiger; især i bjergegnene uden for de store befolkningscentre. I 2018 blev 64% af alle ansøgninger om ægteskab for mindreårige i Marokko godkendt af myndighederne. Det drejer sig om ca. 19.000 børn og unge mennesker (især piger); de tages for tidligt ud af grundskolen; og mange af dem er derefter henvist til at leve i voldelige ægteskaber, med børnefødsler i en alt for ung alder og uden mulighed for at tage eller gennemføre en uddannelse eller at påbegynde en personlig udvikling, der bryder med det, de blev bundet til og fanget ind i med deres børneægteskab.

 

Men i flere lande findes der slet ikke nogen fastsat minimumsalder for indgåelse af ægteskab. Saudi-Arabien har fx ingen minimumsalder, og landets religiøse autoriteter har gennem mange år modsat sig flere forsøg på at indføre en mindstealder på blot 15 år.

 

Religion, sociale forhold, fattigdom og politisk uro spiller ind på, hvordan og i hvilket omfang mange lande accepterer børneægteskaber. I Bangladesh bliver 29% af pigerne gift, før de fylder 15 år. Over hele verden bliver hver eneste dag mere end 20.000 piger under 18 år tvunget ind i ulovlige ægteskaber, dvs. omkring 7.5 mio. om året (Rapport fra Red Barnet og Verdensbanken – se kilder nedenfor).

 

I mange stater i USA er der heller ingen minimumsalder for indgåelse af ægteskab. Således kan i staten Virginia piger på 12 og 13 år lovligt blive gift, hvis de bliver bragt til rådhuset med beviser på, at de er gravide. I Virginia blev mere end 4500 mindreårige gift i årene 2000-2013; af disse var godt 200 børn på 15 år eller derunder.

 

I Danmark ønsker vi at hjælpe de unge mennesker, der på grund af de seksualbiologiske kræfters rasen bliver gravide som mindreårige. Men vi ønsker ikke at udnytte denne seksualbiologi eller en graviditet til at binde unge mennesker til et ægteskab, der overmatcher deres personlige modenhed og livserfaring.

 

Og så kan man spørge igen: Er der moralsk noget at bebrejde tidligere integrationsminister Inger Støjberg, når hun gav udtryk for sit politiske ønske om at beskytte de børn, der som indvandrede barnebrude blev ført hertil sammen med deres indvandrede ægtefælle? Nej, der er ikke! Ikke desto mindre ser vi nu, at toneangivende Venstrepolitikere på netop dette område angriber Støjbergs moral.

 

Støjberg-forfølgelsen og Venstres samvittighedskvaler
Partiet Venstre lider af store offentlige samvittighedskvaler i Støjberg-sagen. Venstre stillede sin folketingsgruppe frit i afstemningen om at stille Støjberg for en rigsret; otte Venstre-personer, inkl. Støjberg selv, stemte imod en rigsretssag. Nærmest alle de folketingsmedlemmer, der stemte for at stille Støjberg for en rigsret, gjorde det med den begrundelse, at sagen drejede sig om en ministers mulige overtrædelse af loven. Sagen havde for rigsretstilhængerne intet med beskyttelse af indvandrede småpiger at gøre.

 

Når et Folketing vil udtrykke kritik af en minister, vil vælte en minister eller som her vil sende en tidligere minister for en domstol, er der tale om, at Folketinget giver udtryk for sin tillid eller mistillid til ministerens politiske gerninger. Sådan taler Grundloven om Folketingets magt over en minister.

 

Ingen instans, hverken Grundloven, nogen domstol eller nogen anden lov, pålægger eller kan pålægge et folketingsmedlem at opgive sin tillid – sin politiske, moralske, juridiske eller for den sags skyld sin egen personlige og venskabsbetingede tillid! – til en minister, selv om denne minister muligvis skulle have overtrådt en lov, for at kunne føre den politik, der er nødvendig for at beskytte småpiger. Et folketingsmedlems tillid til en minister udtrykker meget, meget mere end juridisk tillid. Den udtrykker respekt for ministerens troværdighed, hæderlighed og moral; og for ministerens bundethed til forsvaret af danske værdier.

 

Men når Venstre over for Støjberg har indledt en forfølgelsesjagt, der skal ende med en total tilintetgørelse af Støjberg som en faktor i dansk politik, så har Venstre været tvunget til i forhold til Støjberg at udtrykke en mistillid, der ikke kolliderer med befolkningens tillid til Støjberg. Befolkningen, og heriblandt mange Venstre-vælgere, har tydeligvis haft tillid til Støjbergs politiske og ministerielle beskyttelse af mindreårige piger imod disses pigers islamiske ægteskaber.

 

Denne folkelige tillid turde Venstre selvfølgelig ikke stille sig i modsætning til. Så Venstre har altså måttet udtrykke en mistillid, der i forhold til Støjberg gjorde en mulig ministeriel lovovertrædelse til Støjberg-sagens kerne, og beskyttelse af muslimske småpiger til noget politisk ligegyldigt i Støjberg-sagen. Politisk skal Støjberg tilintetgøres! Så må Venstre opfinde en sag, der tjener formålet!

 

Venstres moralsk korrupte gerninger
Hvorfor og hvordan kan man være sikker på, at det er sådan? Det kan man af følgende årsager:

  • Da Venstre havde regeringsmagten, havde Venstre intet – offentligt – at udsætte på Støjberg. Absolut intet! Med sin indvandrings- og islamiseringsmodstand var hun Venstre brugbare redskab til at fastholde magten og opbakningen i befolkningen. Man bakkede hende op. Hun var et medlem af det Venstre-kollegiale team. Hun var et fyrtårn som minister. I befolkningens øjne tegnede hun Venstre. Det kunne Venstre bruge til noget.
  • Begik Støjberg lovbrud som minister? I 2016 – flere år tilbage i sin ministertid? Undersøgte Venstre det, mens Venstre havde regeringsmagten? Nej, for Venstre havde tillid til Støjberg som minister. Den samlede tillid, der udtrykte, at man ikke ville af med hende som minister. Og ingen kunne være i tvivl om, at Støjberg selv troede på denne Venstre-tillid og -kollegialitet. Hun blev siddende som minister. Og hun blev senere næstformand i partiet.
  • Men Venstre tabte regeringsmagten. Derfor var tiden nu kommet til at slagte den, der skulle slagtes. Den stiltiende tillid til Støjberg forsvandt over en meget kort periode som dug for solen. Nu skulle hun ud af det faste Venstre-team. Den opbakning i det politiske arbejde og den uudtalte kollegialitet, der gennem lang tid tålte hende som minister, mens Venstre sad i regering, blev forandret til politisk forfølgelse. Det hjalp intet, at Støjberg under Folketingets rigsretsforhandlinger stod fast på, at hun under ingen omstændigheder ville overlade de indvandrede småpiger til deres skæbne. Hvad angår spørgsmålet om politisk tillid til Støjbergs ministergerning, var dette sagens kerne for Støjberg. Men ikke for Venstre; hvorfor Venstre i sin jagt på Støjberg uden skam allierede sig med sine røde socialistiske, politiske hovedmodstandere for at kunne udrydde én af Venstres egne toppolitikere.
  • Venstre sendte sin egen tidligere minister, som man gennem hele regeringsperioden stiltiende og fuldt ud havde bakket op politisk, juridisk og moralsk – hende sendte man ind foran Rigsrettens dommere. Var det på grund af hendes politik, den, som man gennem flere år havde givet sin opbakning til? Nej, siger Venstre; for Venstre er sandelig også imod udnyttelse af småpiger i udanske ægteskaber. Nej, siger Venstre; vi er imod Støjberg, fordi hun vist nok overtrådte loven, for at forsvare disse småpiger. Venstre vasker sine hænder, mens man fælder den politiske dom, som man gerne vil have understøttet af en rigsretsdom. På trods af, at Støjberg efter al sandsynlighed slet ikke overtrådte nogen lov.
  • Tilmed kan man som korrupt og umoralsk efterspil til dette nævne, at Venstre tilsyneladende slet ikke vil støtte Støjbergs eget lovforslag om at offentliggøre hele rigsretssagen ved at sende alle retsmøderne og afhøringerne ud i landsdækkende tv med lyd og billede. Og om at lade samtlige dommeres domsafstemninger offentliggøre ved navns nævnelse. Hvad kunne denne åbenhed ikke afsløre for befolkningen om dette perfide politiske spil?

 

Venstre-angreb på Støjbergs moralske status

Så står altså nu Støjberg tilbage med en rigsretssag hængende over hovedet. Men samtidig står hun med den uangribelige moralske status, at hun kæmpede for beskyttelsen af barnebrude. Hun ønskede, at disse småpiger skulle omfattes af den danske værdi og beskyttelsesmoral, der er udtrykt i dansk ægteskabslov. Det er jo en bet for partiet Venstre, at partiet i sin modstand mod Støjberg nu er kommet til at stå som modstander af de danske værdier og den beskyttelsesmoral, der ud fra dansk ægteskabslov beskytter småpigerne.

 

Derfor får nu Venstres politiske samvittighedspine og denne kamp for at berøve Støjberg nogen form for politisk og juridisk ret et fremtrædende Venstre-medlem, den detroniserede Kristian Jensen, til også at ville berøve Støjberg nogen som helst moralsk ret. I Venstres kamp for at udslette Støjberg er det ikke godt nok, at Venstre nærer mistillid til Støjberg af juridiske årsager, hvis Støjberg på den anden side står stærkt i den moralske sag om beskyttelse af småpiger. Denne klemme skal det Venstre, som har ofret barnebruds-beskytteren Støjberg, ud af. Derfor skal Støjberg nu også udslettes moralsk.

 

Avisen Politiken har offentliggjort en artikel (bag betalingsmur, desværre), som åbenbart viser, at mange af de indvandrede småpiger slet ikke ønskede at komme ud af deres mindreårige ægteskaber. Derfor kalder Kristian Jensen det nu for en ”løgn, at det var for pigernes skyld.” For ikke sandt: når pigerne selv vil disse ægteskaber, så kan vi ikke beskytte dem, selv om dansk ægteskabslov pålægger os det.

 

Og Kristian Jensen kan åbenbart heller ikke forestille sig, at mindreårige piger, der på grundlag af islamisk religion og kultur har indgået islamisk ægteskab, og er kommet til det vildt fremmede land Danmark, og her kun kender sin egen kultur fra hjemlandet, sin egen ægtefælle og måske nogle få andre medindvandrere, at en sådan pige aldeles ikke ønsker at hoppe ud i den frihed og beskyttelse, der gælder i Danmark, men som er hende vildt fremmed, og som hun derfor frygter.

 

Og ud i en frihed og beskyttelse, som hun måske endnu mere frygter, fordi en accept af hendes egen fjernelse fra ægtefællen vil være en åbenlys afstandtagen i forhold til den religion og kultur, som hun slet ikke har lov til at tage afstand fra. Ja, som hun ud fra kendskabet og pligten til underkastelse under den islamiske religions dominante ægteskabsadfærd hverken kan, vil eller tør sige imod.

 

Så hør lige, hvad Kristian Jensen siger på facebook onsdag 3. marts 2021, kl. 11:26:
”Kan vi ikke stoppe løgnen om at det “var for pigernes skyld”?

Jeg ved, at jeg stikker hånden ned i en hvepserede. Men nogle gange er sandheden så vigtig, at man må tage de tæsk, som følger med. Derfor:

Jeg har gang på gang hørt påstanden om, at Inger Støjberg ville adskille asylpar “for pigernes skyld”. Nu har Politiken gennemgået sagerne, og påstanden viser sig at være lodret forkert. En meget stor andel af pigerne, som blev tvangsadskilt, ville helst have været blevet ved deres ægtefælle.

Hvis Inger Støjberg havde accepteret en individuel vurdering, så kunne vi havde hjulpet de piger, som gerne ville væk fra deres ægtefælle, men ladet de andre par blive sammen. Den mulighed blev frataget pigerne. Den ulovlige instruks tvang parrene fra hinanden, og det har skadet en række af pigerne.

Så lad os nu få stoppet løgnen om at tvangsadskillelsen var “for pigernes skyld”, og næste gang nogen ønsker at tvinge noget ned over borgere – danskere eller asylansøgere – så husk at respektere deres rettigheder til at blive hørt!

En fast og fair flygtningepolitik skal dreje sig om hvor mange asylansøgere kommer til Danmark, at de skal respektere danske værdier og regler og at de skal tjene deres egne penge selv. Det må ikke dreje sig om at bryde love og regler.”

 

Venstres forfølgelsespolitik over for Inger Støjberg.

Ved Kristian Jensen overhovedet, hvad kamp imod islamisering af det danske samfund betyder og indebærer? Nej, det gør han ikke! For Kristian Jensen kan islamiseringen af Danmark gennemføres og fortsætte, når blot de indvandrede personer siger, at de vil leve efter islamisk ægteskabslov. I strid med dansk lov og på trods af danske værdier og beskyttelsesmoral over for småpiger og kvinder. En Venstre-liberalist, der overlader nyankomne, indvandrede småpiger til deres skæbne. Sådan gør Venstre danske værdier, dansk lov og dansk myndighedsudøvelse handlingslammet og virkningsløs i Danmark.

 

Enhver kan se, at denne Venstre-liberalisme betyder opløsning af danske værdier og det danske samfund, fordi Venstre aldrig har forstået islams og islamiseringens trussel mod det danske samfund. Fordi Venstre i sin værdi-nihilistiske liberalisme i hovedsagen kun så indvandring som et økonomisk problem. Fordi partiet i al væsentlighed kun forstod danske værdier som økonomiske værdier. Og fordi partiet derfor altid kun har forstået de fremmedes integration i det danske samfund som en overvejende økonomisk integration. ”De skal tjene deres penge selv.” Så kan småpigernes forblive i deres islamiske børneægteskaber, hvis de selv vil – stik imod dansk ægteskabslov. Hvad rager det Kristian Jensen og Venstre?

 

Nej, det er ikke Støjberg, der lyver om, hvad hun ”gjorde for pigernes skyld.” Det er Kristian Jensen, der nu lyver om, at det skulle være en dansk værdi, at islamiske rettigheder skal have lov at overtrumfe danske love og den beskyttelse, der ligger i disse – og dermed i de liberale rettigheders hellige navn have lov til at ofre småpigerne til deres barneskæbne.

 

Det ville Inger Støjberg ikke. Hun vidste, at danske værdier er meget mere end liberal ligegyldighed over for, hvordan småpiger lever deres liv. Hun ønskede at følge dansk ægteskabslov ”for pigernes skyld.” Derfor skulle hun forfølges i Folketinget. Derfor skal hun jages i Rigsrettens. Derfor skal hun jages ud af al politik.

 

Og nu skal hun så også ifølge Kristian Jensen jages på sin moralske integritet. Støjbergs moral skal lyves bort. Mentalt skal hun jages ud af befolkningens respekt for hende. Ikke engang et forsøg på at beskytte pigerne skal Støjberg takkes for. For det var en ”løgn, at det var for pigernes skyld,” siger Kristian Jensen. Alle spor af hendes resultater og moralske indsats imod indvandringen og islamiseringen og for forsvaret af danskernes værdier og lovbestemte beskyttelse af småpiger skal fjernes. Hun skal udslettes. Det er Venstres forfølgelsespolitik over for Inger Støjberg.

 

Kilder:
https://www.facebook.com/kristianjensen.venstre/

https://politiken.dk/indland/art8114841/Der-tegner-sig-en-r%C3%A6kke-interessante-m%C3%B8nstre-blandt-de-23-par-som-blev-ulovlig-adskilt?fbclid=IwAR11_l3kST7RgNNmpaF_V_GD5hCq2KiyrdWaSsfwdSFDeqvlnxtngdbgcWQ (bag betalingsmur)

https://faktalink.dk/titelliste/tvar/tvardanm

https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-swept-away/child-marriage-bangladesh#

https://localeyes.dk/har-du-set/a15986-1234-usa-her-bliver-pigeboern-paa-12-aar-gift-med-voksne-maend/

https://redbarnet.dk/nyheder/ny-rapport-alarmerende-behov-for-indgreb-mod-boerneaegteskaber/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…