Racismebestemmelsen i § 266 b er blevet et effektivt våben i hænderne på woke-dommere og anklagere

Af Aia Fog, cand. jur., formand for Trykkefrihedsselskabet

I de godt 16 år Trykkefrihedsselskabet har eksisteret, har det været et af selskabets erklærede mål at få afskaffet straffelovens § 266 b den såkaldte racismeparagraf.

 

Bestemmelsen er en hån mod ytringsfriheden, fordi den beskytter krænkede følelser og straffer, hvad der i et demokratisk perspektiv må og skal være helt legale ytringer. I et velfungerende demokrati er krænkede følelser nemlig et grundvilkår man må leve med, hvis man ønsker en fri debat.

 

I de seneste år er der sket en kraftig opblussen i antallet af straffesager efter § 266 b, hvilket er meget foruroligende i et ytringsfrihedsperspektiv og så meget mere, som anklagemyndigheden i stigende grad vælger at rejse tiltale i sager, som politiet ellers har lukket.

 

Det afspejler en mildest talt usund og uproportionel nidkærhed at gennemtrumfe straffesager om racismeparagraffen, som politiet ikke selv ville rejse – sandsynligvis fordi der er så meget regulær kriminalitet, som burde pådømmes først.

 

Et eksempel på en sådan straffesag, er sagen mod Holger Gorm Petersen, som i april i år af Retten i Kolding blev idømt 10 dagbøder á 500 kr. efter straffelovens § 266 b, stk. 1. Holger Gorm Petersen havde i forlængelse af en artikel fra TV2 på Facebook med overskriften: ”Spillerforening har ikke hørt fra homoseksuelle i 15 år” skrevet følgende i kommentarsporet: ”Man skulle have fastholdt, at det var en psykisk sygdom. Normalt bliver det aldrig, tværtimod.”

 

Det er i sig selv absurd, at Holger Gorm Petersen overhovedet kan dømmes for udsagnet, som ligger helt inden for den demokratiske skive – uanset om man er enig i det eller ej. Der er intet truende eller latent voldeligt i udsagnet, som man kan være enig eller uenig i, men som i bund og grund er et udsagn, som Holger Gorm Petersen, hvis vi var et velfungerende demokrati, måtte stå på mål for i en sandsynligvis ophedet debat. Og godt det samme. For det er i debatten, at man kan flytte hinandens synspunkter og nedgroede forestillinger. Nu blev han anklaget og dømt på et grundlag, der ikke bare er pinligt – men som er en regulær skandale i et demokrati.

 

Læser man dommen, vil man nemlig se, at grænserne for anvendelsen af § 266 b efterhånden er blevet fuldstændig tilfældige og baseret på dommerens synsninger og personlige moralske kvababbelser. Der står nemlig i præmisserne: ”Efter konteksten, hvor udtalelsen er fremsat, og Holger Gorm Petersens egen forklaring om baggrunden herfor, finder retten, at udtalelsen ikke er fremsat som led i en saglig debat”

 

Er vi kommet dertil, at ytringer skal være saglige for at være lovlige? Hvordan har det kriterium sneget sig ind i dansk lovgivning? Er det virkelig lovligt at kriminalisere borgere for at fremsætte usaglige påstande i en ditto debat? Og hvem skal afgøre, hvornår en debat er usaglig og ud fra hvilke kriterier? I dommen fra Kolding synes det udelukkende baseret på dommerens egne fornemmelser, som ikke engang er angivet.

 

Går man dommen efter, er det i det hele taget hårrejsende så mange spørgsmål den rejser, når man betænker, hvor kort den er. Alene den omstændighed, at det gøres strafbart at mene, at homoseksualitet er en psykisk sygdom rejser jo spørgsmålet, om dommeren ikke dermed stempler psykisk syge som mindre værd eller som dårlige mennesker. Det er i hvert fald, hvad man må udlede siden homoseksuelle ikke må sammenlignes med dem.

 

Og hvad nu, hvis Holger Gorm Petersen havde skrevet det samme om heteroseksuelle – var han så også blevet dømt? Næppe. Det er helt omkostningsfrit at skrive, at heteroseksualitet er en psykisk sygdom og at det aldrig bliver normalt at være hetero. Ingen ville anmelde et sådant udsagn og ingen anklager ville rejse straffesag på den baggrund.

 

Den rædselsfulde krænkelsesbestemmelse i § 266 b er ikke længere et kun et principielt og latent problem for danskernes ytringsfrihed. Den er de facto blevet et effektivt våben i hænderne på nidkære woke-anklagere og dommere, der bruger bestemmelsen arbitrært og efter forgodtbefindende til at lukke munden på folk med holdninger, som i deres perspektiv er ”usaglige”. Og læg så hertil, at HGP ikke engang har mulighed for at anke sagen på grund af ankebegrænsningsreglerne.

 

Dermed kommer dommen til at stå som (endnu) en skamstøtte over den totalitære wokeness og politiske korrekthed, der i disse år angriber ytringsfriheden.

 

Aia Fog cand. jur. Formand for Trykkefrihedsselskabet

 

Aia Fog, LL.M.
Chairman of the Free Press Society

 

www.trykkefrihed.dk

Dokumentation

Retten i Kolding
Std 75284
Udskrift af dombogen
D O M
afsagt den 28. april 2021
Rettens nr. 1-10732/2019
Politiets nr. 2300-74274-00007-19
Anklagemyndigheden mod Holger Gorm Petersen født den 20. maj 1955

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

 

Anklageskrift er modtaget den 18. december 2019.

 

Holger Gorm Petersen er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1 ved den 10. april 2019 kl. ca. kl. 22.25, offentligt eller med fortsæt til udbredelse i videre kreds, at have fremsat en udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationalitet eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, idet Petersen i forlængelse af en artikel fra TV2 på Facebook med overskriften “Spillerforening har ikke hørt fra homoseksuelle i 15 år” i en debattråd skrev: “Man skulle have fastholdt, at det var en psykisk sygdom. Normalt bliver det aldrig, tværtimod.”

 

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger
Tiltalte, Holger Gorm Petersen har forklaret, at han har en Facebookprofil, hvilket han også havde dengang. Han hedder Holger Gorm Petersen på Facebook.
Kommentarerne til artiklen blev skrevet af ham, og Facebookprofilen Holger Gorm Petersen er hans. Artiklen var lagt op af TV2. Han var klar over, at alle kunne tilgå artiklen og kommentere på den. Han blev provokeret af, at Kasper Winther kaldte ham en tosse fra den yderste højrefløj. Homoseksualitet
var en psykisk sygdom frem til 1993.

 

Han mente, at det var forkert, at loven blev ændret. Han tænkte ikke andet end det, som han skrev. Hans holdning er, at det stadig skulle være en psykisk sygdom. Han har ikke noget problem med homoseksuelle, og han har en god ven, som er homoseksuel. Han kan have et problem med, når de har
brug for promovering såsom pride-parader.

 

Han har ikke nogen holdning til homoseksualitet. Han kan ikke forstå, at det
kan være forkert at være uenig med en lov.

 

Han var politisk aktiv i over 30 år, og han var medlem af byrådet i over 28 år. Han trådte ud af byrådet ved sidste kommunalvalg. Han var medlem af et politisk parti frem til udgangen af 2018. Han har været aktiv i medierne, og nogle mener måske, at han har deltaget for meget.

 

Rettens begrundelse og afgørelse Holger Gorm Petersen har forklaret, at kommentaren er skrevet af ham, og at han var bekendt med, at det skete i et offentligt forum. Han har endvidere
forklaret, at kommentaren blev fremsat, fordi han følte sig provokeret.

Efter konteksten, hvor udtalelsen er fremsat, og Holger Gorm Petersens egen forklaring om baggrunden herfor, finder retten, at udtalelsen ikke er fremsat som led i en saglig debat. Udtalelsen må efter dens ordlyd forstås således, at homoseksuelle sidestilles med psykisk syge. Efter Holger Gorm Petersens forklaring er det også sådan, at udtalelsen skal forstås. Udtalelsen udgør derfor både efter sit faktiske og
tilsigtede indhold en sådan nedværdigelse af homoseksuelle, at den er omfattet af straffelovens § 266 b.
Straffen fastsættes til 10 dagbøder af 500 kr., jf. straffelovens § 266 b, stk. 1.

 

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på ytringens karakter og kontekst.

 

Thi kendes for ret:
Tiltalte Holger Gorm Petersen skal betale 10 dagbøder af 500 kr.
Forvandlingsstraffen for bøderne er fængsel i 10 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Emil Hammerich Deleuran
dommerfuldmægtig

/marb
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Kolding, den 4. maj 2021
Louise Petersen
retsassistent

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…