Den Korte Avis har kritiseret den danske corona-indsats – nu tager regeringen et vigtigt skridt i den rigtige retning

Den Korte Avis har i flere artikler kritiseret specielt Sundhedsstyrelsen for en fejlslagen strategi i indsatsen mod corona-smitte. (Se links i bunden). Vi har krævet, at der blev lagt langt større vægt på at teste for corona-smitte.

 

Andre har fremsat lignende kritik.

 

Sundhedsstyrelsen gik i den stik modsatte retning. Man lagde op til nedtone den såkaldte inddæmningsstrategi, hvor test spillede en central rolle i en aktiv indsats mod smitten.

 

I stedet skulle man gå over til en “afbødningsstrategi”. Den betød, at man i højere grad overlod det til folk selv at vurdere, om de var smittede.

 

Vi påpegede, at den nye strategi var i lodret modstrid med den succesrige kamp mod corona, der har været ført i asiatiske lande som Kina, Taiwan, Sydkorea og Singapore.

 

Her har man været meget aktive med at teste folk og med at undersøge, hvem de kunne have smittet (smittekæder). På den måde fik man inddæmmet smitten, så den ikke kom helt ud af kontrol.

 

Nu lytter sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til den kritik, der har krævet en ny strategi, som lægger vægt på en mere aktiv og omfattende testning.

 

Dette er reelt en begmand til Sundhedsstyrelsen og dennes direktør Søren Brostrøm.

 

Den Korte Avis hilser med glæde, at sundhedsministeren nu går ind og tager ansvar for at få ændret på strategien.

 

Ministeren og regeringen skal naturligvis lytte til, hvad eksperterne i Sundhedsstyrelsen giver af råd. Men hvis der er noget i indsatsen, der ikke fungerer efter hensigten, må ministeren træde i karakter og få det ændret.

 

Det er det, Magnus Heunicke nu har gjort.

 

Heunicke understreger i sin pressemeddelelse, at den fortsatte indsats mod corona-smitte naturligvis må afpasses efter, at ressourcerne ikke er ubegrænsede. Det får nu vise sig, hvilke prioriteringer der nu kommer til at præge indsatsen.

 

Men der er i hvert fald taget et rigtigt og vigtigt skridt med målsætningen om at opprioritere test-indsatsen. Det er i den grad nødvendigt.

 

Her er pressemeddelelsen fra ministeriet:

 

Teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19

22.03.2019

Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark. Det sker på baggrund af WHO’s anbefalinger og skal indføres under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark.

 

“Vi er aktuelt udfordret af en global mangel på testkapacitet. Det er imidlertid vores strategi, at langt flere skal testes for COVID-19 i Danmark. Derfor arbejdes der målrettet på at forøge testkapaciteten både med private og offentlige parter, og jeg vil sammen med regionerne sikre, at der eksekveres på denne offensive teststrategi i hele landet. Det er centralt, at teststrategi og testkapacitet følges ad, og at indsatsen kan og skal opgraderes i takt med, at vi forøger testkapaciteten”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

 

De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu:

 

Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes.
Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.
Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.
Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.
I takt med at testkapaciteten udbygges, vil der blive plads til at man kan teste flere, hvilket bliver nødvendigt efterhånden som epidemien udvikler sig.

 

Samtidig kan den øgede kapacitet bruges til at udvide grupperne, der kan testes f.eks. flere ansatte på sundheds- og ældreområdet, samt flere i den gruppe af patienter med lette symptomer, der bliver henvist til sygehusenes nyoprettede COVID-19-vurderingsenheder.

 

Der er opjusteret på den maskinelle kapacitet, som aktuelt kan levere 3.000 test dagligt i Danmark. Der er dog en række andre flaskehalse i form af materialer, testkits og personale. Disse knapheder bliver håndteret af styrelserne og regionerne i samarbejde med private virksomheder.

 

Der er aktuelt global mangel på både testkapacitet og værnemidler. Derfor arbejdes der sideløbende med at udbygge testkapaciteten i Danmark ved:

 

Konkret samarbejde med en række danske virksomheder om at omlægge produktion til såvel test som værnemidler
Indkøb af flere test og værnemidler fra udenlandske producenter
Indsamling af testkit, værnemidler og respiratorer, der befinder sig inden for Danmarks grænser.
Nedsættelse af en tastforce fra Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut, der på stedet kan vurdere og derefter give de nødvendige tilladelser til produktion og ibrugtagning af test og værnemidler.

 

https://denkorteavis.dk/2020/316301/

 

https://denkorteavis.dk/2020/dybt-skraemmende-videnskabelig-undersoegelse-tyder-paa-at-sundhedsstyrelsens-corona-strategi-har-vaeret-en-farlig-fejltagelse/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…