Trump i FN: Nationen og dens frihed først – og deraf respekt for andre

Af Jens Kristian Bech Pedersen

 

I USA udtaler politiske analytikere, at præsident Trump i sin nylige FN-tale for første gang forklarede, hvad han mener med ’America First.’ (jf. FoxNews)

 

I hvert tilfælde kan man om talen sige, at det her for første gang i en gennemtænkt og tydelig sammenhæng klarlægges, hvorfor og hvordan ’nationen’ er udgangspunktet for Trumps politiske holdninger og handlinger. For Trump er nationen, dets historie, kultur og selvforsvar, kernen i folkeslagenes liv og omgang med hinanden. Ud af denne kerne gror respekten for andre nationer. Og ud af denne kerne gror folkeslagenes lyst til at skabe velfærd og frihed og indgå aftaler og venskaber med hinanden under opretholdelse af den nationale frihed.

 

Trump klarlægger blandt andet, hvordan religiøs globalisme, et elitært internationalt bureaukrati og en af sociale retfærdighedsapostle fremdrevet global migration har undertrykt nationens rolle i det globalpolitiske liv. Og herunder har skabt store ødelæggelser i nationernes indre sammenhæng og desuden skævvredet et rimeligt handelssamkvem mellem nationerne. For Trump opstår ulykkerne, når man ikke respekterer nationen og dens frihed. ’America First’ betyder ikke Amerikas adgang til at tryne andre lande. Ud fra både den stærke personlige moral og nationalmoral, som Trump viser i sin tale, betyder det tværtimod, at kærlighed til nationen og dens frihed er det uomgængelige udgangspunkt for at kunne vise respekt for andre nationer og samarbejde med dem på lige fod.

 

Med denne tale bliver det klart, at der fra Trumps USA udgår en betydningsfuld strømning i Vesten for en ny og forandret forståelse af nationens placering og rolle i international politik, handel og samkvem. Det får konsekvenser. Her bør ikke mindst Danmark, Europa og EU være vågne.

 

Trump er og har på mange måder været en anderledes politiker. Men den store Trump-bashing, som vi nu i flere år har været vidne til i hele Vesten, og ikke mindst i Danmark, skyldes ikke hans personlige anderledeshed. Den skyldes netop kernen i sagen: at han frejdigt er gået til angreb på Vestens ideologiske nedvurdering af nationen og på alle de overnationale bedrevidende projektmagere, som kun stræber efter magten til at tvinge deres egne personligt ambitiøse ideer ud over folkeslagene.

 

Deraf kommer Trumps mange barske angreb på disse antinationale og verdensfjerne ideers arnesteder i den akademiske og politiske verden. Og deraf kommer hans angreb på den presse og de journalister, som blot i massevis har været de medløbende og ubetænksomme slikmarionetter for disse ideer. Journalisterne har langt hen ad vejen blot været propagandistiske budbringerne for de antinationale og globalistiske ideer. Hvor stor har forargelsen blandt de idé-korrekte ikke været, når Trump kunne udslynge sit ’Fucking globalist’? Sådanne utilslørede udtryk kunne forarge med deres bølleagtige form. Men endnu værre: De kunne forarge, fordi de udtrykte en respektløs holdning over for de korrektes religiøse globalisme. Mangel på respekt for denne religion var det, der gjorde Trump forhadt i de såkaldte elitære selvroterende cirkler. Men når vi ved, hvad han mener, så er sådanne udtryk ganske befriende.

 

For i denne FN-tale er der sammenhæng. Der er kærlighed til nationen. ”Kærlighed til vore nationer gør verden bedre for alle nationer. – – – Vejen til fred og fremskridt og frihed og retfærdighed og en bedre verden for hele menneskeheden begynder hjemme,” siger Trump.

 

Jeg har oversat talen til dansk i den fulde ordlyd, fordi jeg ander den for at være intet mindre end en stor statsmandstale.

________

Præsident Trumps tale til FN’s Generalforsamling 24 SEPT 2019

Hr. Præsident, hr. Generalsekretær, ærede delegerede, ambassadører og verdensledere.

Syv årtiers historie er passeret igennem denne sal med al deres rigdom og drama. Derfra, hvor jeg står, har verden hørt fra præsidenter og premierministre under den Kolde Krigs højdepunkter. Vi har set grundlæggelsen af nationer; vi har set hovedmændene bag revolutioner; vi har betragtet vismænd, som har inspireret os med håb; oprørere, som har ophidset os til forbitrelse; og helte, som har indgydt os mod og tapperhed; alle forsamlede her for at indvi hinanden i deres planer, forslag, visioner og ideer på verdens største scene. Ganske som dem, der mødte os tidligere. Vor tid er en periode med store styrkeprøver, store ting på spil og klare valg. Det væsentlige skel, som løber hele verden rundt og gennem hele historien, er endnu en gang kastet ind på banen for at kræve barsk udligning. Det er skellet mellem dem, hvis kontrol vildleder dem til at tro, at de er udpeget af skæbnen til at regere over andre og over de mennesker og nationer, som kun ønsker at regere sig selv.

Jeg har fået det store privilegium at tale til jer i dag som den valgte leder for en nation, som værdsætter frihed, uafhængighed og selvstyre over alt andet. Efter at have brugt to en halv mia. dollars, siden jeg blev valgt, på en fuldstændig genopbygning af vort strålende militære forsvar, er Amerikas Forenede Stater også verdens langt stæreste nation. Forhåbentlig vil nationen aldrig blive nødt til at bruge denne magt. Amerikanere ved, at i en verden, hvor andre søger erobringer og dominans, må vores nation være stærk i rigdom, i kraft og i ånd. Det er grunden til, at De Forenede Stater energisk forsvarer traditioner og sædvaner, som har gjort os til dem, vi er. Som mit eget elskede land har enhver nation, der er repræsenteret i denne sal, en højt skattet historie, kultur og arv, som er værd at forsvare og hylde, og som giver os hver især vores enestående udviklingsmulighed og styrke. Den frie verden må anerkende nationerne som sit fundament. Den må ikke forsøge at udviske dem eller at erstatte dem. Når man overalt på denne storslåede planet ser sig omkring, ligger sandheden lige for: Hvis I ønsker frihed, skal I være stolte af jeres land. Hvis I ønsker demokrati, hold fast i jeres suverænitet. Og hvis I ønsker fred, elsk jeres nation. Hvorfor sætter ledere altid det bedste for deres eget folk og deres eget land først? Fremtiden tilhører ikke globalister; fremtiden tilhører patrioter. Fremtiden tilhører suveræne og uafhængige nationer, som beskytter deres borgere, respekterer deres naboer og ærer de forskelligheder, som gør hvert eneste land speciel og unik.

Det er grunden, at vi i Amerikas Forenede Stater er gået i gang med et spændende program for national fornyelse. Og i alt, hvad vi gør, fokuserer vi på at virkeliggøre de drømme og den stræben, som vi finder hos vore borgere. Takket være vores pro-pro (oa.: noget-for-noget) økonomiske politik, har vores hjemlige arbejdsløshed ramt det laveste niveau i mere end et halvt århundrede. Hjulpet af massive skattenedsættelser og ophævelser af reguleringer. Der skabes jobs i et historisk stort tempo. Arbejdsstyrken er blevet forøget med seks millioner amerikanere på under tre år. Arbejdsløsheden for afrikano-amerikanere, hispano-amerikanere og asiatiske amerikanere nåede i sidste måned det laveste niveau, der nogensinde er registreret. Vore nationer er i gang med at opbygge en stor overflod af energi, og De Forenede Stater ligger nu på førstepladsen på listen over producenter af olie og naturgas i hele verden. Lønningerne og indkomsterne stiger, og to en halv million amerikanere er blevet løftet ud af fattigdom på mindre end tre år.

Mens vi genopbygger det amerikanske militære forsvars enestående styrke, sætter vi også nyt liv i vore alliancer ved at gøre det meget klart, at vi forventer, at alle vore alliancepartnere betaler deres retfærdige andel af den umådeligt store forsvarsbyrde, som De Forenede Stater har båret i fortiden.

I centrum af vore visioner for national fornyelse ligger en ambitiøs kampagne for at reformere den internationale handel. I årtier har det internationale handelssystem på en nem måde været udnyttet af nationer, der har handlet i meget ond tro, samtidig med at jobs forsvandt ud af landet til fordel for de rigeste og til ulempe for middelklassen. I Amerika var resultatet et tab på 4,2 millioner jobs i virksomhederne, og et handelsunderskud på femten mia. dollars over det seneste kvarte århundrede. De Forenede Stater griber nu til den afgørende handling at bringe denne alvorlige økonomiske uretfærdighed til afslutning. Vort mål er enkelt. Vi ønsker afbalanceret handel, som er både fair og gensidig. Vi har arbejdet tæt sammen med vore partnere i Mexico og Canada for at erstatte NAFTA med en helt ny og forhåbentlig gensidigt loyal US-Mexico-Canada-aftale. I morgen vil jeg møde Japans premierminister Abe, for at vi kan fortsætte med vore fremskridt med at færdiggøre vores fantastiske, nye handelsaftale. Mens Storbritannien gør sine forberedelser til at træde ud af EU, har jeg gjort det klart, at vi står klar til at fuldende en ny exceptionel handelsaftale med UK, en aftale, som vil skaffe enorme fordele for begge vore lande. Vi har arbejdet tæt sammen med premierminister Boris Johnson om en storslået ny handelsaftale.

Den vigtigste forskel i Amerikas nye tilgang til handel vedrører vort forhold til Kina. I år 2001 fik Kina adgang til WTO. Vore ledere argumenterede dengang med, at denne beslutning ville tvinge Kina til at liberalisere sin økonomi og styrke foranstaltningerne til at forsvare os mod ting, der var uacceptable for os; og forsvare den private ejendomsret og rule-of-law (oa.: retsstatens lighed for loven). Efter to årtier er denne teori blevet testet og har vist sig at være fuldstændigt forfejlet. Ikke blot har Kina afvist at iværksætte økonomiske reformer; landet har antaget en økonomisk model, som afhænger af massive markedshindringer, omfattende statssubsidier, valutamanipulation, dumping af produkter, tvungne teknologi-overførsler og tyveri af intellektuel ejendom; og også af handelshemmeligheder i stor skala.

Som bare et eksempel mødte jeg for nylig CEO’en (oa.: Chief Executive Officer = administrerende direktør) for et fantastisk amerikansk selskab, Migrant Technology, i Det Hvide Hus. Migrant fremstiller ’memory chips’, der bliver anvendt i utallige teknologi-produkter. For at bringe fremskridt i den kinesiske regerings økonomiske Femårsplan har et selskab, der er ejet af den kinesiske stat, angiveligt stjålet Migrant’s produkt-design, der er værdi-sat til op imod 8,7 mia. dollars. Snart efter begyndte kinesiske virksomheder at modtage skabeloner for et næsten identisk produkt, og Migrant blev udelukket fra at sælge sine egne varer i Kina. Men vi søger retfærdighed. De Forenede Stater mistede 60.000 virksomheder, efter at Kina blev medlem af WTO. Dette sker for andre lande over hele jordkloden. WTO har behov for drastiske forandringer. Verdens andenstørste økonomi bør ikke have tilladelse til at erklære sig som et udviklingsland for at drive et spil med systemet på andres bekostning. I årevis blev disse misbrug tolereret, ignoreret eller endog opmuntret. Globalisme udøvede en religiøs indflydelse, der fik lande til at ignorere deres egen nationale interesser. For De Forenede Staters vedkommende er dette nu slut. For at gøre op med denne uretfærdige praksis indførte jeg massive tariffer på kinesisk fremstillede varer til en værdi af mere end 500 mia. dollars. Som et resultat af disse tariffer er forsyningskæderne allerede ved at vende tilbage til Amerika og andre lande, og der bliver betalt milliarder af dollars ind til vore finanser. Det amerikanske folk engagerer sig fuldstændigt i at genoprette balancen i vort forhold til Kina. Forhåbentlig kan vi nå en aftale, som vil være fordelagtig for begge lande. Men som jeg har gjort det meget klart, vil jeg ikke acceptere en dårlig aftale for det amerikanske folk.

I takt med at vi gør en indsats for at stabilisere vort forhold til hinanden, overvåger vi også nøje situationen i Hongkong. Verden forventer, at Kina fuldt ud vil indfri den bindende aftale, som landet har indgået med briterne og under Forenede Nationers opsyn, og hvori Kina forpligter sig til at beskytte Hongkongs frihed, juridiske system og demokratiske livsform. Hvordan Kina vælger at håndtere situationen, vil sige meget om dets rolle i verden og i fremtiden. Vi stoler alle på præsident Xi som en stor leder. De Forenede Stater søger ikke konflikt med nogen anden nation. Vi stræber efter fred, samarbejde og et gensidigt konkurrencespil med alle. Men jeg vil aldrig svigte i indsatsen for at forsvare Amerikas interesser.

Èn af de største sikkerhedstrusler, som fredselskende lande står over for i dag, er det undertrykkende regime i Iran. Optegnelserne over den død og ødelæggelse, som regimet forårsager, er velkendte for os alle. Ikke blot ligger Iran på førstepladsen som statssponsor for terrorisme, men Irans ledere kaster også brændstof på de tragiske krige i både Syrien og Yemen. Samtidig er regimet ved at forøde nationens rigdom og fremtid i et fanatisk ønske om at skaffe sig nukleare våben og midler til at bruge dem. Vi må aldrig tillade, at dette sker. For at standse Irans vej mod nukleare våben og missiler trak jeg De Forenede Stater ud af den frygtelige Iran-aftale om nukleare våben, som nu har meget kort tid tilbage før udløb. Den tillod ikke inspektion af vigtige installationer, og omfattede ikke ballistiske missiler. Som opfølgning på vores annullering af aftalen har vi implementeret strenge økonomiske sanktioner mod landet. I det håb, at landet kunne frigøre sig fra sanktionerne, har det eskaleret sin voldelige og uprovokerede aggression. Som reaktion på Irans nylige angreb på Saudi-Arabiens oliefaciliteter, har vi netop indført det højeste niveau for sanktioner mod Irans centralbank og velfærdsfonde.

Alle nationer har pligt til at handle. Ingen ansvarlig regering bør støtte Irans lyst til blod. Så længe Irans truende adfærd fortsætter, vil sanktionerne ikke blive ophævet. De vil blive strammet. Irans ledere vil have forandret en stolt nation til bare endnu en advarende fortælling om, hvad der sker, når en styrende klasse svigter sin befolkning og indlader sig på et felttog for at skaffe sig personlig magt og rigdom.

I fyrre år har verden lyttet til Irans herskere, når de langer ud efter alle andre på grund af de problemer, som de selv alene har skabt. De udslynger kraftige eder som ’Død over Amerika’ og bevæger sig rundt i en uhyrlig antisemitisme. Sidste år definerede landets øverste ledere Israel som en ondartet kræftknude, som skulle fjernes og udryddes. Det er muligt, at det vil ske. De Forenede Stater vil aldrig tolerere et så antisemitisk had fra fanatikere gennem lang tid, dette had til Israel, for at aflede opmærksomheden fra deres egen fiasko. Gudskelov er der i det øvrige Mellemøsten en stigende erkendelse af, at landene i regionen deler en fælles interesse i at bekæmpe ekstremisme og i at fremskynde lige økonomiske muligheder. Det er grunden til, at det er så vigtigt at have fuldt normaliserede forhold mellem Israel og dets naboer. Kun et forhold, der er bygget på fælles interesser, gensidig respekt og religiøs tolerance kan skabe en bedre fremtid. Irans befolkning fortjener en regering, der er interesseret i at reducere fattigdom, sætte en stopper for korruption og forøge antallet af jobs, ikke i at stjæle deres penge for at finansiere og massakrere i udlandet og på hjemmefronten. Efter fire årtiers fiasko er tiden nu kommet for Irans ledere til at gøre fremskridt og at holde op med at true andre lande, og at fokusere på at opbygge deres eget land. Det er nu tiden for Irans ledere til endeligt at sætte det iranske folk i første række.

Amerika er klar til at engagere sig i venskab med alle, som virkelig søger fred og respekt. Mange af Amerikas nærmeste venner i dag var engang vores største fjender. De Forenede Stater har aldrig troet på permanente fjender. Vi ønsker partnere, ikke modstandere. Amerika ved ganske godt, at enhver kan skabe krig; kun de modigste kan vælge fred.

Af samme årsag har vi tilstræbt et modigt diplomati på den koreanske halvø. Jeg har fortalt Kim Jong-un, hvad jeg virkelig tror, at lige som Iran er også hans land fyldt med kolossale, ubenyttede udviklingsmuligheder. Men for at realisere disse udsigter må Nordkorea ændres. Over hele verden er vort budskab klart. Amerikas mål står fast! Amerikas mål er harmoni. Og Amerikas mål er ikke at fortsætte med disse endeløse krige; krige, som aldrig ender. Med dette mål i tankerne jager min regering også efter håbet om en lysere fremtid i Afghanistan. Desværre har Taleban valgt at fortsætte deres vilde angreb. Vi vil fortsætte med at samarbejde med vores koalition af afghanske partnere for at udrydde terrorisme; og vil aldrig ophøre med at arbejde for at virkeliggøre freden.

Her på den vestlige halvkugle slutter vi os sammen med vore partnere for at sikre stabilitet og muligheder over hele regionen. I den henseende er én af vore mest betydningsfulde udfordringer ulovlig indvandring, som underminerer velstanden, river samfundene i stykker og giver magten til skånselsløse kriminelle karteller. Ulovlig masseindvandring er uretfærdig, usikker og uholdbar for alle, der er involverede. De lande, der afsender migranter, er lande, som tømmes for mennesker, og de tømmes meget hurtigt. Men der drages ikke omsorg for deres unge mennesker, og menneskelig kapital ødes bort. De modtagende lande bliver overbebyrdede med flere migranter, end de er i stand til at modtage på ansvarlig vis. Og migranterne selv bliver udnyttet, overfaldet og misbrugt af ondskabsfulde ulve. Næsten en tredjedel af de kvinder, der indlader sig på rejsen mod nord mod vore grænser, bliver udsat for seksuelle overfald på vejen.

Men her i De Forenede Stater og rundt om i verden er der en voksende industri med radikale aktivister og NGO’er, som fremmer menneskesmugling. Disse grupper opmuntrer til ulovlig migration og kræver udslettelse af nationale grænser. I dag sender jeg et budskab til disse åbne-grænser-aktivister, som med retorik smykker sig med ’social retfærdighed’. Jeres politik er ikke retfærdig. Jeres politik er grusom og ond. I giver magten til kriminelle organisationer, som udnytter uskyldige mænd, kvinder og børn. I sætter jeres egen falske opfattelse af moral over livet og velfærdet for utallige uskyldige mennesker. Når I underminerer grænsesikkerhed, underminerer I menneskerettigheder og menneskelig værdighed.

Mange af landene her i dag kæmper med de udfordringer, som ukontrolleret migration giver. Enhver af jer har den absolutte ret til at beskytte jeres grænser. Og det har vort land selvfølgelig også. I dag må vi være beslutsomme, og arbejde sammen for at gøre en ende på menneskesmugling og menneskehandel. Og sætte disse kriminelle netværk ud af spillet for altid. Hvad angår vort land, kan jeg oprigtigt fortælle jer, at vi arbejder tæt sammen med vore venner i regionen, heriblandt Mexico, Canada, Guatemala, Honduras, El Salvador og Panama, for at styrke grænsernes integritet og fastholde sikkerheden og velstanden for vort folk. Jeg vil gerne takke præsident López Obrador i Mexico for det storartede samarbejde, vi har med dem, og for at de netop nu indsætter 27.000 soldater langs vores sydlige grænse. Mexico viser os stor respekt, og som tak jeg respekterer også dem.

I US har vi truffet foranstaltninger, som er uden fortilfælde, for at standse strømmen af ulovlige immigranter. Til enhver, der krydser vore grænser ulovligt: Vær så venlig at lytte til disse ord! Betal ikke menneskesmuglerne! Betal ikke ulvene! Udsæt ikke jer selv for fare! Udsæt ikke jeres børn for fare! For hvis I når frem hertil, vil I ikke få tilladelse til at komme ind. I vil på en ordentlig måde blive sendt tilbage til jeres hjemland. I vil ikke blive løsladt til frihed i vort land, så længe jeg er præsident for De Forenede Stater. Vi vil med magt hævde vore love og beskytte vore grænser.

For alle landene på den vestlige halvkugle er vort mål at hjælpe mennesker med at investere i en lys fremtid for deres eget land. Vor region er fuld af sådanne utrolige forjættelser, drømme, der venter på at blive virkeliggjort. Og nationale fremtidsmål for alle. Og de ligger også og venter også på at blive opnået. Over hele denne halvkugle er der millioner af hårdtarbejdende, patriotiske unge mennesker, som er ivrige efter at opbygge, innovere og præstere. Men disse nationer kan ikke udnytte deres egne muligheder, hvis deres unge generationer forlader deres hjem, og søger et liv et andet sted. Vi ønsker, at enhver nation i vor region blomstrer op, og at deres befolkning trives og har fremgang i frihed og fred.

I den hensigt er vi også dybt optagede af at hjælpe de mennesker på den vestlige halvkugle, som lever under brutal undertrykkelse. Som fx dem i Cuba, Nicaragua og Venezuela. Ifølge en nylig rapport fra FN’s Menneskerettighedsråd står kvinder i Venezuela i kø ti timer om dagen for at vente på mad. Og 15.000 mennesker er blevet indespærret som et redskab til politisk pres. I vor moderne tid udfører dødspatruljer tusindvis af drab uden for lov og ret. Diktatoren Maduro er en cubansk marionet, der er beskyttet af cubanske body-guards, og som skjuler sig for sin egen befolkning, mens Cuba plyndrer Venezuelas olierigdomme for at opretholde sit eget korrupte kommuniststyre. Siden jeg sidste gang talte i denne sal, har De Forenede Stater og vore partnere opbygget en historisk koalition af femoghalvtreds lande, som har anerkendt Venezuelas legitime regering. Til venezuelanerne, som er fanget i dette mareridt: Husk, at hele Amerika står forenet bag jer! De Forenede Stater har store mængder af humanitær hjælp, der står klar, og som venter på at blive afleveret. Vi holder meget nøje øje med situationen i Venezuela. Vi afventer den dag, hvor demokratiet vil blive genindført, hvor Venezuela vil blive frit, og hvor frihed vil herske overalt på denne halvkugle.

Èn af de mest alvorlige udfordringer, som vore lande står over for, er socialismens spøgelse. Den udplyndrer nationer og ødelægger samfund. Begivenhederne i Venezuela minder os alle om, at socialisme og kommunisme ikke handler om retfærdighed, ikke handler om lighed, ikke handler om at hjælpe de fattige op, og bestemt ikke handler om nationens velstand. Socialisme og kommunisme drejer sig kun om én eneste ting: magt til den herskende klasse! I dag gentager jeg over for verden det budskab, som jeg har leveret hjemme i mit eget land: Amerika bliver aldrig et socialistisk land. I sidste århundrede dræbte socialisme og kommunisme et hundrede millioner mennesker. Som vi med bekymring ser det i Venezuela, fortsætter disse tab i det land. Disse totalitære ideologier kombineret med moderne teknologi har magten til at udøve nye og rystende former for undertrykkelse og dominans. Af den grund træffer De Forenede Stater foranstaltninger til på en bedre måde at anvende moderne teknologi og investeringer, og til at beskytte vore data og vor sikkerhed. Vi opfordrer enhver nation, der er til stede her, til at gøre det samme. Frihed og demokrati skal konstant forsvares og beskyttes både udadtil i andre lande og indadtil i hjemlandet. Vi må altid være skeptiske over for dem, der ønsker konformitet og kontrol. Selv i frie nationer ser vi alarmerende udsigter og nye udfordringer for friheden.

Et lille antal af sociale medieplatforme kræver en umådelig magt over, hvad vi kan se, og over, hvad vi får tilladelse til at sige. En permanent politisk klasse er åbenlyst fuld af ringeagt, afvisende og trodsig over for befolkningens vilje. Et ansigtsløst demokrati opererer i hemmelighed og svækker det demokratiske styre. Medier og akademiske institutioner iværksætter for fuld kraft angreb på vor historie, på vore traditioner og værdier. I De Forenede Stater har min regering gjort det klart over for de sociale medieselskaber, at vi vil hævde og holde fast i talefriheden. Et frit samfund kan ikke tillade, at sociale mediegiganter bringer folkets stemmer til tavshed. Og et frit folk må aldrig nogensinde lade sig hverve for den sag at bringe deres egne naboer til tavshed, chikanere og kassere dem eller sætte dem på den sorte liste.

Når vi forsvarer de amerikanske værdier, bekræfter vi alle menneskers ret til at leve i værdighed. Af den grund arbejder min regering med andre nationer for at standse kriminaliseringen af homoseksualitet. Og vi stiller os solidariske med LGBTQ-mennesker, som lever i lande, der straffer, fængsler eller henretter mennesker på grund af deres seksuelle orientering. Vi forsvarer også kvindernes rolle i vore samfund. Nationer, som også tildeler kvinder magt, er meget rigere, sikrere og meget mere politisk stabile. Derfor er det vitalt, ikke blot for en nations fremgang og velstand, men det er også vitalt for dets nationale sikkerhed at stræbe efter kvindernes økonomiske udvikling. Med disse principper som ledetråde vil min regering iværksætte et initiativ for at fremme kvinders globale udvikling og velfærd. WGTB er den første regeringsstyrede bredt omfattende fremgangsmåde nogensinde med henblik på at fremme kvinders økonomiske styrke for at kvinder – over hele jordkloden – får den legale ret til at eje og arve fast ejendom, at arbejde i de samme virksomheder som mænd, at rejse frit, købe på kredit og frit benytte institutioner.

I går var det mig også en glæde at være vært for nogle ledere for at drøfte en stålfast amerikansk forpligtelse til at beskytte religiøse ledere; og også at beskytte religiøs frihed (trosfrihed). Denne fundamentale ret er udsat for stigende trusler over hele jordkloden. Det er svært at forestille sig, men 80% af verdens befolkning lever i lande, hvor religiøs frihed er udsat for meget stor fare eller ovenikøbet forbudt. Amerikanerne vil aldrig brænde ud eller køre trætte i vore anstrengelser for at forsvare og fremme friheden til at vælge gudsdyrkelse eller religion. Vi ønsker og støtter religiøs frihed for alle.

Og amerikanerne vil heller aldrig køre trætte i vort forsvar for at beskytte uskyldigt liv. Vi er bevidste om, at mange FN-projekter har forsøgt, helt frem til udførelsen, at sikre en global ret til at kræve skatteyderbetalt abort. Det er overhovedet ikke en sag for globale bureaukrater at angribe suveræniteten for den nation, der ønsker at beskytte uskyldigt liv. Som mange nationer her i dag mener vi amerikanere, at ethvert barn, født eller ufødt, er en hellig gave fra Gud.

De Forenede Stater vil under ingen omstændigheder tillade, at nogen international indsats indskrænker vore borgeres ret, herunder retten til selvforsvar. Derfor har jeg dette år bekendtgjort, at vi aldrig vil ratificere FN’s traktat om våbenhandel, som vil true friheden for lovlydige amerikanske borgere. De Forenede Stater vil altid hævde vor konstitutionelle frihed til at eje og bære våben. Vi vil altid forsvare vor ’Anden Forfatningsændring’. (oa.: ’second amendment’ om retten til at eje og bære våben). De kernerettigheder og -værdier, som amerikanere forsvarer i dag, blev indskrevet i Amerikas grundlovsdokumenter. Vore grundlovsfædre forstod, at der altid vil være dem, der tror, at de er berettigede til at udøve magt og kontrol over andre. Tyranni dukker op under mange navne og i mange teorier, men det ender altid i begæret efter dominans. Det beskytter ikke de manges interesser, men privilegierne for de få. Vore grundlæggere gav os et system, som var udtænkt for at begrænse denne farlige impuls. De valgte at betro amerikansk magt til dem, der var mest indviklet i vor nations skæbne, nemlig et stolt og stærkt uafhængigt folk.

Det sande gode for en nation kan kun efterstræbes af dem, der elsker nationen; af borgere, som har rod i dens historie, som får næring af dens kultur, er skyldbundne til dens værdier, tilknyttet dens mennesker, og som ved, at der er en fremtid, som det er op til dem at bygge, eller som på grund af dem går tabt. Patrioter ser en nation og dets skæbne på en måde, som ingen andre kan det. Frihed bliver kun bevaret, suverænitet bliver kun sikret og demokrati bliver kun opretholdt, storhed bliver kun erkendt gennem patrioters vilje og hengivenhed. I denne ånd findes styrken til at modstå undertrykkelse, inspirationen til at bygge videre på arven, den gode vilje til at søge venskab og modet til at række ud efter fred imellem os. Kærlighed til vore nationer gør verden bedre for alle nationer.

Sådan bør alle ledere, der er forsamlede her i dag, forene sig med os i den mest løfterige opgave, som et menneske kan have, og i det mest grundlæggende bidrag, som nogen kan yde: Sæt jeres nation i højsædet, værn om jeres kultur, gør en hæder og ære af jeres historie, værdsæt jeres borgere, gør jeres land stærkt, rigt og retfærdigt, have agtelse for jeres folks værdighed – så vil intet være uden for jeres rækkevidde. Når vi sætter vore nationer højere og gør dem mere storslåede, vil fremtiden blive mere lys, vore folk blive lykkeligere og vore fællesskaber blive stærkere. Med Guds hjælp vil vi kaste frihedens fjender af os og sejre over dem, der undertrykker værdigheden. Vi vil sætte nye standarder for tilværelsen og nå nye højder i menneskelige præstationer. Vi vil genopdage gamle skatte, opklare gamle mysterier og opnå nye spændende gennembrud. Og vi vil finde smukkere venskaber og mere harmoni blandt nationer end nogensinde før.

Mine lederkolleger: Vejen til fred og fremskridt og frihed og retfærdighed og en bedre verden for hele menneskeheden begynder i hjemmet. Tak! Gud velsigne jer! Gud velsigne verdens nationer! Gud velsigne Amerika! Mange tak!

 

(oversat til dansk af Jens Kristian Bech Pedersen)

 

  1. https://www.foxnews.com/media/experts-on-trumps-u-n-speech-he-articulated-for-the-first-time-what-america-first-means
  2. https://www.youtube.com/watch?v=eICiLRykTFg
    (AMERICA FIRST: President Trump FULL United Nations General Assembly Speech – 2019
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…