Racismeparagraffen og andre demokrati-undergravende følger af vores højt besungne retssystem

Straffelovens § 266b kaldes populært racismeparagraffen. De problemer som nedennævnte regel giver i samfundsdebatten og skader ytringsfriheden skyldes, at man i Danmark i princippet ikke må kritisere en handlinger udført af grupper(bare der er mere en en). Danskerne må heller ikke kritisere religioner/tros-retninger, uanset hvor middelalderlig, tåbelig og morderisk den er.

 

Reglen anvendes stort set ikke mere mht racer, men reglen har fået en uhyggelig betydning, da den også beskytter tro – uanset religionens totalitære indhold. Senest er Pernille Vermund sigtet for at kalde de foran Christianborg opstillede kæmpe granitsten for koran for ”K…klodser”, da de skal sikre folkestyret mod terrorangreb (fra hvem mon?).

 

Straffelovens § 266 b

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed”.

 

Som det ses beskytter reglen race, hudfarve, etnisk oprindelse og

Tro og

Seksuelle orientering

 

  1. TRO:

 

Straffelovens § 266b kaldes populært racismeparagraffen og skulle beskytte folk mod at blive truet, forhånet eller nedværdiget pga deres tro. Der er næppe mange i nutidens vestlige verden, der ikke finder, at det er anerkendelsesværdige hensyn. Vesten bedømmer folk på deres meninger og opførsel og ikke på deres farve, MEN hvad hvis en tro er imod fx at beskytte andres seksuelle orientering? Det er et dilemma, som nutiden står i. Hvad hvis en tro ikke vil anerkende andre menneskers tro og vil udrydde en hel befolkningsgruppe eller andre pga deres seksuelle orientering? Er denne tro, så beskyttelsesværdig? skal den ikke forbydes? Det er lovbeskyttet totalitarisme, der undergraver demokratiet og ytringsfriheden

 

Baggrunden for reglerne er ikke mindst 2. verdenskrig forfølgelse af jøder. Jødedommen er en meget lidt krigerisk religion, så dermed et forståeligt formål, men når en ikke-demokratiske tros-retning rykker ind i Europa og når denne religion har en hel ideologi og en ramme for en stat og et helt lovsystem, som ikke er demokratisk, så er vesten i problemer. For vi må ikke kritisere folks ”tro”! Selv om religionen er en ideologi kamoufleret som en religion. Danmark må snart beslutte, om man vil beskytte disse religionsdyrkere eller alle de andre (vantro, jøder og homoseksuelle).  

 

Danskere skal tåle fx at der gøres grin med vores religion for eksempel Monty Pythons film: ”Life of Brian” og en følge af ”den nye tid” er, at al diskussion om kvindefrigørelse er forstummet og afløst af en diskussion, der hører hjemme i middelalderen vedr. om man skal bære tørklæde. Venstrefløjen er enig i, at tørklæder og streng social kontrol af piger i ”nogle kredse ” er bare så meget ok.

 

Reglen i straffelovens § 266b virker ikke gennemtænkt, da man så kunne lave en ”religion” for eksempel hvis man skrev en ”Kiran” dvs en art bibel, fordi man følte, at man havde kontakt til en højere ”ånd” og der stod i denne ”Kiran”, at alle hinduer, muslimer og homoseksuelle skulle myrdes, og at mænd ikke skulle have nogle rettigheder eller meget dårlige rettigheder. Hvad hvis den nye religion også indeholdt et helt lovsystem, som ikke var foreneligt med et demokratisk, moderne samfund. Så måtte ingen kritisere den nye religion. De religiøse ville frit kunne sprede hadefulde ytringer og gengive de ”sande ord” fra ”Kiranen”.

Læs også
Facebook truer med lukning af Trykkefrihedsselskabets side for at nævne Tommy Robinsons navn

 

Hvad hvis Hitler havde kaldt ”nazismen” for en religion, så måtte ingen kritisere religionen og så havde vi alle været nazister i dag.

 

Hvad kan man ikke blive dømt for

Der er store dele af fx Koranen, som man frit kan citere fra og også fra andre tros-bøger. Men hvem ved, om der er en så forstyrret venlig-naiv dommer, at pågældende ville kunne påstå, at taget ud af kontekst gav det en diskriminerende betydning. Vi ser i forvejen et voldsomt skred. Dog er der afsagt dom vedrørende Hizb-Ut Tahrir, hvor dommen sagde, at Hizb-Ut-Tahrir ikke måtte uddele pamflets, hvor Koranens bestemmelse om, at jøder skal dræbes, var gengivet.  Den dom viser, at Koranen ikke er i overensstemmelse med reglerne i Danmark, men alligevel tillader man, at religionen dyrkes. Det forekommer helt grotesk. Hertil kan indvendes, at Det nye Testamente siger, at kvinder skal tie i forsamlinger, men som alle ved bliver det ikke efterlevet og vi har loven om ligestilling, der sikrer, at kvinder er ligestillet trods en 2000 år gammel bog. Desuden indeholder Biblen ikke bestemmelse om folkedrab på stort set alle andre end religionsdyrkerne.

 

Hvordan forstås ordet religion: Gyldendals Store Danske Ordbogs definition af religion: ”religion, guds- eller gudetro. I mange kulturer var og er religion så rodfæstet og altomfattende, at det nærmer sig det meningsløse at udskille begrebet. Religion er her snarest det totale livsmønster, fx hos naturfolk, også fx islam hævder at repræsentere et totalt livsmønster.

 

En snævrere betydning får man i sekulariserede og pluralistiske samfund, fx de europæiske og nordamerikanske, hvor religion kan defineres som tro på gud eller udfoldelse af den rituelle side af tilværelsen”.

 

  1. RACISME:

Hvis det ikke lykkes at lukke munden på en debattør med ovenstående ”DU MÅ IKKE KRITISERE NOGEN FOR DERES TRO”, så er der andre dele af racismeparagraffen, der kan knægte ytringsfriheden.

 

Læs også
Ytringsfrihedens endeligt i Canada

Forskellige definitioner af ordet racisme:

Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955 og har tre hovedopgaver:

  • at følge det danske sprogs udvikling, fx ved at registrere nye ord
  • at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug
  • at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog, jf. retskrivningsloven

 

Ikke destro mindre laver Dansk Sprognævn også politiske vurderinger ved deres valg af gengivelser af definitioner fx af ordet racisme: forskelsbehandling, undertrykkelse, afstandtagen til bestemte grupper af mennesker. Denne definition er uhyggelig bred.

 

”I 1990 blev Sprognævnet ifm en retssag bedt om at udtale sig ifm en retssag om betydningen af ordet racisme og racist i en nutidig almindelig sprogbrug. Nævnet skrev i sit svar (trykt i Nyt fra Sprognævnet nr 1 marts 1991, at ordet racisme foruden en betydning, der relaterer sig til nazismens racelære og en anden der går ud på en races overlegenhed over andre især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide, også bruges i en tredje , udvidet betydning, ”hvor ordet betoner forskelsbehandling og undertrykkelse eller blot afstandstagen fra grupper af mennesker som godt kan være af samme race som en selv” (citat fra Kim Møller, 3. marts 2019, Uriasposten)”.  Et sprognævn kan være politisk og så lader man ikke chancen gå fra sig uanset den betydning et ord har haft i århundreder.

 

Forskellige definitioner af ordet racisme:

Nu er det jo ikke Dansk Sprognævn, der skal afgøre udfaldet af en straffesag, men Dansk Sprognævn har valgt at gengive denne brede definition af ordet racisme: ”forskelsbehandling, undertrykkelse, afstandtagen til bestemte grupper af mennesker”. Elastik i metermål.

 

Må man så ikke kritisere nazister eller kommunister eller andre totalitære systemer? Det forekommer ikke som en gennemtænkt definition. Man kan heller ikke nævne at nogle befolkningsgrupper har en større tendens til kriminalitet, da det kan ses som kritik af den befolkningsgruppe – og dermed kan problemet ikke løses. Man må heller ikke fremdrage, at der er forskel på køn, da det kan ses som en kritik af det køn, som måtte forekomme uheldig i sammenligningen. Man må heller ikke sige, at overvægtige kan dø af deres overvægt, og efterfølgende diskutere problemet og finde løsninger. Al samfundsdebat er dræbt.

 

Læs også
Facebook: Mere regeringsstyret censur

Gyldendals Store Danske Ordbog : racisme, forestillinger om visse menneskeracers overlegenhed over for andre samt de diskriminerende handlinger, der knytter sig til sådanne forestillinger. Racisme bygger på den opfattelse, at menneskeheden kan inddeles i racer, som ikke bare har forskellige fysiske kendetegn, men også forskellige psykiske og moralske egenskaber, og at der eksisterer et hierarkisk forhold imellem disse, således at visse racer er andre overlegen.

 

Institut for Menneskerettigheder definerer racisme som: diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse.

 

Det ses af ovenstående, at Dansk Sprognævns definition af ordet racisme er meget mere bred og ikke kun går på ”racer”.

 

Dansk Sprognævns definition er helt imod den historiske betydning. At domstolene lader en flok ord-hippier definere et så politisk ladet ord, viser, at dommerne har misforstået deres rolle. En dommer skal læse loven og forarbejderne til loven. I forarbejderne kan dommerne læse, hvad de politiske partier har fx debatteret forud for vedtagelsen af loven og hvad deres intention er med loven. Denne definition af ordet racisme viser, at vi ikke må være imod indvandring. Der er åbnet op for total vilkårlighed – og den enkelte dommer må helt frit skønne og ”føle” sig frem, om der er tale om ”racisme”. Lovregler og de uafhængige domstole skulle netop sikre mod vilkårlighed. Det er en bananrepublik værdig.

 

Vi skal bare lade os æde op indefra – og betale. Arbejde for vores egen undergang. Vi er knægtet, bastet og bundet og prisgivet en totalitær religion og uhindret indvandring. Vores ytringsfrihed er stjålet fra os – i misforstået godhed.

 

Der findes stadig mange former for Apartheid

Der er desværre stadig mange eksempler på, at ikke alle mener, at mennesker skal behandles lige fx klan-og stammekrige i Afrika, kastesystemet fx i Indien og Sydafrika som pt oplever nedsabling af hvide, nogle få Ku Klux klan i USA  som vil udrydde farvede (man vurderer der er ca 2.000 i hele USA, så det forekommer at være et mindre tal end 1, 6 billion mennesker). Desuden er der Islam, der ikke mener kvinder har samme rettigheder, som mænd, og at  jøder, vantro og homoseksuelle skal udryddes. Dvs alle andre end muslimerne. Ud af alle ovenstående ”farer”, er det farligste så ikke, når en totalitær ideologi med eget lovsystem sniger sig ind i vesten og beskyttes af de vestlige lov under dække af at være en religion? Nogle venstreorienterede er  ved at undergrave systemet og ytringsfriheden. Det er soleklart. Når der skal kæmpes for frihedsrettigheder som ytringsfrihed og kampen mod totalitarisme, så er venstrefløjen pist væk. Det må andre klare. Socialisterne kæmper dog gerne for at andre skal ”give” noget dvs noget som andre skal betale for. Som Margaret Thatcher sagde, så er socialismens største problem, at andres penge nemt slipper op.

Læs også
TV2 vil selv vurdere, hvornår politikere under valgkampen udtaler sig ‘racistisk’ og skal stoppes

 

  1. Når retssystemet bruges af totalitære (stater og ideologier) til at undergrave demokratiet

Allerede i maj afgjorde samme domstol, at en komiker fra Tyskland ikke må gentage store dele af et digt, som han frimodigt og humoristisk havde oplæst om Erdogan (Tyrkiets regeringschef). Hvis komikeren gentog sit digt om Erdogan, risikerer han en bøde på 250.000 euro eller seks måneders fængsel. Dommen var dengang midlertidig, men er i dag blevet gjort permanent.

 

En ikke-demokratisk stat dvs Tyrkiet begynder at anvende vores retssystem til at retsforfølge komikere i Tyskland for en joke (der tilsyneladende har ramt lige i hjernekulen), så viser det svagheden ved vores retssystem; og at der reelt ikke er ytringsfrihed. For der findes ikke retfærdighed; retssystemet koster og den som har flest penge vinder. Tysklands forbundskansler Angela Merkel har accepteret Tyrkiets anmodning om at åbne for retsforfølgelse af en komiker, som har læst et  digt op om Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan (apr 2016). Dommen kom til at lyde på, at det er ulovligt for komikeren Böhmermann at gentage udvalgte af passager af digtet, hvori han blandt andet beskriver, hvordan præsidenten har sex med dyr og ser børneporno.

 

Også friheds-elskende debattører, der kæmper for ytringsfriheden, bliver retsforfulgt fx Milo Yiannopolous og Katie Hopkins, der begge kæmper kampen for demokratiet og ytringsfriheden (modsat venstrefløjen) og de udsættes for livsfare.   Retssystemet er uden følelser og etik. Det er en maskine, der kører. Retssystemet kommer til at koste os vores frihed, når totalitære ideologier og grundholdninger frit vandrer ind i Europa og florerer her. Vi bliver nedkæmpet af det retssystem, der skulle sikre vores rettigheder. Nedkæmpet af vores egen tosse-godhed.

 

Men der er jo ikke nogen, der tror, at Højesteret i Danmark tidligere har eller kan finde på at træffe politiske afgørelser, vel ?

 

Retssystemet og ytringsfriheden er forsvarsløst

Retssystemet er forsvarsløst. Maskinen kører uden nogen ser på virkningen overordnet. Der bør være et udvalg i Folketinget, der årligt vurderer og fx forbyder personer fra totalitære stater at anlægge sager mod folk fra demokratier. At der er nogle totalitære ideologier, der benytter vores frihedsrettigheder til at undertrykke andre og samtidig påberåber sig vores beskyttelse via vores retssystem. Its the battle for the Western democracies and freedom of speech.

 

Læs også
Palæstinenserne: “Journalistik” efter Hamas’ hoved

Hvor mange lig skal der på bordet, hvor mange terroranslag skal der til, hvor mange fatwaer skal der til, hvor mange julemarkeder skal ødelægges, Frankrig har været I undtagelsestilstand 2 ÅR!!, hvor mange voldtægter, vold og røverier skal der til, anslag mod demokratiets højborg Pentagon, der rystede alle vestlige demokratier – samtidig med at staterne med den anden hånd donerer statsborgerskaber væk til folk med disse totalitære religioner, så fjenden kan æde os op indefra, mens politiet bruger politiressourcer på at afhøre debattører om ”koranklodser”. Statsministeren siger, vi trygt skal leve videre, samtidig med at han er mandsopdækket af livvagter døgnet rundt og K….klodser (kæmpe granitsten) placeres i en tæt ring omkring Christiansborg, store stålpæle placeres ved indgangen til strøget og mange andre steder.

 

Man skal kæmpe for demokratiet hver dag. Folk snakker uanset reglerne, mister tillid til systemet . Netop fordi nogle turde kæmpe for ytringsfriheden kom vesten ind i oplysningstiden, men nu stenes vi tilbage af en middelalderlig religion, der benytter vores retssystem til at beskytte sig. Vores kultur dør af godhed og selvforagt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…