Oprettelsen af europæiske imamers råd i Paris: Det Muslimske Broderskab forbereder en koncentration af islams magt i Europa

Facebook

Victor-Isaac Anne har i Valeurs Actuelles, bragt på twitter 27.11, skrevet en artikel om en ny europæisk sammenslutning af imamer med titlen: “Oprettelsen af europæiske imamers råd i Paris: hvordan det muslimske broderskab forbereder en OPA (koncentration af magt) hvad angår Europas islam

Artiklen “Création du Conseil européen des imams à Paris: comment les Frères musulmans préparent une OPA sur l’islam d’Europe” er oversat fra fransk af Bitten-Kirsti Nielsen:

 

Topfolk fra de islamiske samfund i Europa har bragt et nyt organ til verden: Europæiske imamamers råd, hvis formål det er at koordinere imamerne i Europa. Og det må man kalde noget af en afsløring!

 

Stiftelsen af rådet skete i Paris mandag den 18. november i al diskretion på et møde arrangeret af den nærmeste kreds af det muslimske broderskab.

 

Her mødtes ca. 20 europæiske imamer med tilknytning til broderskabet for at stifte det nye råd. Det var Federationen af islamiske organisationer i Europa (FOIE), som stod for arrangementet, men bekendtgørelsen om stiftelsen af rådet kom ikke til offentlighedens kendskab.

 

Og af gode grunde, for kun organisationens arabiske hjemmeside bragte begivenheden i en officiel meddelelse. Her bliver det nye råd præsenteret som en institution med speciale i imamers anliggender, hvor rådet skal koordinere såvel imamernes som de lokale sammenslutningers bestræbelser på at udarbejde et defensorat for islam og diskutere religiøse formuleringer.

 

En af de vigtigste målsætninger er at skaffe de muslimske fællesskaber en plads i de europæiske samfund – dog inden for visse rammer, der skal sikre forståelsen for en modereret islam og i respekt for borgernes værdier, som det hedder.

 

Tilsyneladende skal disse afdæmpede hensigter så skabe et grundlag for et universalt islam i Europa. Men som så ofte med denne religions fortalere så skjuler den økomeniske facade mindre klare hensigter.

 

Et svovlholdigt slægtskab
Europæiske imamers råd er hermed den seneste filial af Federationen af islamiske organisationer i Europe (FOIE), som blev stiftet i 1989. Officielt fremstilles den som en uafhængig organisation, der skal varetage europæiske muslimers interesser.

 

Halvofficielt lægger den op til en omfattende islamisk magtkoncentration i Europa under protektion af det muslimske broderskab. FOIE er nemlig et omfattende system af diverse satellitter med netværk på hele det europæiske kontinent. Målet er på lang sigt at ensrette fortolkningen af islam – dvs. broderskabets fortolkning.

 

Flere af disse grundlæggende og forbundne enheder, som for nogles vedkommende er etableret i Frankrig, har beviseligt et slægtskab med det muslimske broderskab.

 

Det bedste sindbillede på det er “Det europæiske råd for fatwa og forskning”, som bliver ledet af islamismens store kanon, Youssef al-Qaradawi, spirituel leder af det muslimske broderskab. Trods en tidligere international arrestordre, forbud mod indrejse i USA siden 1999, afvisning af visum til UK i 2008 og forbud mod ophold i Frankrig i 2012, er den 93 årige teolog den herskende autoritet i dette råd. Hans funktion?

 

At udstede fatwa, yde juridisk rådgivning i religiøse spørgsmål og besvare spørgsmål fra muslimer i Europa. Målet er til syvende og sidst at gøre den islamiske jurisdiktion ensartet og udstede fælles regler for de muslimske samfund i Europa. Værd at bemærke er også, at denne islamiske prædikant mener, at sharia lovene skal have forrang for menneskerettighederne.

 

Frankrig, islamisk land
I Europa er Frankrig et af de lande, hvor FOIE er mest udbredt. De islamiske organisationers union i Frankrig (UOIF), nu Franske Muslimer, og Det europæiske institut for humanistiske videnskaber (IESH) fører et sandt dogmatisk korstog mod franskmændene med muslimske skriftemål. Grundlæggeren af UOIF og tidligere præsident for FOIE, Abdallah Ben Mansour, er en af de vigtigste ophavsmænd til dette spirende projekt.

 

Selv om fransk statsborgerskab er blevet ham nægtet pga. hans forbindelser til det muslimske broderskab, er han højt agtet i det muslimske samfund i Frankrig. Som en af de ansvarlige for det muslimske fællesskab i Frankrig arbejder han på udbredelsen af islam i Frankrig. En del af vejen er allerede gået af FOIE, da de er på god fod med EU.

 

Eftersom målet for FOIE er at etablere samspil mellem samtlige organisationer, genfinder man i reglen de samme personer hos dem alle. Således er Abdallah Ben Mansour også ansat som underviser på Det europæiske institut for humanistiske videnskaber, et privat institut, der blev stiftet i 1992 på initiativ af UOIF, og som har specialiseret sig i “undervisning i arabisk, islamisk kundskab og i den Hellige Koran”. Instituttet har seks etablissementer i Europa hvoraf to i Frankrig henholdsvis i Château-Chinon (Niève) og i Paris. Skolen henvender sig til troende og kommende imamer, hvis uddannelse de påtager sig.

 

Endnu i dag skal IESH hovedsageligt være støttet af personer, som både fysisk og moralsk hører hjemme i Golf staterne. Institutionen har fra starten bekendt kulør ved at organisere den første ceremoni i forbindelse med overrækkelsen af diplomer under formandskab af Youssef al-Qaradawi – broderskabets spirituelle leder – som altid figurerer på sin hjemmeside som rådspræsident for institutionen. Selvom IESH påstår ikke at have en eneste forbindelse til det muslimske broderskab, bekræfter institutionens pædagogiske personale det modsatte. Siden stiftelsen har IESH uddannet mere end

 

200 imamer i Frankrig
Stiftelsen af De europæiske imamers råd, som ovenfor omtalt, udgør et nyt led i den islamiske kæde, der er spændt ud over det gamle kontinent via FOIE, en begivenhed med deltagelse af en række personligheder med tilknytning til broderskabet.

 

Den globale union af lærde muslimer (som anses for at være den øverste autoritet af det muslimske broderskab), præciserer på deres hjemmeside rådets rolle som den nye instans, der skal bidrage til fremme af islamisk tilstedeværelse og til at styrke islamisk kultur og gøre islam til morgendagens herskende kultur.

 

*her: koncentration af magt

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…