Indlæg fra læserne 9. oktober: Dopamin afhængighed, når man er en dedikeret religiøs troende # Et svar

Dopamin afhængighed, når man er en dedikeret religiøs troende

Af Kurt Charleman speciallæge i psykiatri

Det er skrevet i en situation, hvor man kan vejre forårsluft i den blå blok efter Lars Løkkes tilbagetræden, idet han ikke ønskede, at man satte islam i et dårligt lys.

Vores sunde fornuft og kritiske sans er et uundværligt værktøj, når vi skal manøvrere os uden om faldgrupper, og skulle det gå galt, er vi samtidigt blevet det klogere, på vores vej igennem livet.
Der er mange faldgrupper, afhængig af vores nysgerrighed og behov for at opleve “det store sus”, hvor udskillelse af stoffet dopamin befordrer en ekstase, som det sker under en orgasme, og hvor forventningerne i sig selv om det store sus, virker som en drivkraft.
Jeg vil fremhæve tre faldgrupper, som hver især er afhængighedsskabende, og hvortil det ikke er rimeligt at henregne et godt sexliv. De første to er ludomani og stofmisbrug.
Den tredie faldgruppe er en religiøs besættelse. Der er faktisk ikke noget der kan være så medrivende, som at underkaste sig en guddommelig almagt, og ikke mindst når det gælder Allah, for islam benytter sig af bønneritualer, med afvaskninger, gentagne fremsigelser af trosbekendelsen og koranvers, der lovpriser Allah, på messende arabisk, til synkrone kropsbevægelser. Der vækkes derved for mange en ekstatisk følelse, som kun kan forstærkes når processen gentages fem gange i døgnet, og gerne med mange på rad.
Men der er en afgørende forskel på at “falde i vandet”, og så at blive hjernevasket som barn, for at leve hele sit liv i et religiøst afhængighedsforhold, hvor al sund fornuft, endsige en kritisk sans for enhver pris ikke må forbindes med udvikling af en personlig selvstændiggørelse hos barnet.. Barnets angst for den Almægtige Allahs straf mødes derimod af familien og imamernes formaninger om at efterleve de hellige leveregler, og ikke mindst at lære hvordan man ber til Allah, for at få del i Allahs barmhjertighed, og ende med at leve i hans have efter dommedag.
At afvænne de mange som er blevet dybt afhængige er næppe muligt. Mindre hårdt angrebne kan hjælpes til at skifte deres afhængighed ud med en sund afhængighed af f.eks. motion, sport og forskellige former for meditativ praktiseren.
Og de muslimske børn, hvad med dem? De må, inden de er blevet totalt hjernevasket, have ret til at opleve en kærlig og nærværende omsorg, der befordrer en indre frihed og tryghed, fremfor en angst for den almægtige Allahs straf. Og derfor bør man fastholde en tvungen daginstitutions hjælp til familierne og deres børn i ghettoområderne, samt at elevernes selvstændiggørelse styrkes i skolen, og det er faktisk alt afgørende, hvis alle i fremtiden skal blive aktive medlemmer i et levende fællesskab, og hvor de der fastholder deres afhængighed må dyrke den i lande hvor afhængigheden ikke alene er værdsat men er et krav.

Til Lene Andersen med flere!

Af Niels V. Casse

Overskriften var ment ironisk. Men når det er sagt så lad os lige rekapitulere lidt af besættelseshistoriens fakta.

 

Danske myndigheder blev opfordret til at træde i funktion sammen med de tilsvarende tyske myndigheder, det der kaldes samarbejdspolitikken. Glem ikke at den danske konge blev på tronen hele krigen igennem, dansk politi arbejdede frem til 19 sep. 44, den danske hær og flåde var intakt frem til 29 aug. 43. Sidst men aldeles ikke mindst fungerede folketinget frem til bruddet 29 aug. 43, hvor man oprettede departementchefstyret, ledet af Nils Svenningsen direktør i udenrigsministeriet.

Når det blev Svenningsen der blev leder af dep. styret, ligger det i at Danmark fra tysk side blev betragtet som en selvstændig stat, al kommunikation mellem Danmark og det stortyske rige foregik mellem det danske udenrigsministerium og auswertiges amt i Berlin. Derfor får Danmark en rigsbefuldmægtiget og ikke en rigskommisær som f.eks. i Norge.

Ifølge tyskerne var Danmark ikke besat, men taget i forvaring, fordi man fra tysk side ikke mente at Danmark ville være i stand til at håndhæve sin neutralitet på en for tyskerne passende måde, og en angst for at briterne ville benytte sig af Danmark som invasionsplatform mod Tyskland. De tyske tropper i Danmark fik udbetalt lommepenge af den danske stat, man ville ikke have de tyske ’gutschein’.

Alt hvad tyskerne fik gjort i Danmark blev betalt af Nationalbanken altså af de danske skatteydere. De tyske bunkere på vestkysten er faktisk danske, betalt af danskerne, bygget af danskerne, mange blev tvunget til at tage arbejdet, ikke af tyskerne, men af de danske fagforeninger og den danske stat, tog man ikke arbejdet fik man ingen arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis den alligevel gjorde det truede staten med at fratage fagforeningen det offentlige tilskud til arbejdsløshedskassen. Den danske stat og de danske organisationer sagde ikke fra som de burde have gjort, de samarbejdede.

Danmark blev ’nedkæmpet’ den 9 april 40 af sølle to divisioner, landsat forskellige strategiske vigtige steder i landet, specielt Fredericia, Middelfart, Nyborg, Korsør og København. det skulle sikre de tyske troppers fremrykning gennem landet. Tyskerne var ikke interesseret i Danmark, kun i Ålborg flyveplads, som skulle bruges som mellemlanding for Luftwaffe på vej til Norge. En tysk forespørgsel herom blev kategorisk afvist af den danske regering, dermed var Danmarks besættelse en kendsgerning. ’Et latterligt lille land’ står ikke i vejen for verdens mest velsmurte militær magt.

Tyskerne overfløj København som en trussel om at bombe byen, meeeen! Det gjorde de også over Oslo, nordmændene kæmpede mere indædt og længere end danskerne, Oslo blev ikke bombet, sandsynligheden taler for at København heller ikke ville være bombet, det havde virkelig gjort danskerne til fjender og det ønskede tyskerne ikke.

Jeg ved at det støder mange, som er blevet ’indoktrineret’ i skolerne, men i forhold til alle de andre lande der havde tyskerne på besøg, blev Danmark taget på med fløjlshandsker. Landet fik i udstrakt grad lov til at styre sig selv, gennem hele krigen, tyskerne ønskede ikke at provokere danskerne, ikke fordi de var bange for danskerne, men danskerne gik pænt og velordnet på arbejde hver dag, industrien arbejdede på højtryk for Tyskland. Provokerede man danskerne for meget risikerede man at skulle bruge flere tropper, der ellers kunne anvendes med større held andre steder, specielt på østfronten.

Dansk landbrug solgte gerne deres svin, køer, heste, smør, og andre landbrugsvarer til tyskerne i en sådan grad at, landbrugslandet Danmark så sig nødsaget til at indføre rationering på lige netop landbrugsvare. Under retsopgøret blev landbruget undtaget og gik straffri. Straffelovstillæget af 01.06.45 stipulere at det kun er handlinger begået efter 29.08.43 der kan pådømmes efter denne lov.

Danmark havde en særlig status hele krigen igennem. Set fra et allieret synspunkt var vi en besat nation, det indebar at der skulle tages særlige forholdsregler ved luftoperationer over Danmark, man kunne ikke gøre som man gjorde i Tyskland, bare bombe løs til alle sider. Fra et tysk synspunkt var Danmark en vigtig nation som arbejdede for dem, og som var beskyttet af de allierede dermed havde Danmark en særlig status også fra den side. De danske arbejdere kunne gå på arbejde i fred og ro. Et tysk forsøg på at indføre familieansvar, det vil sige, at hvis man ikke kunne få fat på gerningsmanden, så ville man lade det gå ud over familien, blev stoppet, igen for ikke at provokere danskerne, forsyningssikkerheden var meget vigtig, vigtigere end en sabotør.

Uanset hvad man måtte mene, så var de danske jøder der blev taget af tyskerne ca. 500-700 også meget heldige deri, at de blev transporteret til Theresienstat i Polen, de kom aldrig videre, ingen er så vidt vides endt i Auswitz. De fik udleveret de røde korspakker som blev dem sendt. Det var ellers kutyme at de blev taget af tyskerne. Til sammenligning blev de norske jøder kørt direkte til Auswitz og gaskamrene. De få danske jøder der døde i Theresienstat var ældre og svagelige samt børn. MEN LAD MIG UNDERSTREGE AT OPHOLDET I THERESIENSTAT IKKE VAR EN SOMMERUDFLUGT OVERHOVEDET DET VAR EN KONCENTRATIONSLEJR, men det var trods alt bedre end Auswitz/Birkenau, de overlevede modsætningsvis de hen ved 6 millioner af deres trosfælder der omkom i de tyske kz-lejre. Også her er forsyningssikkerheden en væsentlig faktor der spiller ind.

Som et kuriosum kan tilføjes at, ved årsskiftet 1943-44 kan man spore at en kolde krig er på vej. Det er Danmark der er den udløsende faktor. Både USA og USSR har øje på de danske stræder og Skagerak, russerne fordi en kontrol af disse vandveje vil sikre deres adgang til Østersøen og deres værftsfaciliteter der, en besættelse af Danmark vil for USSR betyde at Norge er solgt, at USSR ville få kontrol med både de danske vandveje og den norske kyststrækning mod Atlanterhavet. USA’s holdning er naturligvis den stik modsatte, man vil holde den russiske flåde inde eller ude af Østersøen.

USA og England forespørger USSR om de vil være med til at Danmark bliver en allieret nation. Her optræder det førte russiske ’NJET’, det medfører at Danmark bliver anerkendt af USA og UK som vest allieret nation. Danske skibe får lov til at føre Dannebrog på skibene, ellers var det det engelske koffardiflag der prydede flagspillene.

Hen mod slutningen af krigen, efter Torgau hvor amerikanske og russiske tropper mødtes og skar Tyskland over i to dele, ønsker Churchill at Montgomery skal slå en kile gennem Tyskland, målet skulle være Berlin, samtidig skulle Eisenhower fra Torgau også køre mod Berlin således at de to vestallierede ville stå som modtagekommite i Berlin når Zhukov ankom. Eisenhower afviser ideen, USA er blevet den ledende militærmagt i vest, og han vil ikke ofre amerikanske tropper på at indtage noget han få dage senere skal rømme alligevel. Han giver Montgomery ordre til at rykke nordøst på mod demarkationslinjen mellem de engelske og russiske zone, og mod Danmark.

Til de mange som mener at, den danske modstandsbevægelse befriede Danmark, så er svaret nej det gjorde den ikke. Faktisk blev vi befriet af tyskerne, tro det elle lad være. Tyskerne havde den meget faste ide, at de tyske tropper IKKE måtte overgive sig til div. undergrundsbevægelser, men kun til en regulær hær, det er den ordre som general admiral von Frideburg har at holde sig til. Tyskland er på det tidspunkt styret af militæret repræsenteret ved rigskansler storadmiral Karl Dönitz. Der er kun én regulær hær i Nord Tyskland og det er den engelske 8. arme under Montgomery. Det er på den baggrund at frihedsbudskabet kom til at lyde som det gjorde den 4 maj om aftenen. DE TYSKE TROPPER I HOLLAND NORDVESTTYSKLAN OG DANMARK HAR OVERGIVET SIG, til den engelske hær, det er det som von Frideburg skriver under på i påsyn af Montgomery.

General Lindemann, der var den nye kommandant i Danmark efter von Hanneken, så sig selv som leder af ’the last stand’ i Danmark, han ville kæmpe videre til sidste patron eller mand afhængig af hvad der slap op først. Det kom heldigvis ikke til at ske, Danmark slap for det store ragnarok, en lille tak til Dönitz og von Frideburg, der for øvrigt begik selvmord efter overgivelsen.

Undergrundsbevægelserne blev sat ud af spillet. De tyske tropper blev holdt på deres belægninger indtil de engelske tropper ankom, og de overgav sig kun til dem. Det er det forhold der får den tyske kommandant på Bornholm til at afvise det russiske krav om at han skal overgive sig til dem, derfor bombes Bornholm, som om øen kunne gøre for det. Den tyske kommandant i Odense og hans officerer overgiver sig på Odense kasserne, afleverede deres sabler og sidevåben, tropperne blev afvæbnet af englænderne, hele Odense kunne høre det lettelsens suk der kom fra de tyske soldater på kasernen, endelig kunne de komme hjem, krigen var slut, de havde overlevet.

Befrielsen trådte i kraft den 5 maj 1945 kl. 0800 dobbelt engelsk sommertid. Danmark havde overlevet, Danmark var atter frit.

Krigen havde kostet hen ved 60 millioner liv, i verdens hidtil største ragnarok!

Lad os ikke glemme at Danmark slap billigt, meget billigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…