En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

Danmark har siden midten af sidste århundrede underskrevet uendelig mange konventioner, der giver udlændinge rettigheder i Danmark. Det har skiftende regeringer stået for uden demokratisk indblanding.

 

Hvor mange har ret at søge asyl

Jordens befolkning er i dag er cirka 7 milliarder. I 2050 dvs om 30 år vil der være 11 milliarder mennesker på jorden med samme fertilitet som nu. Det er næsten en fordobling.  Denne befolknings-eksplosion betyder, at der er milliarder, der søger mod Europa.

 

Alle disse milliarder af mennesker har ret at søge asyl i Danmark.

 

Vanvittigt udemokratisk

Danske regeringer har forpligtet danskerne til de mange konventioner ved at underskrive de mange konventioner – helt UDEMOKRATISK. Ligesom Marrakech-aftalen.  Det hedder nationalt selvmord.

 

Alle kan sige, at de er forfulgte i deres hjemland eller homoseksuelle. Men det man med sikkerhed kan sige er, at det er selvmord for at land at indgå på sådanne konventioner, der giver 11 milliarder udlændinge ret til at få asyl og ophold med alt betalt undervejs. Asylsager kan være op til 5 – 10 år om at behandle, hvis de går gennem 5 instanser. Danskerne vil gerne hjælpe, men vi vil også gerne selv overleve.

 

De internationale udemokratiske konventioner sættes FØR danskerne

Ved 1. paneldisskussion mellem partilederne ved folketingsvalget maj 2019 udtalte statsminister Lars Løkke med stram og forurettet mine, at Venstre ikke kunne støtte, at Danmark ikke overholder sine internationale forpligtelser. Her må vi huske at mange internationale organisationer  som fx FN mestendels består af diktaturer. Så det hører ingen steder hjemme at fremstille de internationale, udemokratiske organisationer som særlige glorværdige eller tilstræbelsesværdige organisationer.

 

Husk at fx Saudi Arabien er medlem af FN uden at have tiltrådt fx menneskerettighedskonventionen. Alligevel har Saudi Arabien siddet i FN’s Menneskerettighedsråd siden 2013, og i januar 2015 valgte den asiatiske gruppe (en af de fem regionale grupper i FN) at udpege Saudi-Arabiens FN-ambassadør Faisal bin Hassan Trad til formand for et panel under Menneskerettighedsrådet. Her sad han og kritiserede de vestlige lande for ikke at forfølge islamkritiske røster – han, som er fra en af de mest rå og brutale dikaturer i verden.

 

Europa er i flammer

Frankrig har lige haft undtagelsestilstand i ca 2 år, Malmø er rape-town of Europe, der er flere og flere no-go zoner med shariaregler og shariapoliti. Der er hundredevis af overfald, terrorangreb, og andre lovovertrædelser og angreb på lokale kirker begået af migranter. Jøder i hobetal forlader Europa. Mere lokalt er pølsedamen fra Brønshøj Torv jaget væk af indvandrere, fordi hun solgte grisekød og præsten i Tingbjerg blev jaget væk fra Tingbjerg og bor nu under navne og adressebeskyttelse. Ligesom mange debattører, politikere og jøder lever under 24/7 politibevogtning og fx flere tegnere og debattører har fået et beskyttelsesrum installeret i deres hjem. Den årlige Homo-pride-parade har lagt sin rute udenom Nørrebro (også kaldet Gaza-striben).

 

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

Men trods de indlysende himmelråbende problemer vælger statsministeren at arbejde for at overholde de internationale organisationers udemokratiske konventioner – selv om de internationale organisationer består af et flertal af diktaturstater – og de diktaturstater overholder IKKE de konventioner, som de anti-patriotiske europæere overholder. De konventioner har gennem 30 år bevirket at Europa er i knæ og konventionerne er langsomt ved at ødelægge Europa.

 

Nedenfor er nævnt nogle af de mange konventioner, der giver udlændige rettigheder i Danmark.

 

Bemærk, at der er ingen konvention, der sikrer danskerne. Regeringen glemte at sikre danskerne i deres iver efter at give andre rettigheder. Danskerne skal bare bukke og takke og skaffe pengene.

 

Regeringen glemte at sikre danskerne mod indsivning af 11 milliarder mennesker, som har ret at få asyl i Danmark. Regeringen glemte at sikre rettigheder for danskerne.

 

Eksempler på nogle af de mange konventioner, der giver udlændinge rettigheder i Danmark fx til at få prøvet sin asylsag og mange andre rettigheder fx familiesammenføring og statsborgerskab:

 

Verdenserklæring om menneskerettigheder 1948 indeholder 30 artikler som vedrører både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

 

Læs også
Befolkningen siger nej til at modtage jihad-terrorister, jihad-brude og deres børn – men politikerne tænker kun på konventionerne

1952 Konvention af 28. juli

1951 om flygtninges retsstilling:  Regulerer flygtninges retsstilling

 

1954 Konvention af 28. september 1955 om statsløse personers rettigheder: Regulerer statsløse personers rettigheder

 

1957 Konvention af 20. februar 1957 om gifte kvinders Statsborgerret

Regulerer gifte kvindes statsborgerret 1959

 

1966 Konvention af 7. marts 1966 om forbud mod racediskrimination (CERD)

Regulerer forbud mod og afskaffelse af racediskrimination 1971

 

1972  Konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder(CCPR). Forpligter Danmark til at respektere individers borgerlige og politiske rettigheder

Læs også
Dansk Folkeparti slår alarm: Regeringen er ved at underskrive en erklæring, der kan medføre nordafrikansk indvandring til Danmark

 

Konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

Forpligter Danmark til at sikre grundlæggende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder for sine indbyggere

 

1977 Konvention af 30. august 1961 om begrænsning af Statsløshed. Forpligter staten til at give statsborgerskab til statsløse personer ved fødsel, i henhold til lov eller ved ansøgning

 

1978 Konvention af 18. december 1978 om forbud mod diskrimination af kvinder (CEDAW)

Forpligter Danmark til at træffe en række forholdsregler 1983 for at standse diskrimination mod kvinder

 

1987 Konvention af 10. december 1987

1984 om forbud mod tortur mv. (CAT) Forpligter Danmark til at  træffe foranstaltninger mod og til at forbyde tortur

 

Læs også
Danskerne vil have stærkere nationalstater – de internationale konventioner skal ikke bestemme i vores land

1989 Konvention af 20. november 1989 om børns rettigheder 1991(CRC)

Definerer en række grundlæggende rettigheder, der gælder for alle børn, samt forpligter staten til at arbejde for at  sikre de samme basale rettigheder for alle børn – uanset etnisk baggrund, religion, handicap, social status o.a.

 

2000 Protokol af 15. november 2000 om forebyggelse og bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel (Palermo)Protokollen supplerer FN’s konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, for så vidt angår menneskehandel.

 

2006 Konvention af 13. december 2006 om handicappedes 2009 rettigheder (CRPD)

Sikrer, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 1953 (EMRK)

Sikrer en række borgerlige og politiske rettigheder som fx retten til privatliv, religions-, ytrings- og forsamlingsfrihed og beskyttelse mod tortur

 

Den Europæiske Aftale om afskaffelse af visumpligt 1961 for flygtninge.

Læs også
Kritik: Danmark kunne have udvist både Gimi Levakovic og den somaliske barnevoldtægtsmand – domstolene svigtede

Visumfrihed ved konventionsflygtninges rejser mellem medlemslandene. Forpligtelsen er i dag i det væsentlige EU-retlig

 

1962 Den Europæiske Udleveringskonvention 1962

Regulerer udlevering til retsforfølgelse. Forpligtelsen er i dag i det væsentlige EU-retlig

 

Den Europæiske Socialpagt: Svarer til FN’s Konvention om Økonomiske 1965 og Sociale Rettigheder

 

Den Europæiske Etableringskonvention: Forpligter til at facilitere indrejse og ophold mv. for borgere i medlemslandene, herunder retssikkerhedsgarantier ved udvisning. Eneste ikke-EU-medlemsstater,  der har tiltrådt konventionen er Norge og Tyrkiet.

 

Den Europæiske Aftale om Skolerejselister: Udstedelse af kollektivt pas og  visum for en hel skoleklasse med henblik på skolerejser

 

Konvention om begrænsning af dobbelt statsborgerskab og militære forpligtelser for personer med dobbelt statsborgerskab

Forpligter staten til at begrænse dobbelt statsborgerskab


Den Europæiske Adoptionskonvention : Regulerer international adoption

 

Den Europæiske Terrorkonvention:  Regulerer udlevering mv. til  retsforfølgelse for terrorvirksomhed. Forpligtelsen er i dag også EU-retlig, men nærværende konvention er tiltrådt af alle medlemmer af Europarådet (undt. Andorra).

 

Den Europæiske Aftale om Overførsel af Ansvar for Flygtninge: Overtagelse  af ansvar for udstedelse af rejsedokumenter mv. til andre landes flygtninge, når de flytter hertil

 

2000 Konvention om udlændinges deltagelse i civilsamfundet 2000 på lokalt niveau: Ikke direkte udlændingeretligt relevant, men indeholder krav om stemmeret til kommunalvalg

 

2002 Den Europæiske Statsborgerretskonvention: Samler, supplerer og udbygger de Internationale konventioner om statsborgerret, og har til formål at fastsætte visse internationale principper og standarder på området

 

Den Europæiske Konvention om Menneskehandel: Beskyttelse af kvinder og børn, 2008 som har været handlede, bl.a. implementeret i udlændingelovens

  • 33, stk. 14, om forlænget udrejsefrist

 

2010 Den Europæiske Konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og misbrug som menneskehandel

 

Nordisk Råd mv.

Konvention indhold Ikrafttrædelse

1954 Den Nordiske Paskontrolprotokol: Giver borgere i nordiske lande ret til at rejse og opholde sig i andre nordiske lande uden pas eller opholdstilladelse

 

1957 Den Nordiske Paskontroloverenskomst: Overenskomst mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser

 

1994 Nordisk konvention om social bistand og sociale ydelser: Vedrører sociale ydelser  i form af social bistand, sociale tjenester og andre sociale ydelser, der ikke er omfattet af den nordiske konvention om social sikring, herunder hjemsendelse af nordiske statsborgere

 

2003 Nordisk konvention om social sikring: Sikrer ligebehandling af nordiske statsborgere i 2003 forhold til de nordiske landes nationale lovgivning om social sikring

 

Andre organer mv.

1965 IMO’s FAL konventionen (søfarende)

Søger at undgå unødvendige forsinkelser iskibstrafikken, herunder i relation til søfarendes forhold og blinde passagerer

 

Men der er som nævnt ingen konvention, der sikrer danskerne. Regeringen glemte at sikre danskerne mod indsivning af migranter, som det sker i øjeblikket. Regeringen glemte at sikre danskerne.

 

Godkendelsen af nogle af konventionerne er endog en betingelse for at være med i visse internationale organisationer direkte eller indirekte.  

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…