Udflytning af statslige arbejdspladser betyder nyt statsligt gasselskab i Viborg – her er forklaringen

Viborg/Wikipedia

Nyt statsligt gasselskab i Viborg

I forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser blev det den 17. januar 2018 meddelt, at et hidtil ukendt statsligt gasselskab skulle have et nyt samlet hovedsæde på Vognmagervej i Viborg og et driftscenter i Stenlille på Sjælland. Alt i alt ville det indebære udflytning af 188 statslige arbejdspladser.

 

Baggrunden for det nye statsselskab

Tilsynekomsten af et hidtil ukendt statsligt gasselskab har overrasket mange, men baggrunden er som følger:

 

Den borgerlige og liberale regering indgik den 1. juni 2017 en bred politisk aftale om at samle det danske gasdistributionsnet i ét statsligt selskab.

 

Den danske gasdistributionssektor har hidtil været organiseret i tre store offentligt ejede naturgasdistributionsselskaber: HMN Naturgas, NGF Nature og Dansk Gasdistribution. HMN og NGF var kommunalt ejede selskaber, mens Dansk Gasdistribution med 122.000 kunder, som staten for 2,35 mia. kr. den 1. oktober 2016 købte af Dong Energy forud for selskabets børsnotering, har været ejet af staten ved Energinet.dk.

 

Som led i etableringen af det nye statslige gasdistributionsselskab har HMN Naturgas og NGF Nature solgt deres distributionsnet til staten.

 

De 57 kommuner i Hovedstaden, Midt- og Nordjylland, der ejer HMN Naturgas med 220.000 kunder, solgte tidligere den kommercielle gasdel til elselskaberne SEAS-NVE og Eniig. Salgsprisen er ikke offentliggjort. Ved det efterfølgende salg af distributionsnettet til staten antages det, at kommunerne har fået omkring 4,2 mia. kr. i kassen.

 

De 8 fynske kommuner, der ejer NGF Nature med 55.000 kunder, har fået godt 1 mia. kr. for distributionsnettet og samtidig har kommunerne solgt selskabets biogas og kommercielle dele til det britiske selskab Pioneer Point Partners for 1,1 mia. kr.

 

Kommunerne kan beholde 80 pct.

Kommunerne kan i henhold til den politiske aftale af 1. juni 2017 beholde 80 pct. af indtægterne fra salget af distributionsnettet. Modregningsreglerne ændres nemlig således, at kommunerne modregnes med 20 pct. i deres bloktilskud, såfremt beløbet deponeres og frigives med en tiendedel årligt. Vælger kommunerne derimod at få midlerne stillet til rådighed med det samme, modregnes de med 60 pct. i deres bloktilskud.

 

Rationalet for at samle gasdistributionen i ét statsligt selskab er, at der kan opnås effektiviserings- og konsolideringsgevinster på ca. 100 mio. kr. årligt fra 2025. Energiministeren har tilkendegivet, at en del af målet ved konsolideringen er, at priserne for gasdistribution på længere sigt vil blive harmoniseret på tværs af landet til gavn for den enkelte dansker og virksomhederne.

Læs også
Kul i Danmark

 

Hvorfor placering i Viborg?

Viborg har været et naturligt valg, når den fysiske placering af det nye statslige selskab har skullet vælges. I Viborg findes i forvejen de hidtidige medarbejdere hos HMN Naturgas, som har erfaringerne og kompetencerne til at håndtere og drive et nationalt distributionsselskab. Samtidig kan det statslige gasselskab overtage de lokaler, hvor HMN Naturgas hidtil har resideret.

 

Det offentlige ejerskab til naturgas-infrastrukturen

Infrastruktur som fx olierørledningerne i Nordsøen, skal forblive på den danske stats hænder. Det var en afgørende del af den aftale, der allerede i 2004 blev indgået om børsnoteringen af DONG Energy, hvor det blev fastslået, at naturgas-infrastrukturen skal forblive i offentligt ejerskab.

 

Det blev opnået ved at udskille naturgasinfrastrukturen og olierøret fra Nordsøen til det statsejede selskab Energinet.dk. Derudover blev gasdistributionsnettet i Syd- og Sønderjylland og på Vestsjælland ligeledes solgt til Energinet.dk.

 

Det der helt præcist blev solgt fra til Energinet.dk var olierørledningerne i Nordsøen, og gasledningerne i Nordsøen, dvs. søledningen fra Tyra-platformen til Nybro, søledningen fra Syd-Arne-platformen til Nybro, og søledningen mellem Tyra- og Harald-platformene og gasterminalen i Nybro. Derudover købte det statsejede Energinet.dk den 10. maj 2016 DONG Energys gasdistributionsnet for 2,325 mia. kr. til overtagelse den 30. september 2016.

 

Beslutningen om at lade et statsligt gasselskab overtage naturgas-infrastrukturen giver anledning til et alvorligt dilemma. Politisk er det besluttet, at staten skal bevare kontrol over den strategisk vigtigt gasdistribution og over rørledningerne i Nordsøen. Det er imidlertid skatteborgerne, der i forvejen over deres energiregning har finansieret det distributionsnet, som skatteborgerne har købt igen.

Læs også
Børsnoteringen af DONG Energi. Skatteyderne betaler – igen

 

Det statslige gasselskabs udgifter, herunder til renter og afdrag, overvæltes naturligvis på ledningstarifferne, som skatteborgerne skal betale.

 

Skatteborgerne betaler igen, igen

De priser, som DONG, NGF Nature og HMN Naturgas har fået er sikkert en rimelig markedspris, men det er alligevel et problem, at danske skatteborgere får lov til at betale 2 gange for energiinvesteringer.

 

Det er imidlertid ikke første gang. Energinet.dk overtog 1. maj 2007 Dongs gaslager i Ll. Torup. Prisen dengang var 2,4 milliarder kroner.

 

Den 20. oktober 2014 købte Energinet.dk det underjordiske gaslager i Stenlille på Sjælland for en pris på 2,25 milliarder kroner af DONG Energy.

 

Danske naturgaskunder havde allerede én gang finansieret Dongs investeringer i gasdistributionsnet og gaslagre, men får altså lov til at betale igen. Samlet set kan lagrene i Ll. Torup og Stenlille opbevare cirka 30 procent af det samlede danske gasforbrug, svarende til det årlige forbrug af naturgas for cirka 500.000 hustande. Omkostningerne ved at opretholde lagrenes vigtige bufferfunktion, som tidligere blev betragtet som et strategisk aktiv for Dong Energy, blev inden børsintroduktionen skubbet over på danske skatteborgere.

 

Læs også
Grov og uretfærdig forskelsbehandling af borgere, der bruger fjernvarme

Statens køb af lagrene blev udadtil begrundet med, at gas er en afgørende del af den danske energisektor, og gaslageret understøtter forsyningssikkerheden. Det bemærkelsesværdige er, at købet også blev begrundet med, at også på den lange bane er gaslageret en vigtig del af fremtidens energisystem.

 

Hvordan passer det lige sammen med det faste fortsæt om at udfase naturgassen til individuel varme i 2035 og et helt fossilfrit Danmark i 2050?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…