Genopliv det danske EU-forbehold mod unionsborgerskab!

Hvem styrer borgernes rettigheder i et land? Ja, det gør landet selvfølgelig selv gennem sin egen selvstændige lovgivning, ville nok enhver umiddelbart svare. Sådan bestemmer et land jo selv, hvem der skal have rettigheder i landet, og hvem der ikke skal have det.

 

Hvis det ikke var sådan, så ville jo tildeling af landets ydelser og goder være underlagt den rene vilkårlighed. Og et land ville slet ikke kunne styre og kontrollere, om og hvordan landets goder og ydelser blev suget ud af landet, og blev givet ganske kaotisk og vilkårligt til alle mulige fremmede mennesker, som af én eller anden årsag satte sine ben i landet. Så ville jo alle og enhver kunne komme og kræve at få landets rettigheder og goder, børnepenge, dagpenge og andre sociale ydelser m.m.

 

Statsborgerskabets betydning ligger i dets konkrete materielle indhold

Det er jo dette, vi gennem århundreder har udtrykt ved hjælp af begrebet ”statsborgerskab”. Havde man, eller fik man tildelt, statsborgerskab i et land, så betød det, at man fik tildelt de rettigheder og pligter, som landets selvstændige lovgivning gav til de mennesker, der var statsborgere i landet.

 

Statsborgerskab betød noget. Statsborgerskab var ikke blot en etikette. Statsborgerskab havde et ganske håndfast, politisk, økonomisk og materielt indhold. Statsborgerskab var den måde, hvorpå landet og dets borgere gennem landets selvstændige lovgivning selv kunne bestemme, hvem der skulle tildeles landets særlige rettigheder.

 

Statsborgerskab var dermed det redskab, hvormed landet holdt hånd i hanke med landets goder og rettigheder, såvel politisk og økonomisk som moralsk.

 

EU-forbeholdets betydning

Derfor var det helt afgørende, da danskerne i 1993 ved en folkeafstemning pålagde Folketing og regering – sammen med de øvrige EU-forbehold – at opretholde og værne dansk statsborgerskab. Og altså politisk at håndhæve Danmarks suveræne ret til selv at bestemme, hvad dansk statsborgerskab betyder, og hvilket politisk, økonomisk og materielt indhold statsborgerskabet skulle have. Og dermed hvilke rettigheder, goder og ydelser ikke-danske statsborgere ville blive lukket ude fra at få.

 

Hvis ikke det var sådan, og hvis ikke EU-forbeholdet vedr. statsborgerskab betød dette, så ville jo både dansk statsborgerskab og det danske EU-forbehold være aldeles uden betydning. Så ville alle mulige fremmede mennesker i Danmark – blot ved deres ophold i landet efter EU´s lovgivning – kunne kræve, at få tildelt alle danske goder, rettigheder og økonomiske ydelser, og disse goder ville strømme uhæmmet ud af landet.

 

Også fordi vi efter EU-bestemmelserne slet ikke selv har ret til at bestemme, hvem der kommer ind i og opholder sig i landet.

 

Det politiske bedrageri omkring EU-forholdet

Kære dansker, sådan er det desværre også blevet. For siden folkeafstemningen er der sket det, at de danske EU-positive – og EU-nervøse! – politikere har begået et forfærdeligt bedrageri mod den danske befolkning. EU-forbeholdet blev indført for at garantere, at unionsborgerskabet ikke skulle udvikle sig til noget på linje med et nationalt statsborgerskab. Denne garanti har man siden skrevet direkte ind i EU´s traktattekst, så garantien nu gælder alle lande på den måde, at unionsborgerskabet er et supplement til det nationale borgerskab.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Men deri ligger det bedrageriske. For hvad betyder ”supplement”? Det betyder, at hvis EU finder på at kræve – som et ”supplement” – at et land skal give sine goder og ydelser til EU-borgere, der opholder sig i landet efter EU´s bestemmelser for arbejdskraftens frie bevægelighed, ja så gælder Danmarks påstand – vort forbehold – om, at disse ydelser kun gives til danske statsborgere, overhovedet ikke.

 

Så hjælper det overhovedet ikke, at vi siger, at det er os, der bestemmer, hvad dansk statsborgerskab betyder og indeholder. Så gælder dansk statsborgerskab kun som en ”supplerende” etikette, mens EU-borgerskabet fastsætter det ”supplerende” politiske, økonomiske og materielle indhold. Jovist er det smart; de to borgerskaber ”supplerer” hinanden.

 

Vi fik vort statsborgerskabsforbehold, fordi vi ikke ville have, at et EU-borgerskab sådan skulle overtage kompetencen og retten til at tildele goder, rettigheder og ydelser i Danmark. Den ret ville vi forbeholde os selv – gennem vor egen indholdsmæssige definition af dansk statsborgerskab. Og måske tilmed give sådanne goder også til andre mennesker i Danmark i lighed med dansk statsborgerskab; men efter de danske myndigheders suveræne beslutning.

 

Det kunne bare passe! At en udenlandsk og fremmed myndighed, EU, skulle have ret til at give vore egne hårdt tilkæmpede politiske og økonomiske goder bort for næsen af os til hvem som helst, som det nu passede EU at give dem til.

 

Dansk statsborgerskab er i dag en tom etikette

Vore EU-positive politikere og vore myndigheder plejer at sige, at ”det danske EU-forbehold om unionsborgerskabet er i dag uden indhold.” Selv om de ikke siger det, så tilkendegiver de dermed, at det danske statsborgerskab er uantastet og har fuld gyldighed – som etikette! Jo, jo, vi kan stikke danske statsborgerskaber ud til højre og til venstre, som vi vil. Og når vort danske statsborgerskab har fuld gyldighed – kun som etikette – så er jo forbeholdet uden indhold; og så – ja så er det jo unødvendigt at have og håndhæve vort danske statsborgerskab over for EU.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Men det er løgn og bedrag. For sagen er: EU-borgerskabet har netop overtaget det danske statsborgerskab ved at overtage hele det politiske, økonomiske og materielle indhold i dette statsborgerskab. Vort forbehold er ”gjort” uden indhold af vore egne politikere; de har ophævet forbeholdet; uden at spørge danskerne.

 

Der er i dag intet dansk statsborgerskab; for hvad der skal være i dette statsborgerskab, bestemmer EU helt og holdent. Dansk statsborgerskab er i dag et aldeles indholdsløst stempel i panden på et menneske. Dét er sagens kerne.

 

EU-positive politikere giver Danmark nederlag

Heller ikke danske børnefamilieydelser eller dagpenge må kun gives til danske statsborgere. Derfor har flere borgerlige partier været enige om at kæmpe i EU for at ”spare” på disse børnepenge ved at indeksere dem efter leveomkostningerne i det land, hvor ydelsen modtages, fx i Rumænien.

 

Men denne ”besparelse” er stadig vore politikeres accept af, at EU-borgerskabet har overtaget alt, hvad der er af indhold og værdi i dansk statsborgerskab. En accept af, at statsborgerskabsmagten ligger i Bruxelles, ikke i Folketinget.

 

Nu viser det sig i et nyt EU-forslag til forordning om sociale ydelser, at Danmark ikke har formået at overbevise EU og de andre lande om behovet for indeksering af børnepengene. Børnepenge er – i modsætning til dagpenge – slet ikke med i forslaget. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger derfor: ”Det her er et nederlag for Danmark.”

 

Ja, det er det. Men nederlaget led vi for længe siden. Nemlig den gang – hvornår det så var – da Danmarks EU-positive politikere ikke ville håndhæve det danske EU-forbehold vedr. statsborgerskab over for EU. Men gav efter for den aldeles uholdbare ide om ”supplerende” statsborgerskaber. Dengang disse kortsynede politikere ikke i klart sprog ville fortælle EU, at vort EU-forbehold havde et helt bestemt politisk, økonomisk og materielt indhold, og at det var det, der var forbeholdets indhold.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Danmarks EU-forbehold gælder stadig

Når man betragter Danmarks medlemskab af EU, kan man opgøre medlemskabets fordele og ulemper; herunder også de politiske, økonomiske og kulturelle tab og gevinster. Men det afgørende i dette er, at EU´s magt over Danmark og danske politikeres underlegenhed over for EU er så stor, at Danmark slet ikke længere selv kan styre forholdet mellem gevinst og tab. Kontrollen over Danmarks værdier og Danmarks muligheder, herunder også vore sociale manøvremuligheder, er på mange væsentlige områder afgivet til EU.

 

Men vort EU-forbehold mod unionsborgerskab gælder stadig. Det skal blot hentes frem af de støvede dokumenter, og holdes op som Danmarks traktatjuridiske værn over for alle EU´s tiltag i den stadige nedbrydning af Danmarks statslige rettigheder i forhold til egne borgere. Dette EU-forbehold skal blot håndhæves! Med de fundamentale – og sikkert også bitre – opgør med hele EU´s stats- og nationsopløsende udvikling, som er nødvendige. Hvis vore politikere da ikke virkelig er småstatspolitikere og undermålere, der slet ikke har formatet og modet til at sætte foden ned, når det gælder afgørende forhold angående dansk suverænitet.

 

Udviklingen løber aldrig fra den danske EU-forbehold

Når Danmark i dag har sine fire EU-forhold, skyldes det den danske befolknings klogskab, fremsynethed og indsigtsfulde forståelse af politisk konsekvens og dets forståelse af, at afgivelse af selvstændighed og magt er ensbetydende med tab af den langsigtede kontrol med velfærd og Danmarks og befolkningens muligheder og status i en omskiftelig verden. Danskerne holder klogt på det, de har. Hvor de fleste politikere viger for øjeblikkelige trusler og løber efter kortsynede gevinster og modeideer, uden af tænke over de store og fjerne konsekvenser.

 

Tiden og udviklingen løber aldrig fra den danske EU-forbehold. De er netop sat, for til hver en tid at afværge alle nye, opdukkende udenlandske angreb på den danske befolkning magt og kontrol over sin egen lykke, så vidt som det nu er muligt i en verden, der altid er optaget af at stjæle magten fra dem, der har den, dvs. fra den danske befolkning, og flytte magten over til dem, der gerne vil have den, dvs. EU.

 

Om dette bedrageri vedrørende vort EU-forbehold over for unionsborgerskabet bør danskerne holde deres bevidsthed og erindring skarp. Det kan ikke tilrådes, at den danske befolkning nogensinde og på noget vilkår godkender fremtidige forslag fra vore egne politikere om ophævelse af de danske EU-forebehold; ikke engang ophævelse af dele af dem.

Læs også
Hvad betaler Danmark til EU,  ansatte i EU og vanvittig regel-tsunami fra EU

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…