Grønlandske børn sulter og regeringen vil løse problemet med mere dialog

Staten Danmark svigter de grønlandske børn med åbne øjne og overtræder artikel 19 og 20 i børnekonventionen. Vel vidende om børn, der gennem årtier stadig sulter, lider seksuelle overgreb, vold, druk og misbrug i meget stort omfang, nægter man at fratage Grønland sit selvstyre på dette område. Grønlandske børn er danske statsborgere, og Danmark har en forpligtelse overfor disse børn.

 

“Mio’s viden om børn og unge – rapporter og undersøgelser 2014-2014” slår dette fast med facts, man får det rigtig dårligt af at læse.

 

I rapporten beskrives sociale problemer som vold i familien, misbrug i familien, seksuelle overgreb, kriminelle børn og unge samt unges viden om og holdning til disse sociale proble¬mer. Desuden præsenteres eksisterende viden om børn af domfældte og indsatte forældre, omsorgssvigt og anbrag¬te børn.

 

Af artikel 19 i Børnekonventionen fremgår det, at børn har ret til beskyttelse mod alle former for fysisk eller psykisk vold, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug. Af artikel 20 i Børnekonventionen fremgår det, at alle børn, der er afskåret fra deres familiemæssige omgivelser, har ret til særlig beskyttelse og bistand fra statens side.

 

Staten, det er Danmark, der hermed står med et kæmpe ansvar overfor de børn, der omsorgssvigtes så massivt.

 

Et omfattende problem

Undersøgelser af befolkningens viden om og holdning til seksuelle overgreb viser, at 67 % af befolkningen kendte nogen, der havde været udsat for seksuelle overgreb som børn. 25 % havde selv været udsat for seksuelle overgreb, hvoraf 20 % var under 15 år, da overgrebet fandt sted.

 

I undersøgelsen ”Unges trivsel i Grønland 2011” angav næsten én ud af ti drenge (9,4 %) og én ud af tre piger (32 %), at de har været udsat for et seksuelt overgreb af en voksen og/eller en jævnaldrende og at majoriteten har oplevet det som et overgreb.

 

Undersøgelsen viser, at der ikke er sket nogen ændring i antallet af unge, der har oplevet et seksuelt overgreb.

 

Samlet set peger undersøgelserne på, at seksuelle overgreb mod børn er et omfattende problem. Risikoen for psykiske skadevirkninger efter seksuelle overgreb afhænger ikke kun af arten og omfanget, men også af hvorledes barnet selv oplever overgrebet og om det kan få beskyttelse samt støtte i sine omgivelser.

 

Børn lever i fattigdom og sulter, mangler tøj og andre basale ting

Læs også
Imam: Hvis man ikke vil faste, så bliver man dræbt – lærere og pædagoger må træde i karakter, når muslimerne ikke selv kan

Rapporten peger på, at flere børn lever i fattigdom og oplever at mangle basale ting som nærende mad, passende tøj og en rimelig bolig. Mange af børnene vælger at få et fritidsjob og motivationen grunder i et ønske om at hjælpe familien økonomisk.

 

Desuden viser undersøgelsen, at børn, der lever i familier med knap økonomi, oplever at være uden for det sociale fællesskab blandt andet på grund af mobning og manglende deltagelse i fritidsaktiviteter. Disse børn lever således under vilkår, som ikke lever op til Børnekonventionens artikel 27. Konsekvensen er, at børnene vokser op som små voksne i stedet for børn og dermed ikke får lov til at udvikle sig på lige fod med andre børn.

 

Respekten for selvstyret er væk efter årtier uden fremskridt

Men det vigtigste er åbenbart ikke børnene, det vigtigste er “at vi respekterer” det grønlandske selvstyre. Det er unægteligt meget svært at have respekt for et selvstyre, der sammen med den danske stat har svigtet og stadig svigter børn på Grønland.

 

Desværre er der ikke meget fokus på problemerne på Grønland fra mediernes side, det ville ellers være på sin plads, at man også kerede sig for egne statsborgere, og lavede højt profilerede indsamlinger og dokumentar udsendelser om også de børn, for omsorgssvigt er alles ansvar.

 

Læs om Mio´s viden  her.

 

 

Læs også
Grønlandsk valg om løsrivelse
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…