Energiminister Rasmus Helveg Petersen glemmer, at klima, energi, vækst og velstand er forbundne kar!

Henrik Ræder Clausen

FN’s næste klimakonference COP21 afholdes i Paris i december 2015, og fristen er udløbet for at indsende forslag, hvorledes de deltagende lande vil nå klimamålet: Udledning af drivhusgasser må ikke få temperaturen til at stige mere end 2 grader C i forhold til 1990.

 

Det bliver svært at nå målet, da fossile brændsler stadig udgør størstedelen af vor energi – ikke kun globalt men også i Danmark.

 

Kan man bygge en vindmølle uden at bruge fossile brændstoffer? Ikke i dag!

Robert Wilson, US Geological Survey (2014), skriver: For at producere en vindmølle (1MW) skal der bruges ca. 103 t rustfrit stål, 402 t cement (fundament), 6,8 t glasfiber, 3 t kobber og 20 t  støbejern – samt neodymium o.a.

 

Disse ressourcer ville være bedre anvendt til bygning af broer, huse o.a. Dertil kommer de fossile brændstoffer, der bruges i produktionsprocessen.

 

Er Danmark ’Vindens Silicon Valley’, som Rasmus Helveg Petersen siger?

Kan Danmark nå målet med vedvarende energi? Energiminister Rasmus Helveg Petersen mener, at Danmark ligger i førerposition med op til 50% vedvarende energi – især vindkraft, men det er 50% af elenergien, som kun er 20% af al energi (varme, transport o.a.), så 50% svarer til 10%.

 

Hvad med de resterende 90%? Vind, sol og bio kan i dag ikke indfri målet, kun kernekraft kan.

 

I Danmark arbejder 25-30.000 mennesker i vindindustrien, og mange politikere praler af de mange arbejdspladser. Jeg vil kalde det en løntung arbejdsplads, som får støtte fra staten (du og jeg).

 

Selve elprisen er ikke høj, men der er brugerafgifter som: transportbetaling, energisparemål, off. forpligtelser, elafgift, minimumsafgift + variabel el, abonnement el salg samt betalingsgebyr og moms. Det variable antyder vel, at der er backup af kul, olie eller gas?

 

Hvis vi skal op på 100% af al energi i 2050 vil det betyde 10 gange flere vindmøller og måske knap 10 gange (300.000?) så mange arbejdspladser, som kunne være til større nytte i andre virksomheder for at skabe vækst i Danmark.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Mange virksomheder mangler i dag uddannet arbejdskraft.

 

Vedvarende energi er for dyr til at kunne skabe vækst og velstand

Alle virksomheder og alle mennesker bruger energi – og mere i vor digitale verden. I USA bruger landets computere m.m. så megen energi, at det svarer til energien fra 34 kulkraftværker.

 

Politikernes ’grønne’ mål er at gøre Danmark fossilfri med vedvarende energi inden 2050, men tænketanken CEPOS udtaler (25. feb. 2015), at det vil koste ca. 100 mia. kr. om året.

 

Politikerne tænker ikke altid i økonomi, men det er væsentligt, hvis man også ønsker vækst og velstand i samfundet. Det er nødvendigt med stabil energi som kernekraft til den ustabile vedvarende energi.

 

I 2012 udtalte den radikale energiminister Rasmus Helveg Petersen, at en energitung arbejdsplads som Aalborg Portland Cementfabrik ikke kommer til at spille en rolle, når vi taler om fremtidens arbejdspladser!

 

Men energitunge arbejdspladser som cementfabrikker, gartnerier o.a. bør ikke flytte til udlandet. Vi bør i stedet producere billig, rigelig og stabil energi i Danmark.

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

 

Økonomisk vækst med billig energi

Robert Hargraves (US videnskabsmand fra Dartmouth College og Princeton) har i sin bog ’Thorium – energy cheaper than coal’ (Thorium – energi billigere end kul) beregnet en pris for thorium energi på 0,03 US dollars per kWh (ca. 24 øre pr. kWh).

 

Robert Hargraves skriver videre: 100 g thorium er nok til en persons energiforbrug hele livet. Thorium reaktoren brænder 100% af thorium brændslet, modsat en reaktor med uran, der kun bruger ca. 1% – derfor affaldsproblemer. Der er mere thorium i verden end uran, kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til 1000 års globalt energiforbrug.

 

Indien starter en thorium reaktor i 2016, Kina o.a. følger efter!

Hvis temperaturstigningen skal holdes under 2%, er thorium i dag den bedste mulighed til at erstatte de fossile brændstoffer.

 

 

Grønland har store ressourcer af thorium, så udover at stoppe udledning af CO2 vil det kunne skabe økonomisk vækst ikke blot i Grønland og Danmark men også i fattige lande, så folk kan skabe en fremtid i eget land i stedet for at flygte til EU.

 

Læs også
Red klimaet: Kernekraft er i dag noget andet og  bedre end for 50 år siden

Den norske regering støtter i dag et forskningscenter til udvikling af thorium energi!

I Norge er det gået op for firmaet Statkraft, at vindkraft i dag ikke er rentabel, så selskabet har opgivet deres vindprojekter i Norge og nogle i Sverige.

 

Det vil koste firmaet 200 mio. kr. at opgive planlagte projekter, men det betragtes åbenbart som billigere end at fortsætte med dyr vindkraft.

 

Bliver det danske vindmølleeventyr en finansiel boble?

Finansmanden Erik Damgaard har nu sat sit vindmølleeventyr i Tyskland til salg. Manglen på vind er årsag til, at Erik Damgaard risikerer at miste en formue på vindmølleparken.

 

I Danmark vil det blive staten (du og jeg), der kommer til at miste en formue, hvis/når vindmølleboblen brister!

 

Thorium kan blive verdens fremtidige grønne og vedvarende energi

Dansk vindmølleeventyr kan blive en boble af de helt store, når thorium kommer på banen, og det er tåbeligt, at Danmark ikke deltager i udvikling af grønlandsk thorium.

Læs også
Den danske klimalov fik ikke megen opbakning på COP25 i Madrid!

 

Undtagelsen er gruppen Copenhagen Atomics, der på privat basis er ved at udvikle en thorium reaktor. Formanden Thomas Jam Petersen holdt 3. juni en forelæsning på TEA thorium konferencen i Californien om sin Waste Burner, som udvikles til at bruge brændsel fra gamle atomkraftværker. Ideen er genial.

 

Vi må ikke glemme Niels Bohr!

Danmark burde gå i Niels Bohrs fodspor og deltage i udviklingen af thorium kernekraft.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…