Rigsrevisionen retter en sønderlemmende kritik af ministerier for sløseri med væksten i multiresiste bakterier

Colourbox

De multiresistente bakterier MRSA er på fremmarch i de danske svinebesætninger. Det er et særdeles stort problem, da bakterierne udvikler resistens mod penicillin, og derfor kan strække et sygdomsforløb i langdrag. Det er både dyrt for statskassen, og øger risikoen for, at sygdomme ikke kan kureres med antibiotika.

 

I alt blev 2.965 fundet smittet med MRSA i 2014 – heraf var 1.277 smittet med husdyr-MRSA (43 pct.). I 2013 blev der i alt fundet 2094 smittet med MRSA i 2013 – heraf var 643 smittet med husdyr-MRSA.

 

En særlig type MRSA kan smitte fra dyr – ofte fra svin – til mennesker. Svinene bærer typisk, det man kalder, husdyr-MRSA på huden eller i trynen. I stalden vil husdyr-MRSA være i støvet, på alle overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med husdyr-MRSA, hvis man opholder sig i stalden.

 

Der er forhold omkring smitte af husdyr-MRSA, som man ikke kender, og mange af de smittede har tilsyneladende ikke været i kontakt med grisestalde.

 

Siden 2010 har husdyr-MRSA bredt sig og det antages, i 2014 var 68 pct. af danske svinebesætninger inficeret.

 

Rigsrevisionens undersøgelse

Rigsrevisionen leverer i en beretning i oktober til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA en sønderlemmende kritik af Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

 

Rigsrevisionen vurderer, at Fødevareministeriet i samarbejde med Sundhedsministeriet burde have undersøgt de sundhedsøkonomiske omkostninger ved husdyr-MRSA.

 

Fødevareministeriet har frem til i dag prioriteret og gennemført sin indsats mod husdyr-MRSA uden at tage et helhedsorienteret hensyn til de sundhedsøkonomiske omkostninger. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende.

 

Fødevareministeriets risikovurdering af husdyr-MRSA er baseret på en generel viden om sygdomsrisikoen for mennesker, men ikke på viden om omkostningerne for sundhedssektoren og erhvervet. Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriet i forhold til husdyr-MRSA har taget skridt til, men ikke har gennemført en helhedsorienteret risikovurdering. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende.

 

Rigsrevisionen finder, at Fødevareministeriet ikke har gennemført indsatsen mod husdyr-MRSA på en tilfredsstillende måde. I perioden 2010-2014 har ministeriet flere gange sat initiativer i gang for at skaffe mere viden på området, men Rigsrevisionen konstatere, at ministeriet ikke har haft en effektiv styring af igangsatte initiativer.

Læs også
Multiresistente bakterier breder sig på sygehusene

 

Ministeriet har ikke fulgt op på, om initiativerne gav den forventede viden, og ministeriets arbejde har været præget af manglende kontinuitet og overblik. Rigsrevisionen kan i øvrigt konstatere, at ministeriet først i slutningen af 2014 har iværksat en indsats, som er specifikt rettet mod husdyr-MRSA.

 

Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriets samlede indsats ikke effektivt har bremset forekomsten af husdyr-MRSA, og at ministeriet fortsat ikke prioriteret indsatsen på et helhedsorienteret grundlag.

 

I forhold til fremtidige indsatser anbefaler Rigsrevisionen, at Fødevareministeriet samarbejder med Sundhedsministeriet og at Fødevareministeriet prioriterer sin indsats under hensyn til de samfundsøkonomiske omkostninger. Rigsrevisionen anbefaler også, at Fødevareministeriet fremover sikrer styrket opfølgning på og et samlet overblik over igangsatte tiltag, herunder foretager en samlet vurdering af, om målsætningen om at fastholde det lave resistensniveau opnås.

 

Rigsrevisionen gik allerede i Dan Jørgensens ministertid i gang med at undersøge hvad Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen egentlig havde foretaget sig i sagen om svine-MRSA. Indtil da var fem danskere døde af svine-MRSA, hvis officielle navn er MRSA CC398.

 

Bakterien har hovedsageligt smittet personer, der arbejder i svinestalde eller bor sammen med folk, der arbejder med grise til daglig, men den hårdføre bakterie kan også smitte ved almindelig social kontakt og via for eksempel et dørhåndtag, hvor den kan overleve i ugevis. De fem døde havde således ikke haft kontakt med svin.

 

Baggrunden for Rigsrevisionens kulegravning af specielt indsatsen mod SARS var en udbredt fornemmelse af, at der fra Fødevareministerens side ikke har været udfoldet tilstrækkelig og kvalificeret aktivitet for at forebygge, at de multiresistente bakterier spreder sig i samfundet. Det antages, at et sted mellem 6.000 og 12.000 danskere er smittet med bakterien. Allerede for 6 år siden var der tegn på, at SARS kunne brede sig til en epidemi.

Læs også
Pas på med at drikke direkte af dåserne

 

I al den tid har Fødevarestyrelsen forsømt at tilvejebringe oplysninger om, præcis hvor udbredt bakterien er i de danske svinebesætninger. Man har heller ikke brugt de 6 år til at afdække SARS nærmere.

 

Fagfolk har undret sig over, at fødevaremyndighederne tilsyneladende alene koncentrerede sig om at holde bakterierne inden for stalddørene ved for eksempel at indføre hygiejneregler for landmænd. Tiltagene betegnes som rene lappeløsninger, og man burde sørge for at udrydde smitten fra svin til svin. Kun på den måde kan det forhindres, at mennesker bliver smittet.

 

I mellemtiden har SARS bredt sig til 68 pct. af svinebesætningerne.

 

Rigsrevisionen noterer sig, at der på grundlag af en bred politisk aftale den 17. april 2015 blev iværksat en handlingsplan, der skal bekæmpe husdyr MRSA.

 

Partierne bag forliget erkendte at smittespredningen fra dyr til mennesker er et meget alvorligt problem, og anså det for vigtigt, at der langt om længe kom gang i bekæmpelsen af MRSA i husdyrbesætninger.

 

Den politiske bredde bag aftalerne lover også godt aftalernes holdbarhed. Så langt så godt, men det var sandelig også på høje tid, at den daværende Fødevareminister levede op til sin egentlige opgave: at skabe gode rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, forvalte naturressourcer ansvarligt og højne fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Læs også
En læge advarer: Multiresistente bakterier breder sig dramatisk i kølvandet på indvandringen

 

Statsrevisorerne er knap så kritiske

Statsrevisorerne har den 7. oktober 2015 afgivet en beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA. Statsrevisorerne kritiserer Fødevareministeriet på særligt tre punkter, og uddeler også ros på et enkelt punkt.

 

Det fremgår af deres rapport, at de finder det “utilfredsstillende, at Fødevareministeriet siden 2010 ikke har arbejdet effektivt for at bremse forekomsten af husdyr-MRSA.”

 

Statsrevisorerne kalder det også “utilfredsstillende”, at Fødevareministeriet ikke har formået at vurdere risici, eller har “prioriteret indsatsen mod husdyr-MRSA”, samt, at Fødevareministeriet “ikke har planer om at prioritere indsatsen under hensyntagen til helheden”.

 

Statsrevisorerne finder positivt, at Fødevareministeriet fik lavet en handlingsplan for husdyr-MRSA i april 2015, som lægger op til en langsigtet bekæmpelsesstrategi. Samtidig kritiseres Fødevareministeriet for fortsat ikke at have planer om at prioritere indsatsen under hensyntagen til helheden, det vil sige både sundhedsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og eventuelt andre samfundsøkonomiske omkostninger.

 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tager Statsrevisorernes kritik til efterretning, men hæfter sig også ved den anerkendelse, som handlingsplanen for bekæmpelse af husdyr-MRSA trods alt modtager.

 

Læs også
Danske badeværelser er de rene bakteriebomber

Der forlyder ikke noget om hvilke konsekvenser Fødevareministeren vil drage af kritikken, som retter sig både mod de ansvarlige i departementet og i Fødevarestyrelsen. Siden Rigsrevisionen gik i gang med kulegravningen af Fødevareministeriet har den nye regering som bekendt nedlagt ministeriet og slået opgaverne sammen med Miljøministeriet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…