Ekspert advarer: Ny lov udsætter el-forbrugerne for livsfare

Fejl ved elektriske installationer i dag er langt den hyppigste årsag til brande og dødsbrande i private boliger

 

Ifølge Sikkerhedsstyrelsens statistikker fra 2004 – 2010 omkommer der således i gennemsnit hvert år 11 personer som følge af brande, der skyldes fejl ved el-installationer.

 

Næsten alle dødsbrandene sker i private boliger, hvor fejl ved elektriske installationer ifølge Sikkerhedsstyrelsen er årsag til gennemsnitlig mellem to og tre brande hver dag.

 

Nu vil regeringen forringe el-sikkerheden.

Ikke desto mindre arbejder Folketinget i øjeblikket med et lovforslag, som ifølge en af Danmarks førende eksperter på el-området ikke alene vil forringe brugernes el-sikkerhed i betragtelig grad, men også medføre store omkostninger ud over de 3,7 milliarder kroner, el-ulykker ifølge Sikkerhedsstyrelsen i øjeblikket årligt koster det danske samfund.

 

Ifølge lovforslaget vil eksempelvis murere og tømrere efter at have deltaget i nogle kurser kunne få delautorisation til at trække elkabler.

 

”Men netop denne funktion er skyld i både el-brande og el-ulykker, og den kræver derfor en højt specialiseret indsigt, som også stiller store krav til rutinen, og det er en vovet påstand, når man i kommentarerne til lovforslaget fremfører, at sikkerhedsniveauet ikke forringes,” siger stærkstrømsingeniør Jesper Sandberg fra Sandberg konsulentbistand, til Den Korte Avis.

 

Ud over som nu at drive egen konsulentvirksomhed var Jesper Sandberg fra 2008 til 2010 tilsynschef i Arbejdstilsynet og fra 2010 til 2013 chef for arbejdstilsynets miljøfaglige center.

 

Ikke mindst var Jesper Sandberg fra 2004 til 207 kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen med ledelsesmæssigt ansvar for installations- og netafdelingens cirka 21 medarbejdere, hovedsageligt ingeniører, og med ansvar for afdelingens faglige aktiviteter, som primært omfatter tilsyn og informationsarbejde i forbindelse med elektriske installationer, forsyningsnet og jernbaner.

 

Det er ikke bare at trække et el-kabel

Selvom det ifølge lovforslaget fortsat er en autoriseret elinstallatør, der skal foretage tilslutning og slutafprøvning, og dermed har ansvaret for den samlede installation over for forbrugeren, vil det ifølge Jesper Sandberg langt fra være nogen garanti for sikkerhedsniveauet.

 

Læs også
Ekspert med palæstinensisk baggrund: ”Den store indvandring risikerer at ende med en borgerkrig”

For hvis den autoriserede elinstallatør ikke selv har haft ansvaret for kabeltrækningen, vil hans godkendelse af den samlede installation i realiteten forgå i blinde, fastslår Jesper Sandberg.

 

”Det er muligt at mange, blandt dem politikere, har den opfattelse, at det bare drejer sig om at trække et elkabel, men så enkelt er det ikke. Det er en højt kompliceret proces, hvor der skal tages hensyn til en lang række faktorer, der på sigt kan påvirke kablet og på et tidspunkt medføre blandt livsfarlige brande med dødelige udgang,” forklarer Jesper Sandberg.

 

To eksempler på dødsbrande forårsaget af elkabler

Fra Sikkerhedsstyrelsens materiale om elbrande nævner Jesper Sandberg et par af flere eksempler på, hvordan forkert trukne elkabler har forårsaget dødsbrande

 

Således omkom en mand i en el-brand i sommerhus som følge af, at et beskadiget kabel, der var trukket under gulvet, havde medført lysbuedannelse mellem lederne, hvorefter den koncentrerede varme fra lysbuen havde antændt det tørre gulv.

 

På næsten samme måde omkom en mand under en elbrand i en villa. Branden skyldtes en fejl i de elektriske installationer, formentlig på grund af, at isoleringen på nogle ledninger var blevet beskadiget. Det havde forårsaget en langvarig lysbue, som til sidst antændte brandbart materiale.

 

Der skal tages et hav af hensyn ved kabellægning

Læs også
Hærchef: Faren for terror og social uro vokser – det er langt farligere, end politikerne tror

Elkabler, der føres igennem et hus, er normalt skjulte og det betyder, at de kan blive udsat for en række påvirkninger, der i hvert enkelt tilfælde skal tages forbehold for. Og da kablerne er skjulte, opdager man som regel først skaderne, når huset står i brand, forklarer Jesper Sandberg.

 

Således skal der blandt et hav af mange andre forhold tages hensyn til, om elkablet er egnet til indmuring i en væg eller om elkablet er korrekt dimensioneret og korrigeret for den omgivelsestemperatur, som sideløb med andre kabler forårsager. Ukorrekt dimensionering og korrektion kan overhede kablerne med brand til følge.

 

Selve fremføringen af kabler er et kapitel for sig, hvor der blandt mange andre ting skal tages hensyn til om kablet fremføres vandret eller lodret og ligeledes om elkablerne under fremføringen er korrekt beskyttede mod skadelige påvirkninger fra ydre varmekilde, ligesom det skal sikres, at elkabler i skillerum er beskyttet mod påvirkning fra søm og skruer.

 

Og ved eksempelvis nedlægning af elkabler under et gulv skal der tages højde for, at gulvet med tiden vil blive påvirket af belastning oven fra. Det var således manglende omhyggelighed her, der forårsagede den sommerhusbrand, hvor en mand omkom.

 

Grundig uddannelse bliver skåret ned til et minimum

Da både menneskeliv og ejendomme står på spil i tilfælde af fejl ved elinstallationer, og hvor især forkert trukne kabler er årsag til de fleste elbrande, kræves der i dag en to-årig uddannnelse for at få autorisation til blandt andet boliginstallationer.

 

Hvis kandidaten ikke har baggrund som elektriker, kræves der desuden ét års praktisk autorisationskrævende arbejde. Der til kommer et krav på 70 timers efteruddannelse over fem år.

Læs også
Ignorerer europæiske regeringer sikkerhedsadvarslerne?

 

Alle disse krav er med et penne strøg fjernet i regeringslovforslag og erstattet af et halvt års uddannelse med det ene formål, at det skal være muligt for en murer eller tømrer selv at foretage de kabeltrækninger, der har afgørende indflydelse på el-sikkerheden og dermed også brandsikkerheden i et hus.

 

Dokumentation for sikkerheden mangler

I sit lovforslag anfører regeringen, at det eksisterende sikkerhedsniveau ved etablering af elinstallationer ikke vil blive forringet.

 

”Men det mener jeg er yderst tvivlsomt, for der mangler dokumentation for påstanden om, at lovforslaget ikke vil medføre forringelse af sikkerheden,” siger Jesper Sandberg og fortsætter:

 

”Når regeringen i lovforslaget skriver, at sikkerhedsniveauet fastholdes via krav til tre elementer, der betegnes som kompetencer, egenkontrol og tredjepartskontrol, er det lidt svært at se, hvordan det hænger sammen,” siger Jesper Sandberg og begrunder:

 

”Jeg savner dokumentation for, hvordan kompetenceniveauet, som sikkerheden er afhængig af, fastholdes samtidig med, at lovforslaget generelt foreslår forringelser af kravene til både uddannelse og praktisk erfaring.”

 

Læs også
Centrale personer i Tysklands sikkerhedsapparat advarer: ’Den høje tilstrømning af mennesker fra hele verden vil destabilisere vores land’

”Den egenkontrol,” forsætter Jesper Sandberg, ”der anføres som det andet virkemiddel, der skulle være med til at garantere opretholdelsen af det nuværende sikkerhedsniveau, skal beskæres, så virksomhederne ifølge lovforlaget kommer til at bruge mindre tid på den fremover.”

 

Endelig er der tredjepartkontrol.

 

”Det er den autoriserede elinstallatør, der skal tilslutte anlægget, men da han ikke har overvåget kabeltrækningen, har han ikke en chance for at kontrollere om alle de kabler, der ligger gemt bort inden i skillevægge, under gulve og på lofter er blevet trukket korrekt, behandlet korrekt og placeret korrekt,” fastslår Jesper Sandberg

 

Hvis jeg var politiker …

For Jesper Sandberg er der ingen tvivl om, hvordan han ville behandle regeringens lovforslag, hvis han sad som folkevalgt på Christiansborg.

 

”Hvis jeg var politiker ville jeg ikke tage stilling til det lovforslag, førend jeg havde fået undersøgt samtlige risici og faremomenter, og jeg ville betragte det som et forslag til lov om brandsikring, for det er dybest set, hvad det her handler om.”

 

”Nemlig at et defekt eller forkert anbragt kabel i et skillerum, under et gulv eller på et loft kan antænde boligen og bringe den i brand, medens familien ligger trygt og sover,” siger stærkstrømsingeniør Jesper Sandberg fra Sandberg konsulentbistand til Den Korte Avis.

Læs også
Kirsten troede, at hun havde garderet sig, men to udenlandske tricktyve udnyttede hende alligevel
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…