Dan Jørgensen spiller smart med en løsning på et problem, der ikke findes

Foto Landbrug & Fødevarer

Fødevareminister Dan Jørgensen vil indføre en såkaldt 12 graders-regel, der betyder, at landmænd fra høst (august) til 1. marts på arealer, der er større end 2000 m2 og hælder mere end 12 grader, ikke må foretage jordbearbejdning. Reglen savner både juridisk og faglig begrundelse. Og så er den næsten umulig at kontrollere – og slet ikke uden et større bureaukrati.

 

Kravet siges at stamme fra en EU-forordning (nr. 73/2009), der specielt retter sig mod ”alpe-landmænd” og foreskriver beskyttelse mod jorderosion med ”passende foranstaltninger”.

 

Forordningen betyder, at medlemslandene skal stille krav om:

1) Minimumsjorddække og

2) Minimumsarealforvaltning, der afspejler ”lokalitetsbestemt stand”.

 

Forordningen siger altså ikke noget om en 12 graders-regel.

 

NaturErhvervsstyrelsen har blot – ganske hemmelighedsfuldt – betegnet det som ”den mindst bebyrdende mulighed for opfyldelse af revisionskritik”. Det vækker ikke tillid!

 

EU’s revisionsret 


Revisionsretten er en uafhængig EU-instans, der bl.a. holder øje med, at der ikke svindles med EU-midler.

 

Men hvorfor blander den sig så i landbrugsdrift på danske marker?

 

Jo, argumentet ser ud til at gå på, at hvis Danmark regulerer jorderosion for sit udyrkede areal (hvad der måske er tilfældet for naturarealer som klitter, Himmelbjerget o.l.), så skal der også være regler om jorderosion for det dyrkede areal.

 

Læs også
Politikere vil lade flygtninge overtage østeuropæeres job − se, hvad erhvervsdrivende siger til ideen

Der er med andre ord tale om ren skrivebords-logik, der ikke forholder sig til, om der overhovedet findes et problem med erosion af dyrkede arealer i Danmark.

 

NaturErhvervsstyrelsen har ukritisk slugt en formel og teoretisk kritik, uden at undersøge, om der overhovedet er et problem. Det er med andre ord ikke undersøgt, om reglen er proportional, hvilket ellers er et krav efter EU-retten. Styrelsen skal sikre, at enhver regel, der indføres, skal være:

1) egnet til at nå målet,

2) nødvendig og

3) forholdsmæssig.

 

Herudover burde styrelsen naturligvis afvente Kommissionens reaktion og ikke indføre regler på et luftigt og uansvarligt grundlag.

 

Mangel på sund fornuft

Styrelsen synes endnu en gang at have handlet uden fagligt grundlag.

 

Læs også
Nu er der mulighed for at give fiskeri, landbrugs- og fødevareerhvervene bedre rammer – det haster

Nogle helt elementære spørgsmål kunne være:

 

Er der problemer med jorderosion?

 

Hvis det er tilfældet, findes der så allerede regler/erfaringer?

 

Hvor i Danmark er der risiko for jorderosion?

 

Hvordan opstår jorderosion, og er 12 graders-reglen egentlig egnet til at løse et sådant problem?

 

Eller var det mere intelligent at ophæve de ødelæggende restriktioner for næringstilførsel, som hjælper på INTET, men foruden enorme udbyttetab fører til mineralisering af jordbunden – og dermed forøget risiko for erosion?

 

Læs også
Fødevareminister Dan Jørgensen er ude, hvor han ikke kan bunde, i sin holdning til Alternativet

Grundlovsstridigt

Det er absurd, at styrelsen ”løser” et problem, der ikke er der – og konstruerer en løsning, der er fagligt og juridisk vanvittig.

 

NaturErhvervsstyrelsen vil reelt indføre en brakordning på skrånende arealer, uden relevant begrundelse og uden egentligt behov. Derfor er reglen en krænkelse af den private ejendomsret (Grundlovens § 73), og formentlig er den ugyldig.

 

Poul Vejby-sørensen er Cand. agro.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…